Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2015 vp Täysistunto Torstai 10.12.2015 klo 16.02—3.07

25. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi  perhehoitolain 20 §:n,  omaishoidon  tuesta  an- netun  lain 10 §:n,  kuntouttavasta  työtoiminnasta  annetun lain 23 §:n,  sosiaalihuoltolain 27 e §:n, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain,  maatalousyrittäjän  työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 25. asia.  Käsittelyn  pohjana  on  sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
2.09 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Esittelen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perhehoitolain, omaishoidon tuesta annetun lain, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain, sosiaalihuoltolain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta. 

Ensi vuoden alusta voimaan tulevaa uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia ei sovelleta muuhun kuin työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön ja yrittäjätyöhön. Sen vuoksi muiden henkilöryhmien tapaturma- ja ammattitautiturvasta on säädettävä mainittuja henkilöryhmiä koskevissa erityislaeissa. Esityksen mukaan perhehoitajat, omaishoitajat, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat sekä vammaisten ja vajaakuntoisten toimintaan osallistuvat tulee vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Näiden erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden vakuutusturva säilyy käytännössä olennaisesti ennallaan, ja turva vastaa työntekijöille säädettyä turvaa kuten voimassa olevan lainsäädännönkin nojalla. 

Valiokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta pitää tärkeänä sitä lähtökohtaa, että kaikilla työntekoon osallistuvilla henkilöillä tulee olla lakisääteinen turva työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Valiokuntamme korostaa, että vakuutusvelvoitteita koskevista muutoksista ja niiden toimeenpanosta on tarpeen tiedottaa ymmärrettävällä ja saavutettavalla tavalla niin palvelujen järjestäjille ja tuottajille kuin myös palvelujen käyttäjille ja heidän läheisilleen. 

Arvoisa rouva puhemies! Tämä mietintömme on yksimielinen. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 93/2015 vp sisältyvien 1.—8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.