Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.59

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2015 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan  asumistuesta  annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
23.47 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr :

Arvoisa puhemies! Hallituksen leikkaukset jälleen kohdistuvat aivan väärin. Hallituksen leikkaukset yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta ovat kohtuuttomia. Me olemme tietysti tänä vuonna saaneet todistaa hallituksen poukkoilevaa päätöksentekoa niin suhteessa tähän eläkkeensaajan asumistukeen kuin moniin muihinkin asioihin, ja tämä poukkoilu on johtanut siihen, että asioita on valmisteltu hyvin nopealla aikataululla ja vaikutustenarvioinnit ovat jääneet tekemättä. Hallitus on tekemässä samanaikaisesti useita leikkauksia, jotka kohdistuvat nimenomaan pienituloisiin eläkkeensaajiin, ikääntyneisiin ihmisiin ja myös sellaisiin henkilöihin, jotka ovat ikänsä olleet eläkkeellä, johtuen esimerkiksi synnynnäisestä sairaudesta, varhain puhjenneesta mielenterveysongelmasta tai muusta vastaavasta, ja he ovat monella tavalla niin heikossa asemassa, että näitä leikkauksia, joita hallitus nyt toteuttaa näiden henkilöiden asumistukeen, ei voi mitenkään pitää perusteltuna. 

Tästä syystä esitän, että lakiehdotukset 1 ja 2 hylätään. 

23.49 
Kristiina Salonen sd :

Arvoisa puhemies! Yleisen asumistuen keskeisin ongelma on tukea myönnettäessä hyväksyttävän vuokratason alhaisuus verrattuna markkinavuokriin. Monet asumistuen saajat joutuvat paikkaamaan matalaa asumistukeaan turvautumalla pitkäaikaiseen toimeentulotukeen. Eläkkeensaajan asumistuen enimmäismenojen jäädyttäminen tarkoittaa, että arviolta 10 000 tuensaajaa nykyisten lisäksi ylittää myöskin nämä enimmäisasumismenot. Tällä hetkellä enimmäisasumismenot ylittyvät 20 prosentilla eli 45 000 eläkkeensaajalla asumistuen saajista. On kohtuutonta, että hallitus leikkaa pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa. Kun toimeentulo on tiukka ja asumiskustannukset korkeat, niin pienetkin säästöt vaikeuttavat arkista toimeentuloa ja saattavat johtaa esimerkiksi ruoasta tai terveydenhuollosta tinkimiseen. Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen koskee asumistuen saajia, joiden vuokra on jo korkea. Hallitus laskee sen varaan, että vuokrat eivät nousisi tuen jäädytyksen takia. Tosiasiassa vuokrat ovat kuitenkin kasvaneet 3 prosentin vuositasolla ja niiden ennakoidaan nousevan edelleen. 

Emme vastalauseessa pidä uskottavana emmekä hyväksyttävänä keinona korkean vuokratason laskemiseen sitä, että pienituloisimpien asumistukea saavien ihmisten asumistukea leikataan. Vain järkevällä asuntopolitiikalla voidaan saada aikaan ratkaisuja, jotka kestävästi hillitsevät asumiskustannusten nousua. 

Arvoisa puhemies! Vastalauseen 1 mukaisesti esitän, että lakiehdotukset 1 ja 2 hylätään. 

23.51 
Anneli Kiljunen sd :

Arvoisa herra puhemies! Hallitus kohdistaa useita eri toimenpiteitä ja leikkauksia pienituloisiin ihmisiin ja perheisiin. Näin tapahtuu nyt jälleen asumistuen osalta, minkä takia kannatan edustaja Salosen tekemiä muutosesityksiä. 

23.51 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Alanko-Kahiluodon hylkäysesityksiä. 

23.51 
Sari Tanus kd :

Arvoisa puhemies! Oli erittäin ilahduttavaa, että eläkeläisten asumistuen leikkaus peruttiin — se oli meidän kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin ensimmäisenä kohtana. Mutta niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille, edelleenkin korjattavaa on, ja myös minä kannatan edustaja Salosen esittämää lakiehdotuksen hylkäämistä. Siinä vastalauseessa olemme olleet mukana. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.