Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2021 vp Täysistunto Tiistai 1.6.2021 klo 13.30—23.05

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 10/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskusteluun, edustaja Simula. 

Keskustelu
22.44 
Jenna Simula ps :

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä muutetaan eläinten kuljetuksista annettua lakia lisäämällä valvonnan järjestämiseen ja valvontaan liittyviä viranomaisten tehtäviä siten kuin EU:n virallista valvontaa koskevan asetuksen täydentäminen vaatii.  

Lain keskeisin periaate on, ettei eläimille saa aiheuttaa turhaa kärsimystä kuljetuksissa. Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinten kuljettaminen vaatii pätevyyden, jonka voi tämän lainmuutoksen myötä jatkossa antaa ammatti- tai ammattikorkeakoulut, joilla on alan vaatimaa osaamista. Valiokunnassa pidettiin tärkeänä, että muun kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvan toiminnan tarkempi määrittely vähentää eri viranomaisten erilaisia tulkintoja eläinkuljetuslain vaatimusten soveltamisesta. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan muita kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvia kuljetuksia ovat esimerkiksi kuljetukset, joissa yksityishenkilö kuljettaa lemmikkieläimiä tai joissa yksityishenkilö, jolla ei ole hevosiin liittyvää yritystoimintaa, kuljettaa omia harrastehevosiaan tai jonkun toisen harrastehevosia korvauksetta tai korkeintaan polttoainekuluja vastaan. Samantapaisia esimerkkejä löytyy hyvin paljon, joten jatkossa onkin tärkeää, että lainsäädännön soveltamisen tueksi tullaan tekemään Ruokaviraston ohjeistusta.  

Valiokunta siis korostaa, että uudella määritelmällä ei ole tarkoitus muuttaa sääntelyn soveltamisalaa tai laajentaa kaupallisten kuljetusten tulkintaa miltään osin. Toisin sanoen ei siis ole tarkoituksenmukaista, että harrastuskoirien kuljettamista alettaisiin katsoa niin sanotusti kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi kuljetuksiksi, jolloin koiraharrastaja joutuisi hankkimaan pätevyyden kuljettaakseen koiria kisoihin, näyttelyihin tai kokeisiin. Siitä huolimatta on tietysti tärkeää, että eläinten turvalliseen kuljettamiseen kaiken kaikkiaan kiinnitettäisiin aiempaakin enemmän huomiota, oli syy tai tausta eläimen kuljettamiselle mikä tahansa.  

Arvoisa puhemies! Tullille säädetään tässä esityksessä lisää toimivaltaa, mikä parantaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua seura- ja harrastuseläinten kuljetusten epäkohtiin. Mutta kuten valiokunnan mietinnöstäkin käy ilmi, pidämme tärkeänä riittävien valvontaresurssien turvaamista. Ei voida olettaa, että kenties uuttakin osaamista ja uusia tehtäviä vaativa toimivallan lisääminen ei aiheuttaisi kasvavaa tarvetta resurssien suhteen. Ei ole tarpeen luoda sellaista lainsäädäntöä, jota ei pystyttäisi valvomaan siellä, missä toimivalta asiassa on. 

Eläinten kuljetusten valvonta Tullin toimesta rajoilla on selkeä keino saada myös tolkkua koiranpentujen salakuljettamiseen, ja tätä valiokunta piti todella tärkeänä, jotta pystyttäisiin kitkemään niin kutsuttua pentutehtailua ajoissa jo ennen kuin koira on uudella omistajalla. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Ja edustaja Koponen, Ari. 

22.47 
Ari Koponen ps :

Puhemies! Eläinkuljetukset ovat tärkeässä asemassa eläinten oikeuksista puhuttaessa. On ehdottoman tärkeää huolehtia, etteivät eläimet kärsi kuljetusten aikana ahtaista oloista, ruuan ja juoman puutteesta sekä stressistä. Tässä hallituksen esityksessä eläinkuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä täsmennetään, yhtenäistetään ja selkeytetään, mutta valvonnan osalta se ei tuo merkittäviä muutoksia. Tullille kuitenkin annetaan toimivaltaa lisää, mikä on hyvä asia. Pääosin asiat Suomessa ovatkin hyvin, mutta esimerkiksi Euroopassa tapahtuu järkyttäviä epäkohtia liittyen erityisesti teuraskuljetuksiin. Lakimuutoksella ammatillisille oppilaitoksille sekä ammattikorkeakouluille luotaisiin mahdollisuus järjestää pätevyyskokeita, mikä on kannatettava uudistus, mutta samalla tulee huolehtia koulutuksen alueellisesta saatavuudesta. Tähän saakka Ruokavirasto on lähes yksinomaan järjestänyt kokeet yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Autto. 

22.48 
Heikki Autto kok :

Arvoisa herra puhemies! Tosiaan, tämä on ollut maa- ja metsätalousvaliokunnassa mietinnöllä — ja se on aivan yksimielinen mietintö — joten tämänkin mietinnön varmasti täysistunto voi nyt hyvillä mielin hyväksyä. 

Tässä edellä edustajat Simula ja Koponen puhuivat hyvin näistä eläinkuljetuksiin liittyvistä eri näkökulmista, ja voin hyvin näihin heidän esiin nostamiinsa asioihin yhtyä, enkä lähde kertaamaan niitä. 

Mutta aivan pari asiaa. 

Ensinnäkin haluan sanoa vahvan kiitoksen suomalaisille viljelijöille, suomalaisille ruoantuottajille siitä, että meillä tuotetaan maailman puhtainta ja varmasti monin tavoin maukkaintakin ruokaa täällä keskikesän yöttömän yön olosuhteissa, joissa myös nuo erilaiset aromit sitten korostuvat, joten siinä mielessä voimme olla iloisia siitä, että meillä on hyvää kotimaista ruokaa näissä arktisissa, haastavissa olosuhteissa. Suomihan on maailman pohjoisin tällainen viljanviljelymaa. 

Mutta kun mennään tähän eläinpuoleen, niin kyllä suomalainen kotieläintuotanto on varmasti myös maailman eettisintä. Tässä mielessä, kun puhutaan vaikkapa eläinkuljetuksista, jotka myös edustaja Koponen nosti hyvin esiin, niin kun eläimet joutuvat esimerkiksi Keski-Euroopassa matkustamaan pitkiäkin matkoja hyvin vaikeissa, esimerkiksi kesäaikaan tukalan kuumissa, olosuhteissa, niin on aivan selvää, että se ei ole eettisesti läheskään sillä tavoin kestävää kuin ruoantuotanto Suomessa. Siinä mielessä haluankin esittää paitsi vetoomuksen täällä kollegoille, että tuemme suomalaista, kotimaista ruoantuotantoa eri tavoin, mitä lainsäätäjä pystyy asiassa tekemään, myös tietysti osoittaa kiitoksen sinne suomalaisille ruoantuottajille, että kuluttajina saamme näistä hyvistä kotimaisista elintarvikkeista nauttia. 

Mutta tämän mietinnön voinemme nyt yksimielisesti sisällöltään hyväksyä. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.