Pöytäkirjan asiakohta
PTK
73
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 21.6.2016 klo 14.00—0.59
30
Hallituksen vuosikertomus 2015
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 30. asia. Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 2/2016 vp. Asian käsittely keskeytettiin perjantaina 17.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelu
0.50
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Arvoisa herra puhemies! Todellakin tätä mietintöä käsiteltiin lyhyesti viime viikolla. Ehkä tämä olisi ansainnut paremman ajankohdan käsittelylle, mutta näin nyt tällä kertaa. Eduskunta viime vuonna edellytti, että hallituksen kertomusta kehitetään siten, että se paremmin kertoisi, ettei se vain kuvailisi erilaisia toimintoja, vaan siitä paremmin selviäisi erilaisten politiikkojen toiminnan vaikuttavuus. Nyt varsinkin, kun meillä on hallituksen strateginen ohjelma ja kärkihankkeet, olisi luontevaa, että kertomusta nimenomaan tähän suuntaan edelleen kehitetään. Siinä on tapahtunut edistystä mutta mielestäni ei läheskään riittävästi. 
Siinä mietinnössä on otettu moneen asiaan kantaa. Nostan vain yhden esille: Tuossa Savonlinnan opettajakorkeakoulun yhteydessä nousi esille myöskin seutukuntien rooli siinä, että monet toimet saattavat vaikuttaa — myöskin toimintojen lakkauttaminen saattaa vaikuttaa — seutukaupunkeihin, niiden kehitysmahdollisuuksiin. Toisaalta ne ovat muutenkin haasteessa, kun väki pakkautuu pääkaupunkiseudulle lisääntyvästi. Myöskin sitä, että erityisesti seurattaisiin seutukaupunkien kehitystä ja siitä voitaisiin eduskunnalle raportoida, pidän tärkeänä linjauksena muiden tärkeiden linjausten ohella. 
0.51
Krista
Mikkonen
vihr
Arvoisa puheenjohtaja! Tämän tarkastusvaliokunnan kertomuksen osalta nyt tietysti harmillisesti kävi näin, että perjantaina, kun oli paljon puhehaluja, istunto keskeytettiin, kun suuri valiokunta kokoontui, ja nyt tällä kertaa kello yksi yöllä on ehkä kohtuutonta odottaa, että täällä enää kenelläkään kovin suuria puhehaluja olisi niin, että tätä kertomusta olisi jäänyt päivystämään. Itse olen tarkastusvaliokunnan jäsen, ja sen takia muutama sana tästä. On ollut miellyttävää työskennellä tarkastusvaliokunnassa, ja olemme pystyneet siellä hyvin unohtamaan päivänpolitiikan hallitus—oppositio-asetelman, keskittymään näihin yhteisiin asioihin ja miettimään ja tarkastelemaan sitä, miten hyvin eduskunta on toteuttanut niitä päätöksiä, mitä se on itse itselleen linjannut ja päättänyt. 
Tässä tarkastuskertomuksessa, niin kuin valiokunnan varapuheenjohtaja, edustaja Ala-Nissilä tuossa totesi, nousi esille tämä seutukaupunkien asema, joka tuli oikeastaan esille siitä, kun me tutkailimme sitä, miten Savonlinnan opettajakoulutus on käyttänyt ne ylimääräiset lisärahat, mitä sinne edellinen hallitus oli antanut sen koulutuksen säilymiseksi paikkakunnalla. On totta, että meillä on paljon nyt tapahtunut semmoista keskittämispolitiikkaa ja erilaisten toimiverkostojen harventamista, jossa on usein siitä samasta kaupungista, yleensä seutukaupungista, lopetettu ja lakkautettu jokin osio, ja oikeastaan kukaan ei ole koordinoidusti katsonut, osuuko se aina sinne samaan kaupunkiin, mutta aika usein se on osunut, ja sen takia tarkastusvaliokunta piti tärkeänä, että nämä seutukaupungit ja niiden elinvoiman kehittäminen ja mahdollisuudet otettaisiin tarkempaan tarkasteluun (Puhemies koputtaa) ja tästä laadittaisiin oma raporttinsa, ja tämä on erittäin kannatettavaa. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten K 10/2016 vp ja K 15/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.4.2019 16.42