Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.6.2016 klo 14.03
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.6.2016 pidetyssä istunnossa. 
Nyt ryhdytään toisen lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. 
Keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 23.10.88: Momentin perusteluja ei muuteta ja momentti poistetaan lisätalousarviosta. (Vastalause 3) 
2. Kari Uotila vas Peter Östmanin kd kannattamana 30.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa viipymättä riittävän rahoituksen suomalaisen maatalouden turvaamiseksi." (Vastalause 3) 
3. Pia Viitanen sd Timo Harakan sd kannattamana 32.01.89: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää välittömästi riippumattoman selvityksen, jolla voitaisiin arvioida Terrafame Oy:n edellytykset kannattavaan, työllistävään ja ympäristön kannalta kestävään tuotantoon, ja toimittaa sen eduskunnan käyttöön. Eduskunta edellyttää myös, että hallitus ryhtyy kaivoksen alasajon varalta välittömiin toimenpiteisiin Kainuun työllisyyden ja korvaavien investointien puolesta ja valmistelee alueelle äkillisen rakennemuutoksen ohjelmaa. Eduskunta edellyttää, että omistuspohjan laajentamisneuvotteluissa varmistetaan valtiolla pitkän tähtäimen etu sekä talouden että työllisyyden kannalta." (Vastalause 1) 
4. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.01.89: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tukee Kainuun sopeutumista rakennemuutokseen tukemalla uusien elinkeinojen ja korvaavien työpaikkojen syntymistä jo siirtymäkauden aikana." (Vastalause 3) 
5. Pia Viitanen sd Timo Harakan sd kannattamana 32.30.51: Lisätään 30 000 000 euroa nuorten työllistämiseen, pitkäaikaistyöttömien palkkatukeen ja kotouttamistoimiin. (Vastalause 1) 
6. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lisätään 30 000 000 euroa palkkatukeen ja starttirahaan. (Vastalause 3) 
7. Peter Östman kd Sari Tanuksen kd kannattamana 32.30.51: Lisätään 30 000 000 euroa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. (LTA 1) 
8. Pia Viitanen sd Timo Harakan sd kannattamana 35.20.60: Lisätään momentin 35.20.60 perusteluihin maininta, että vuonna 2016 saa Valtion asuntorahaston varoista myöntää korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 30 000 000 euroa. (Vastalause 1) 
9. Pia Viitanen sd Timo Harakan sd kannattamana 35.20.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa välittömästi kohtuuhintaisen ja pitkäjänteisen vuokra-asuntorakentamisen lisäämiseksi 40 vuoden korkotukijärjestelmän uudistamiseen niin, että tuki on ehdoiltaan kilpailukykyinen. Uudistamisessa on huomioitava mm. pysyvästi kilpailukykyinen korkotaso, korkotuen keston pidentäminen ja lainojen lyhennysohjelman takapainotteisuuden vähentäminen." (Vastalause 1) 
10. Pia Viitanen sd Timo Harakan sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että työllisyysmäärärahoja ja starttirahoja lisätään niiden riittävyyden takaamiseksi ja hallitus ryhtyy välittömiin työllisyyttä parantaviin toimiin." (Vastalause 1) 
11. Pia Viitanen sd Timo Harakan sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin henkilöjunaliikenteessä kansalaisille tärkeän työmatka- ja asiointiliikenteen palauttamiseksi riittävälle tasolle niillä rataosuuksilla, joihin hallitus kohdisti syksyllä 2015 ostopalveluliikenteen leikkaukset, mikäli korvaavaa markkinaehtoista liikennettä ei synny hallituksen aiemmin esittämässä aikataulussa. Lisäksi edellytetään hallitusta ryhtymään pikimmiten toimenpiteisiin niillä yhteysväleillä, joiden liikenteen palvelutasoa ei pystytä korvaamaan riittävästi edes bussiliikenteellä." (Vastalause 1) 
12. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa välittömästi työllisyyttä tukevan lisätalousarvion, johon sisältyy riittävien työllisyysmäärärahojen lisäksi pidemmällä aikajänteellä talouskasvua ja velkakestävyyttä vahvistava laaja työllistävä investointiohjelma." (Vastalause 3) 
13. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa riittävän rahoituksen maahanmuuttajien kotoutumista edistäviin palveluihin, kotoutumiskoulutukseen ja etuuksiin huomioiden perheenyhdistämiset." (Vastalause 3) 
14. Pia Viitanen sd Timo Harakan sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että niissä yhtiöissä, joissa strateginen intressi liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja jatkuvuuden kannalta olennaisiin toimintoihin, omistusosuus pidetään ennallaan. Tämä koskee ennen kaikkea Neste Oyj:tä ja Posti Group Oyj:tä, joiden valtio-omistusosuutta ei tule laskea nykyisestä. Muiden yhtiöiden kohdalla tulee suorittaa tapauskohtaista harkintaa. Kemijoki Oy:tä koskevissa ratkaisuissa tulee ottaa piensijoittajien asema huomioon." 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 11, tyhjiä 29; poissa 28
 
Jyrki
Kasvi
vihr
Arvoisa puhemies! Istuin vahingossa edustaja Urpilaisen paikalle ja painoin hänen nappiaan.  
Puhemies Maria Lohela
Merkitään.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 66, tyhjiä 1; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 44, tyhjiä 22; poissa 28
 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 58; poissa 29
 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 66; poissa 28
 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 59; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 66; poissa 30
 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 59; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 56; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 67; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 67; poissa 28
 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 59; poissa 27
 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 67; poissa 28
 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 42, tyhjiä 14; poissa 27
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 88/2016 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1—3/2016 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2016 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.3.2017 14:48