Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2016 vp Täysistunto Tiistai 21.6.2016 klo 14.00—0.59

7.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 7/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2016 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
0.07 
Katja Hänninen vas :

Arvoisa puhemies! Tuomioistuinlakipaketti on mittava ja tarpeellinen. Lain sisältö on pääosin hyväksyttävissä, mutta tuomarien koulutusjärjestelmän uudistuksen suhteen herää muutamia kysymyksiä liittyen niin koulutusjärjestelmän muutoksen aiheuttamiin kustannuksiin kuin myös siihen, miksei koulutusjärjestelmän uudistusta toteutettu tuomioistuinviraston perustamisen yhteydessä. Tuomariliitto on suhtautunut kriittisesti koulutusjärjestelmään liittyviin lakimuutoksiin, ja siksi teen kaksi pöydille jaetun mukaista lausumaehdotusta. 

Esitän, että eduskunta hyväksyy seuraavat lausumat. Lausuma 1: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pyytää Valtiontalouden tarkastusvirastolta tarkistetun laskelman hallituksen esitykseen sisältyvän uudistuksen todellisista kustannuksista." Lausuma 2: "Eduskunta edellyttää, että tuomareiden koulutuksesta huolehtiminen siirretään riippumattomalle tuomioistuinvirastolle sen perustamisvaiheessa ja tuomarikoulutuslautakunnan toiminnan jatkoa ja asessorin virkojen tarvetta arvioidaan uudestaan tuomioistuinviraston perustamisen yhteydessä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että uudistuksella tulee vahvistaa tuomioistuinten riippumattomuutta ja lisätä vakinaisessa virassa toimivien tuomareiden osuutta tuomarikunnassa." 

0.09 
Eva Biaudet :

Arvoisa puhemies! Lakivaliokunta on ansiokkaasti tunnistanut ne ongelmat ja haasteet, joita tämä lakiesitys sisältää. Minun mielestäni niiden kuitenkin pitäisi johtaa sellaiseen päätöslauselmaan, että 2. lakiehdotus tässä hylätään. Esitänkin 2. lakiehdotuksen hylkäämistä näistä edellisen puhujan mainitsemista syistä. 

Kannatan myöskin edustaja Hännisen kahta lausumaehdotusta. 

0.10 
Sanna Marin sd :

Arvoisa puhemies! Aluksi kannatan edustaja Biaudet’n tekemää hylkäysesitystä. 

Tässä kohtaa, vaikka tätä toki kannatankin ja tätä asiaa ollaan lakivaliokunnassa käsitelty, on pakko kyllä todeta tämän lain osalta, toisin kuin edellisten lakien osalta, että kokonaisuudessaan tuomioistuinlain uudistamiselle on tarvetta ja tämä on lakivaliokunnassa kyllä hyvin tullut esiin kaikissa keskusteluissa. Mutta sitten tähän liittyy näitä tiettyjä ongelmakohtia, ja katsomme näin, että olisi ollut järkevää, että esimerkiksi tämä tuomarikoulutusjärjestelmä oltaisiin siirretty siihen kohtaan, kun tuomioistuinvirasto toivottavasti perustetaan, ja sitten tämä koulutuksen kehittäminen voitaisiin sinne sisälle siirtää. Eli näiltä osin on kritiikkiä, mutta kokonaisuudessaan on hyvä, että tämä esitys on tänne eduskuntaan tuotu. Tätä on koko kevät käsitelty, tässä on ollut valtavasti työtä koko valiokunnalle varmasti, ja paljon asiantuntijoita on kuultu. 

Eli ihan tervetullut kokonaisuus mutta tietyiltä osin ongelmallinen,  ja kannatan näitä Biaudet’n tekemiä esityksiä. 

0.11 
Katja Hänninen vas :

Arvoisa puhemies! Edustaja Marin vei sanani suusta. Elikkä minäkin myös kannatan edustaja Biaudet’n tekemää hylkäysesitystä tämän kyseisen lakiehdotuksen osalta. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.