Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 24. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
3.35 
Kari Kulmala ps :

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on osittain kyse hallinnollisten ja oikeusturvaa koskevien kirkkolain säännösten ajantasaistamisesta. Kyseinen muutos on laaja, ja sitä on valmisteltu jo vuosia. Onkin erittäin hyvä, että esitys saadaan nyt maaliin saakka. Esityksen tavoitteena katsotaan olevan yksityisyyden suojan paraneminen käsiteltäessä kirkon jäsentietoja. Samoin tavoitteena on jäsenrekisterin tietoturvallisuuden parantuminen. Molemmat ovat erittäin tärkeitä tavoitteita. Näiden asioiden on oltava kunnossa. Tähän on myös asianomainen valiokunta ottanut kantaa ja pitänyt asiaa tärkeänä. 

Esitys myös selkeyttäisi viranomaisvastuita sekä jäsentietoja käsittelyä kuten myös poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin varautumista. Lisäksi esityksen tarkoituksena on ajantasaistaa kirkkolakia vastaamaan yleisen hallintolainsäädännön kehitystä. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että säännökset ovat selkeitä. 

On myös muistettava, että kirkkolain erityinen säätämisjärjestys perustuu kirkkolain 2 luvun 1 §:ään. Näin ollen vain kirkolliskokouksella on oikeus tehdä ehdotus kirkkolain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta. Haluankin vielä muistuttaa, että kirkolliskokous on ollut tätä esitystä tehdessään yksimielinen. Myös minä pidän tätä esitystä erittäin hyvänä. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 63/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.