Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.05

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2015 vp Täysistunto Torstai 10.12.2015 klo 16.02—3.07

26. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  terveydenhuollon  ammattihenkilöistä  annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 26. asia.  Käsittelyn  pohjana  on  sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 20/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
2.11 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Esittelen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Asiantuntijoita kuultuamme olemme kirjanneet seuraavaa: "Ehdotetuilla lakimuutoksilla toteutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta ammattipätevyysdirektiivin edellyttämät muutokset, joilla ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää kehitetään ja ammattihenkilöiden siirtymistä jäsenmaasta toiseen helpotetaan. Kielitaitoa ja hälytysmekanismia koskevien säännösten tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta ja vahvistaa potilaan ja asiakkaan asemaa terveydenhuollossa. Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset eurooppalaisesta ammattikortista, osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta sekä hälytysjärjestelmästä. Täydennyskoulutusvelvoitetta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että se sisällöltään vastaa direktiivin tarkoitusta kannustamisesta jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen." 

Arvoisa rouva puhemies! Kielitaitovaatimus oli sellainen asia, josta me keskustelimme paljon valiokunnassa. Nykyisin kielitaidon osoittaminen on voitu vaatia vain EU- tai Eta-alueen ulkopuolelta tulevilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä ennen ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntämistä. Valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluissa esitettyyn näkemykseen siitä, että kielitaito on keskeinen osa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaitoa ja tärkeä osa potilasturvallisuutta. Riittävä kielitaito on välttämätön potilaiden ja asiakkaiden kanssa työskentelyn lisäksi muun muassa asiakas- ja potilastietojen dokumentoinnissa sekä ammattihenkilöiden ja potilaiden välisessä yhteistyössä. Eri tehtävissä työskentelevät henkilöt tarvitsevat kuitenkin käytännössä eritasoista kielitaitoa. Nyt voimassa olevan 18 a §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Pykälään ehdotetun uuden 2 momentin mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla. Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa tässä lausunnossaan, että säännöksen täydentäminen lakiehdotuksen mukaisesti työnantajan velvollisuudella varmistua kielitaidosta parantaa merkittävästi potilasturvallisuutta terveydenhuollossa. Valiokunta ehdottaa direktiivin muutosten toimeenpanon seurannasta lausumaa. 

Arvoisa rouva puhemies! Myös tämä mietintö on yksimielinen. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 107/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.