Pöytäkirjan asiakohta
PTK
78
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 6.9.2016 klo 14.00—18.42
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 20. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 
Keskustelu
18.38
Sisäministeri
Paula
Risikko
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on muuttaa turvallisuusselvityslakia niin, että suojelupoliisista tulisi sisäministeriön hallinnonalalla ainoa toimivaltainen viranomainen turvallisuusselvitysten laatimisessa. Tällä muutoksella on tarkoitus parantaa turvallisuusselvitysten laatua, yhdenmukaistaa menettelyä ja kehittää osaamista. 
Voimassa olevan lain nojalla Poliisihallitus määräsi suppeiden turvallisuusselvitysten tekemiseen liittyvät tehtävät suojelupoliisille jo vuoden 2016 alusta alkaen. Samalla suojelupoliisiin siirtyi virkamieslain nojalla paikallispoliisista kahdeksan henkilöä näitä tehtäviä suorittamaan. Suojelupoliisin hallinnollinen asema on muuttunut, ja se ei enää ole Poliisihallituksen alainen. Tämän vuoksi turvallisuusselvitysten keskittämisestä suojelupoliisille tulee nyt säätää siis lailla. 
Lisäksi turvallisuusselvityslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että poikkeus turvallisuusselvityksen maksullisuudesta ei enää koskisi sisäministeriön hallinnonalan viranomaisen tai oppilaitoksen hakemusta. Näin ollen myös sisäministeriön hallinnonalalla toimivat viranomaiset ja koulutuslaitokset olisivat jatkossa lähtökohtaisesti velvollisia maksamaan turvallisuusselvityksistä siten kuin turvallisuusselvityslaissa säädetään. Muutos ei koske Pääesikunnan tekemiä turvallisuusselvityksiä. Maksuvelvollisuudella katettaisiin turvallisuusselvityksen laatimisesta aiheutuvat kulut. 
Kyseessä ei ole budjettilakiesitys, eikä siihen liity määrärahasiirtoja, eikä hallituksen esityksestä aiheudu lisämäärärahatarpeita sisäministeriön hallinnonalan talousarvioon eikä kuntien määrärahoihin. 
Lisäksi kansainvälisistä turvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakua koskeva teknisluontoinen muutos. — Kiitos. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 10.4.2019 17:15