Pöytäkirjan asiakohta
PTK
75
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.12.2019 klo 14.00—22.45
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 4/2019 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
22.09
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Laissa lisätään puuttuvat säännökset työntekijöiden yötyökuljetuksista vuodenvaihteessa voimaantulevaan työaikalakiuudistukseen. Kysymys on siis varsin ongelmattomasta paikkauslaista. Työaikalain kokonaisuudistuksessa valiokuntakuulemisen mukaan havaittiin kuitenkin lukuisia muitakin korjaus- ja täydennystarpeita, muun muassa hätätyösäännöksen rikkomisen kriminalisointi on pudonnut laista pois sen selvennys- ja modernisointityön yhteydessä.  
Sen vuoksi työ- ja tasa-arviovaliokunta ehdottaakin lausumaa: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat muutokset työaikalain puutteiden korjaamiseksi vuoden 2020 aikana.” 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 86/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.1.2020 15.12