Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 11.12.2015 klo 13.00—13.53
4
Hallituksen esitys laeiksi puoluelain sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-37990
Liite 4A
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen 9 § 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin se on jaettuna pöydille. 
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa puheenjohtaja! Kannatan tehtyä esitystä. 
Puhemies Maria Lohela
Sari Essayah on Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 4A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sari Essayahin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 50; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 24.8.2016 11.08