Viimeksi julkaistu 3.1.2022 13.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 27.5.2020 klo 14.02—17.18

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
16.49 
Anu Vehviläinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin perustelut sille, miksi tämä on täällä käsiteltävänä, vaikka täällä on tarkoitus käsitellä koronan lisäksi vain kiireellisiä välttämättömiä esityksiä: Tämän tausta on se, että itse asiassa tästä oli hallituksen esitys jo viime vaalikaudella, mutta se raukesi. Kun sote- ja maakuntauudistus kaatui, samalla myös nämä säädökset jäivät antamatta. Tämänkin esityksen, mitä nyt ollaan tässä mietinnössä käsittelemässä, olisi pitänyt tulla voimaan jo 1.4.2020, joten nyt päästään tässä asiassa eteenpäin. 

Eli tämän esityksen tavoitteena on muuttaa Kevan hallintorakennetta paremmin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Kevan valtuutettujen rooli olisi esityksen mukaan valvonnallinen, mutta lisäksi se päättää muun muassa jäsenyhteisöjen maksuosuuksista, vahvistaa tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja hyväksyy Kevan talousarvion. Hallituksen roolia vahvistetaan suhteessa valtuutettuihin, ja hallituksella olisi yleistoimivalta hoitaa Kevan asioita. Hallituksen esityksen myötä hallituksen jäsenten määrää lisättäisiin yhdeksästä yhteentoista. 

Hallituksen keskuudesta asetettavan tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia sekä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja ris-kienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Osana riskienhallintaa tehtävä riskiarvio on laadittava säännöllisesti, ja sitä on päivitettävä riskien oleellisesti muuttuessa. Erillinen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta tukee uuden sääntelyn tehokasta toteutumista. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää Kevan organisaatiorakenteiden nykyaikaistamista ja johdon eri tasojen roolien selkeyttämistä perusteltuna. Ehdotetut muutokset myös mahdollistavat henkilöstön säilymisen kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä niissä tapauksissa, joissa kunta tai kuntayhtymä on päättänyt perustaa osuuskunnan tuottamaan palveluja. Ehdotukset turvaavat myös osaltaan kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen riittävyyttä. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. 

Talousvaliokunta esittää lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta punnitsisi valtuutettujen ja hallituksen kokoonpanon määräytymistä koskevien säännösten muuttamista siten, että osa jäsenistä nimitettäisiin kunta-alan sijaan muiden julkisalojen, joiden eläketurvan toimeenpanoa Keva hoitaa, ehdottamista henkilöistä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että parhaillaan on menossa pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvä yksityisten alojen eläkejärjestelmien ja kunnallisen eläkejärjestelmän yhdistämiseen tähtäävä valmistelu. Valiokunta toteaa, että eläkejärjestelmien uudistamistarpeiden arvioinnissa on syytä tarkastella myös Kevaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita kokonaisuutena. 

Lakiehdotuksen 9 §:n 5 momentissa ehdotetaan Kevan hallitukselle mahdollisuutta delegoida toimivaltaansa toimitusjohtajalle ja muille Kevan viranhaltijoille tai työntekijöille. Talousvaliokunta toteaa lausunnossaan, että hallitukselle kuuluviin asioihin voi liittyä delegointitarpeita. Talousvaliokunta totesi kuitenkin säännöksen kirjoitetun siten avoimeksi, ettei mitään hallituksen tehtäviä ole rajattu pois sen soveltamisalasta. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaakin saamansa selvityksen perusteella, että avoin delegointisäännös tässä yhteydessä poistetaan. Valiokunta ehdottaa kuitenkin, että nykyinen hallituksen mahdollisuus siirtää varojen sijoittamista koskevaa päätösvaltaansa edelleen säilytetään 21 §:n 2 momentissa. 

Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

16.53 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle asian esittelystä. Todellakin tämä oli sitten näitä, voisiko sanoa, viimekertaisen soten kaatumisen johdosta poisjääneitä lainsäädäntöjä, joita kuitenkin tulee viedä eteenpäin. Kyseessä on lähinnä hallinnon läpinäkyvyyttä ja selkeyttä lisäävä esitys. 

Arvoisa puhemies! Tässä ollaan tätä hallituksen jäsenten määrää lisäämässä 9:stä 11:een, ja tuolla, talousvaliokunnallako, oli jo näkemyksiä siitä, minkätyyppisiä erilaisia asiantuntijoita tulisi sitten tässä hallituksessa ottaa huomioon. Pidän tärkeänä sitä, että tämä käsitellään nimenomaan eläkelainsäädännön näkökulmasta ja että nämä asiantuntijatahot ovat sellaisia, joilla on asiantuntemusta ennen kaikkea eläkkeisiin ja myös niitten sijoitushorisonttiin liittyvissä kysymyksissä. Se on sitä asiantuntemusta, mitä hallituksessa kaivataan, ja sitä kautta se puoli tulee varmistettua. 

Arvoisa puhemies! Sinällänsä tässä yksimielisessä hallituksen esityksessä ja siitä annetussa mietinnössä ei liene mitään huomautettavaa, ja tosiaankin edellä mainituista syistä asia on saatettava eteenpäin. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 102/2019 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.