Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja  kulttuuritoimen  rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 21. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
3.04 
Jukka Gustafsson sd :

Arvoisa puhemies! Otan taas lyhyen kaavan mukaan, niin kuin toivottavasti olette huomanneet. 

Sipilän hallitushan on päättänyt näiden indeksikorotusten jäädyttämisestä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonaloilla vuosina 2016—2019 osana valtioneuvoston päättämiä valtiontalouden sopeuttamistoimia. Kaikki indeksijäädytykset ja indeksikorotuksia vastaavat säästöt esitetään tehtäväksi pysyviksi. Museoille, teattereille ja orkestereille kohdistetut vuosien 2012—2015 säästöt sekä vuoden 2014 indeksijäädytys muutettaisiin pysyviksi. Lisäksi toteutettaisiin vuosien 2016—2019 kehyspäätöksen mukainen pysyvä säästö vuodesta 2016 alkaen. Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vapaan sivistystyön oppilaitoksen yksikköhintoihin määrättäviin ja kansalaisopistojen osalta säädettäviin keskimääräisiin yksikköhintoihin tehtäisiin vuoden 2016 indeksikorotusta vastaavat vähennykset. 

Sen lisäksi on vielä pakko todeta se, että myös ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee merkittävästi sekä edellisen että nykyisen hallituksen tekemien säästöpäätösten johdosta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat muuttamaan toimintatapojaan ja saneeraamaan koulutukseen tarkoitettujen kiinteistöjen verkkoa. 

Haluan kuitenkin vielä painottaa sitä, että museoille, teattereille ja orkestereille kohdistetut aikaisemmat säästöt ja indeksijäädytys esitetään muutettavaksi pysyviksi. Taidelaitosten osalta indeksijäädytys sekä muut vähennykset tulevat näkymään taidelaitosten toiminnassa negatiivisesti, eivätkä kunnat pysty kompensoimaan vajetta. Myös säästöjen kumuloituminen vaikeuttaa vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien toimintaa pitkällä tähtäimellä. Pidempään jatkuvana vapaan sivistystyön aleneva määrärahakehitys voi heijastua toimintamahdollisuuksiin sekä koulutuksen saavutettavuuteen kielteisesti. 

Vastustamme indeksijäädytyksiä, sillä ne nakertavat tärkeiden peruspalvelujen rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen. Hallituksen esityksellä on suora kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun, ja sen ainoana tavoitteena on vähentää koulutuksen resursseja perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa, joten ehdotamme, että hallituksen esitykseen HE 79/2015 sisältyvät lakiehdotukset 1 ja 2 hylätään. 

3.07 
Li Andersson vas :

Arvoisa puhemies! Tässä taisi joku edustaja aikaisemmassa keskustelussa sanoa, että on tylsää, kun toistaa itseään, mutta niin aion minäkin nyt tehdä, koska tämä hallitus leikkaa sivistyksestä niin monella eri tapaa, että tässä on välillä jopa vaikea pysyä laskuissa mukana.  

Tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on siis taas yksi lakiesitys, jolla leikataan suomalaisesta koulutuksesta, sivistyksestä, osaamisesta ja tässä yhteydessä myöskin taiteesta ja kulttuurista. Eli nämä säästöt iskevät perusopetukseen, toiseen asteeseen ja erityisen voimakkaasti juuri ammatilliseen koulutukseen, taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön ja tämän lisäksi myöskin kulttuurilaitosten toimintaan. Niin kuin edustaja Gustafsson tässä hyvin toi esille, hallitus tosiaan esittää nyt näitä säästötoimenpiteitä toteutettaviksi pysyvinä. Eli tässä on kyse ihan merkittävästä poliittisesta linjavalinnasta taas kerran tämän hallituksen toimesta. 

Näistä syistä kannatan edustaja Gustafssonin tekemää hylkäysesitystä. 

3.09 
Johanna Karimäki vihr :

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys, jossa on peruspalvelujen indeksien jäädyttäminen: lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, taiteen perusopetus, museot, teatterit, orkesterit. Vihreät vastustavat näitä indeksijäädytyksiä, sillä ne nakertavat tärkeiden peruspalvelujen rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen. Kulttuurin osalta esitetään sekä tulevia indeksijäädytyksiä että aiempien vuosien säästöjen muuttamista pysyvästi. Lukion, ammatillisen ja taiteen koulutuksen indeksijäädytykset ovat vain jatkumoa hallituksen räikeille koulutusleikkauksille. 

Ennen vaaleja kaikki puolueet lupasivat, että koulutuksesta ei leikata, annettiin joukolla koulutuslupauksia, mutta silti hallitus leikkaa kestämättömästi lapsilta. Myös OAJ on todennut, että nämä leikkaukset perusopetuksesta ovat kestämättömiä. 

Kannatan edustaja Gustafssonin esittämää hylkäysesitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.