Pöytäkirjan asiakohta
PTK
78
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.12.2015 klo 14.17
32
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 32. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2016 13:20