Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.6.2018 klo 13.59—17.57
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. 
Keskustelu
17.22
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa rouva puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. EU:n lainsäädännössä säädetään uudesta henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen mittaustavasta, jolla arvioidaan aiempaa tarkemmin ajoneuvojen polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Esityksen myötä yksittäisen kuluttajan ajoneuvokohtainen auto- tai ajoneuvovero voi nousta tai laskea nykyiseen verrattuna, koska uusi WLTP-mittaustapa ottaa huomioon aiempaa tarkemmin ajoneuvokohtaiset hiilidioksidipäästöt. Muutokset voivat vaihdella siten eri automerkkien sekä jopa saman automerkin ajoneuvomallien ja ‑yksilöiden välillä. Tämä tuntuu hieman erikoiselta väitteeltä, mutta maailma on ihmeellinen ja erityisesti automaailma, kun siihen hieman perehtyy.  
Autoalan edustajat ovat sitä mieltä, että uusi autoveroasteikko kiristää keski- ja suuripäästöisten autojen verotusta. Vaikutus voi olla jopa 130 miljoonaa euroa nykyiseen ja jopa 70 miljoonaa euroa uuteen verotasoon verrattuna. Heidän näkemyksensä perustuu mittaustuloksiin, joita autoala on saanut autonvalmistajilta viime kuukausien aikana. Aineisto koostuu tämän vuoden tyyppihyväksynnöistä ja mallistosta, joka edustaa siis tämän ja ensi vuoden mallistoja. Viimeisin otos käsittää hieman yli 700 automallia ja mallivariaatiota. Mielestäni otos on varsin kattava. 
Valtiovarainministeriö suhtautuu varauksellisesti heidän esittämäänsä selvitykseen ja pitää otosta määrältään ja kattavuudeltaan liian pienenä luotettavien johtopäätösten tekemiseksi. En sitten tiedä, paljonko yli 700 automallia ja variaatiota heille olisi pitänyt olla. Ministeriön arvion mukaan autoalan muutosehdotukset merkitsisivät noin 30 miljoonan euron veronkevennystä verotaulukon yläpäähän. He suosivat siten suuripäästöisiä autoja vastoin nykyisen ympäristöohjaavan veromallin perusajatusta.  
Valiokunta piti kuitenkin ratkaisevana perusteena verotukselta edellytettyä objektiivisuutta. Silloin kun on kysymys veron suuruuden perusteista, hyväksyttävien muutosten tulee nojautua riittävän edustavaan tietoon. Tälläisena valiokunta pitää vain komission tutkimuslaitoksen JRC:n tutkimuksen tuloksia. Tulokset pohjautuvat koko Euroopan laajuiseen autokantaan ja systemaattiseen tutkimusasetelmaan. Ne takaavat sellaisinaan käytettävissä olevista tiedoista parhaiten myös verovelvollisten oikeusturvan, niin kuin perustuslaki edellyttää.  
Kuka sitten mitäkin tutkimustuloksia haluaa uskoa, varmaa on kuitenkin se, että jatkossakin teillä tulee vastaan vain kavereitani suuripäästöisillä, vanhoilla ja paljon polttoainetta kuluttavilla ajoneuvoilla. Onneksi mikään EU:n direktiivi ei vielä pakota romuttamaan tällaisia historiallisia ajoneuvoja eikä kenenkään tarvitse syyllistyä vanhojen ajoneuvojen kätkentään. Toisaalta historiallinen asekätkentäkin on katsottu myöhemmin varsin isänmaalliseksi toimenpiteeksi. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 10-11, 99/2016 vp, 52-53, 59, 86/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.9.2018 13.03