Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 30.6.2017 klo 12.59—13.28
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
HE 60/2017 vp
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2017 vp. 
Yleiskeskustelu asiasta päättyi 28.6.2017 pidetyssä istunnossa. Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. 
Keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 23.10.88: Ehdotus: "Momentin 23.10.88 perusteluja ei muuteta Neste Oyj:n valtion omistusosuuden osalta." (Vastalause 1) 
2. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 23.10.88: Ehdotus: "Momentin 23.10.88 perusteluja ei muuteta Neste Oyj:n osalta." (Vastalause 2) 
3. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 23.10.88: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että strategisen intressin toteutumisen turvaamiseksi valtion omistus Neste Oyj:ssä pidetään yli 50 prosentissa." (Vastalause 1) 
4. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 23.10.88: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle kattavan selvityksen uudenlaisten omistajapoliittisten kehitysyhtiöiden todellisesta tarpeesta ja käyttötarkoituksesta ja että valtio-omistaja pidättyy myymästä sellaisia omistuksia, joilla on strategista merkitystä Suomen taloudelle ja elinkeinotoiminnan kehitykselle tai joiden tuotto ylittää Suomen valtionlainojen korkotason." (Vastalause 2) 
5. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 23.10.88: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että valtion omistus Neste Oyj:ssä säilytetään yli 50 prosentissa." (Vastalause 2) 
6. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen korottamiseksi niin, että niiden bkt-osuus nousee hallituskaudella vähintään samalle tasolle kuin ennen vuoden 2016 leikkauksia." (Vastalause 2) 
7. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 25.40.01: Lisätään 7 000 000 euroa momentille 25.40.01 Pelson vankilan peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen. (Vastalause 2) 
8. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 29.20.21: Lisätään 5 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen kasvupilottien toteuttamiseen koko maassa. (Vastalause 1, LTA 1) 
9. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 29.40.20: Lisätään 12 000 000 euroa paikallista elinkeinoelämää tukevaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. (Vastalause 1, LTA 2) 
10. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.90.55: Ehdotus: "Momentin 29.90.55 perusteluja muutetaan siten, että 3,5 miljoonan euron määräraha kohdennetaan eri puolilla maata sijaitseville, erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa edistäville liikuntapaikkahankkeille." (Vastalause 2) 
11. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 31.10.77: Lisätään 10 000 000 euroa aluetaloutta ja paikallista elinkeinopolitiikkaa tukeviin väylähankkeisiin. (Vastalause 1, LTA 3) 
12. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 31.10.77: Ehdotus: "Momentin 31.10.77 perusteluja muutetaan siten, että Kymi Ringin moottorirata-alueen liikenneyhteyksien sijaan 14 miljoonan euron määräraha käytetään parannustöihin, joilla kunnostetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeän Lahti—Kouvola-tieosuuden kuntoa niin, että liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus paranee koko tieosuudella." (Vastalause 2) 
13. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 31.40.45: Lisätään 7 000 000 euroa monimuotoisen median turvaamiseen. (Vastalause 1) 
14. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 31.40.45: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että viestinnän tukimuotojen jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon eri medioiden tuottamat yhteiskunnalliset hyödyt." (Vastalause 1) 
15. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 31.40.45: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus uudistaa mediatukea niin, että se huomioi tasapuolisesti eri teknologiat ja mediatyypit ja painottaa tasapuolisesti eri toimijoiden ja toimintamallien yhteiskunnallista merkitystä ja hyötyä." (Vastalause 2) 
16. Antero Laukkanen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 32.20.40: Lisätään 10 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. (LTA 4) 
17. Antero Laukkanen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 32.30.51: Lisätään 25 000 000 euroa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. (LTA 5) 
18. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin poistaakseen momentin 32.30.51 päätösosassa mainitun 3 000:ta henkilötyövuotta koskevan rajoituksen." (Vastalause 1) 
19. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus poistaa momentilta 32.30.51 yhdistysten ja säätiöiden palkkatukea koskevan rajoituksen." (Vastalause 2) 
20. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nostaa huomattavasti palkkatukeen osoitettuja varoja ja uudistaa palkkatukijärjestelmää ns. Myllykosken mallin mukaisesti." (Vastalause 2) 
21. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu suunnitelmistaan ulkoistaa ja yksityistää työllisyyspalvelut ja kehittää niitä niin, että julkisilla viranomaisilla ja TE-keskuksilla on jatkossakin päävastuu palveluiden järjestämisestä ja että sanktioiden ja valvonnan lisäämisen sijaan keskitytään parantamaan palveluiden tasoa niitä käyttävien ihmisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti." (Vastalause 2) 
22. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 33.60.38: Vähennetään 27 000 000 euroa ja momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää vain valtionavustuksen maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille erillisten henkilökohtaisen budjetin pilottihankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 1) 
23. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.60.38: Vähennetään 27 000 000 euroa momentilta 33.60.38 ja momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa voi käyttää ainoastaan valtionavustuksen maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille erillisiin henkilökohtaisen budjetoinnin pilottihankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 2) 
24. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 35.10.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi esitykset, joilla varmistetaan, että ympäristölupamenettelyt ja -valvonta ovat sellaisella tasolla, ettei tulevaisuudessa tule uusia kaivoskatastrofeja ja että kaivostoimijoilta edellytetään jatkossa riskejä vastaavat etukäteisvakuudet." (Vastalause 2) 
25. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana 35.20.60: Ehdotus: "Momentin perusteluja ei muuteta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisten avustusten osalta." (Vastalause 1) 
26. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aluetalouden, paikallisen elinkeinoelämän ja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseksi tasapuolisesti koko Suomessa." (Vastalause 1) 
27. Krista Kiuru sd Maria Tolppasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että moniarvoisen median turvaamiseksi hallitus antaa esityksen sähköisten julkaisujen arvonlisäveron alentamisesta paperisten julkaisujen tasolle välittömästi ALV-direktiivin sen salliessa." (Vastalause 1)  
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiurun ehdotus 1 ja Kari Uotilan ehdotus 2 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 1 ja Kari Uotilan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 39; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiurun ehdotus 3 ja Kari Uotilan ehdotus 5 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 3 ja Kari Uotilan ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 40; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 14; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 54; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 53; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 59; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 33; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 60; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 31; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 48; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 70; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 15 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 70; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 16 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 58; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 17 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 52; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiurun ehdotus 18 ja Kari Uotilan ehdotus 19 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 18 ja Kari Uotilan ehdotus 19 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 74; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 20 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 15; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 21 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 48; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiurun ehdotus 22 ja Kari Uotilan ehdotus 23 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 22 ja Kari Uotilan ehdotus 23 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 61; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 24 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 63; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 25 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 61; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 26 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 74; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 27 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 74; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 60/2017 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2017 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1—5/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2017 lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 3.7.2018 13.36