Budjetin alikohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00—21.03
2.4
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Puhemies Matti Vanhanen
Siirrytään käsittelemään pääluokkaa 28 eli valtiovarainministeriön hallinnonalaa. 
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Kai Mykkänen kok Pihla Keto-Huovisen kok kannattamana 28.01.01: Vähennetään 124 000 euroa valtiovarainministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista. (TAA 386) 
2. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus julkistaa keskeisten esitystensä taustaoletukset ja laskentaperusteet lähteineen kattavasti ja kansantajuisesti talousarvioesitysten ja julkisen talouden suunnitelmien yhteydessä." (Vastalause 1) 
3. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotka lisäävät omistusten julkisuutta erityisesti julkisesti listattujen yhtiöiden osalta. Omistustietoihin tutustumisen tulisi olla mahdollista nykyistä laajemmin ja kohtuullisin kustannuksin. Mahdollisuus tähän voitaisiin toteuttaa esimerkiksi aluehallintovirastojen yhteydessä. Kun eduskunta sääti uutta lakia arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, eduskunta päätti samalla lisätä omistusten julkisuutta." (Vastalause 1) 
4. Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana 28.10.01: Lisätään 5 000 000 euroa Verohallinnon toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen. (Vastalause 3) 
5. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää Verohallinnon resursseja erityisesti arvonlisäverotuksen valvonnan kehittämiseksi ja talousrikollisuuteen puuttumiseksi. Valvonnan tehostamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi Verohallinnossa on käynnistettävä hanke lohkoketjuteknologiaan perustuvan arvonlisäverotuksen valvontajärjestelmän ottamiseksi käyttöön ensi tilassa." (Vastalause 1) 
6. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.10.02: Lisätään 5 000 000 euroa Tullin toimintamenoihin. (Vastalause 1) 
7. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.10.02: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että Tullilla on käytössään riittävät resurssit, jotta erityisesti rajat ylittävää talousrikollisuutta sekä sähköiseen kaupankäyntiin liittyvää rikollisuutta pystytään torjumaan tehokkaasti." (Vastalause 1) 
8. Pihla Keto-Huovinen kok Timo Heinosen kok kannattamana 28.20.88: Lisätään 500 000 euroa Vantaan vankilan laajentamisen suunnitteluun. (TAA 139) 
9. Toimi Kankaanniemi ps Petri Hurun ps kannattamana 28.40.03: Lisätään 300 000 euroa seutukaupunkien valtionhallinnon palvelujen kehittämiseen. (TAA 121) 
10. Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana 28.70.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin hallinnon digitalisaation edistämiseksi ja hankintaosaamisen vahvistamiseksi hallinnon tietojärjestelmien hankinnoissa ja ylläpidossa." (Vastalause 3) 
11. Petri Huru ps Rami Lehdon ps kannattamana 28.70.05: Eduskunta säilyttää momentin 28.70.05 ja osoittaa sille 3 200 000 euroa liikkuvien päivystyspalveluiden — Combilanssi — kehittämishankkeen edistämiseen. (TAA 68) 
12. Timo Heinonen kok Kai Mykkäsen kok kannattamana 28.70.05: Vähennetään 100 000 000 euroa maakuntauudistuksen valmistelurahoista. (Vastalause 2) 
13. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.80.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla Ahvenanmaan tasoitusmaksun taso lasketaan kohtuulliselle tasolle maakunnan velattomuus ja Manner-Suomeen verrattuna erittäin hyvä taloudellinen tilanne huomioiden." (Vastalause 1) 
14. Timo Heinonen kok Kai Mykkäsen kok kannattamana 28.90.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen hoivaan saadaan molempiin tuhat hoitajaa lisää." (Vastalause 2) 
15. Antero Laukkanen kd Päivi Räsäsen kd kannattamana 28.90.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yksityisten opetuksen järjestäjien kotikuntakorvauksen korottamiseksi." (Vastalause 3) 
16. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 28.90.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen omaishoidon tuen korottamiseksi." (Vastalause 3) 
17. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 28.90.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vanhustenhoidon akuuttien ongelmien korjaamiseksi sekä riittävän rahoituksen turvaamiseksi vanhustenhoidon tason parantamiseen ja hoitajamitoituksen täyttämiseen nopealla aikataululla." (Vastalause 3) 
18. Sari Tanus kd Sari Essayah’n kd kannattamana 28.90.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sisäilmapoliklinikkojen perustamiseksi yliopistollisiin keskussairaaloihin." (Vastalause 3) 
19. Sari Tanus kd Sari Essayah’n kd kannattamana 28.90.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin mielenterveystyön parantamiseksi ja laajentamiseksi erityisesti ottaen huomioon lasten ja nuorten tilanteen." (Vastalause 3) 
20. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.90.32: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kannustaa kuntia ja kuntayhtymiä edistämään hallinnon digitalisaatiota ja osoittaa valtionavustuksia hankkeisiin, joilla taloushallintoprosesseja yhtenäistetään ja pyritään yhtenäistämisellä saavuttamaan taloushallintoprosesseissa digitalisaation mahdollistamat kustannussäästöt täysimääräisinä." (Vastalause 1) 
21. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.90.32: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin kuntatalouden kriisin ratkaisemiseksi mm. kunta—valtio-suhdetta uudistamalla ja kuntien rahoitusta lisäämällä. Kuntia tulee myös kannustaa tarkastelemaan organisaatioitaan, päätöksentekoaan, toimintatapojaan, hankintojaan ja investointejaan äärimmäisellä kriittisyydellä." (Vastalause 1) 
22. Timo Heinonen kok Kai Mykkäsen kok kannattamana 28.91.41: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen teollisuuden energiaintensiivisten yritysten energiaveron palautusjärjestelmästä (ns. energiaveroleikkuri) luopumisesta." (Vastalause 2) 
23. Timo Heinonen kok Kai Mykkäsen kok kannattamana 28.91.41: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen maatalouden energiaveron palautuksen poistamisesta fossiilisten polttoaineiden osalta." (Vastalause 2) 
24. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.92.69: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus torjuu EU/EMU-alueen liittovaltioistumisen, yhteisvastuun kasvattamisen ja laatii Suomelle suunnitelman EMU:n/euron hajoamisen varalle." (Vastalause 1) 
25. Ville Vähämäki ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 28.92.69: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii siten, että Suomen nettomaksuosuus Euroopan unionille ei kasva Brexitin johdosta ja alenee seuraavalla rahoituskaudella." (Vastalause 1) 
26. Toimi Kankaanniemi ps Petri Hurun ps kannattamana 28.99.96: Lisätään 10 000 euroa esiselvityksen tekemiseksi pääkaupungin siirtämisestä Jyväskylään. (TAA 122) 
Mietintö ”jaa”, Kai Mykkäsen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 77; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 59, tyhjiä 9; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Peter Östmanin ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 45; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 50, tyhjiä 10; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 50; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 63, tyhjiä 4; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Pihla Keto-Huovisen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 56, tyhjiä 4; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Toimi Kankaanniemen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 43; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Peter Östmanin ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Petri Hurun ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 39; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 44, tyhjiä 3; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 37; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 77; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 43, tyhjiä 1; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 72; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 76; poissa 14
 
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 50; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Tanuksen ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 76; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 20 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 44, tyhjiä 1; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 21 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 44; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 22 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 35, tyhjiä 1; poissa 17
 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 23 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 34; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 24 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 41; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 25 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 44; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Toimi Kankaanniemen ehdotus 26 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 10, tyhjiä 11; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Kohdassa 17 Petteri Orpo /kok tarkoitti äänestää ”ei”.  
Eduskunta hyväksyi pääluokan 28 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 21.21