Budjetin alikohta
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00—21.03
2.6
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Puhemies Matti Vanhanen
Siirrytään käsittelemään pääluokkaa 32 eli työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa.  
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Kai Mykkänen kok Timo Heinosen kok kannattamana 32.01.01: Vähennetään 191 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista. (TAA 390) 
2. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lakiesityksen yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien eläketuen pysyvästä käyttöönotosta." (Vastalause 1) 
3. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 32.01.03: Lisätään 9 000 000 euroa työllisyyspalveluiden vahvistamiseen. (Vastalause 2) 
4. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 32.01.03: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa osatyökykyisten palveluiden parantamiseen varatut kertaluonteiset määrärahat pysyviksi." (Vastalause 2) 
5. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01.05: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa Business Finlandin toimintamenoja viennin edistämiseksi sekä matkailun edistämiseksi Business Finlandin Visit Finland ‑ohjelman osalta." (Vastalause 1) 
6. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01.05: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Suomen matkailun markkinoinnin tehostamiseen erityisesti Euroopassa ja Aasiassa." (Vastalause 1) 
7. Peter Östman kd Sari Essayah’n kd kannattamana 32.01.40: Lisätään 2 000 000 euroa pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. (Vastalause 3) 
8. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01 : Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kustannustehokkaan pienyrittäjän työtilimallin, jolla kevennetään yrittäjän taloushallinnollista taakkaa ja kannustetaan yrittäjäksi ryhtymiseen." (Vastalause 1) 
9. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus alkaa valmistella YEL-alarajan korottamista." (Vastalause 1) 
10. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää alueellisena pilottihankkeena yksinyrittäjien toimintaedellytyksien ja aseman parantamista koskevan hankkeen." (Vastalause 1) 
11. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu ylimitoitetusta ilmastopolitiikasta ja panostaa varat työllisyyden parantamiseen." (Vastalause 1) 
12. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo maaliskuun 2020 loppuun mennessä eduskunnalle tiedonantona työllisyyspoliittisen toimenpideohjelman." (Vastalause 1) 
13. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus säilyttää työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinnan ja lisäksi panostaa kotimaisen työvoiman elinikäiseen oppimiseen." (Vastalause 1) 
14. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selkeyttää työperäisten oleskelulupien sekä sosiaaliturvan piiriin kuulumisen ehtoja." (Vastalause 1) 
15. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kiinnittää työllisyystoimenpiteissään erityistä huomiota alityöllistyviin väestöryhmiin, kuten osatyökykyisiin ja ikääntyneisiin kansalaisiin." (Vastalause 1) 
16. Sari Essayah kd Päivi Räsäsen kd kannattamana 32.20.40: Lisätään 20 000 000 euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. (Vastalause 3) 
17. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 32.20.40: Lisätään 82 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. (Vastalause 2) 
18. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.20.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kotimaista malminetsintää ja kaivosteollisuutta erityisesti akkutoimialan kehittämiseksi sekä takaa Suomen Malmijalostus Oy:n toiminnalle riittävät taloudelliset edellytykset." (Vastalause 1) 
19. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.20.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus karsii viipymättä haitalliset, tehottomat ja kilpailua vääristävät elinkeinotuet kuitenkin niin, että maatalouden tuet turvataan." (Vastalause 1) 
20. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.20.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ripeästi pienten ja keskisuurten yritysten viennin tehostamiseen malleja, kuten kansainvälisiä kokonaistoimituksia tavoittelevat konsortiot." (Vastalause 1) 
21. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.20.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa turpeen energia- ja muun käytön ottaen huomioon vesistöjen suojelun." (Vastalause 1) 
22. Timo Heinonen kok Mia Laihon kok kannattamana 32.20.41: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lakkauttaa kivihiiltä korvaavien investointien tehottoman energiatuen." (Vastalause 2) 
23. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.20.44: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa kotimaisten sahojen sivutuotteiden jatkojalostukseen ja hyödyntämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa." (Vastalause 1) 
24. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.20.44: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää hallitusohjelmassa esitettyjä biokaasuhankkeita nopealla aikataululla ja sujuvoittaa säädöksiä biokaasuhankkeiden nopean aloittamisen edistämiseksi sekä käynnistää valmistelun mahdollisten valtiontukikysymysten ratkaisemiseksi." (Vastalause 1) 
25. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.30.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Lapin matkailun kasvua haittaavien pullonkaulojen poistamiseksi muun muassa lentoliikennekapasiteettia lisäämällä." (Vastalause 1) 
26. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.30.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa edellytykset koko maan asumiskelpoisena pitämiseen." (Vastalause 1) 
27. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.30.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää panostuksia taantuvien alueiden elinkeinojen kehittämiseen ja työllisyysasteen nostamiseen alueelta poismuuton hillitsemiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi." (Vastalause 1) 
28. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.30.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus torjuu tuulivoimaloiden ympäristö- ja terveyshaitat." (Vastalause 1) 
29. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.30.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin suomalaisen saunan ja saunomiskulttuurin edistämiseksi ja vientimahdollisuuksien kasvattamiseksi." (Vastalause 1) 
30. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.30.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa toimenpiteitä matkailualan digitaalisten sisältöjen luomiseksi sekä kansallispuistojen matkailukäytön lisäämiseksi tukemalla digitaalisen alustan luomista ja kehittämistä niiden palvelutarjonnan vahvistamiseksi." (Vastalause 1) 
31. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kasvattaa ja kehittää oppisopimuskoulutuksen käyttöä." (Vastalause 1) 
32. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.50.03: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kehittää kotouttamistoiminnan seurantaan mittarit ja kriteerit sekä asettaa kotouttamistoimenpiteille enimmäiskeston." (Vastalause 1) 
33. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.50.03: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää käytössä olevien kotouttamistoimenpiteiden tehokkuuden sekä luopuu sellaisista kotouttamistoimenpiteistä, jotka eivät edistä maahanmuuttajien integroitumista osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja kannustavat ylläpitämään maahanmuuttajille kantaväestöstöstä erillisiä palvelumuotoja." (Vastalause 1) 
34. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 32.50.03: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla vähennetään kotouttamisen kuluja merkittävästi sekä lisätään prosessien tehokkuutta." (Vastalause 1) 
35. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 32.50.30: Vähennetään 185 000 000 euroa kotouttamiskorvaukseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 345) 
Mietintö ”jaa”, Kai Mykkäsen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 74; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 41, tyhjiä 2; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 74, tyhjiä 1; poissa 20
 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 75; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 67, tyhjiä 1; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 73, tyhjiä 1; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Peter Östmanin ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 71, tyhjiä 1; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 68, tyhjiä 4; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 64, tyhjiä 2; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 67, tyhjiä 2; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 37; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 75; poissa 18
 
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 37; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 44; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 74; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Matti Vanhanen
Sari Essayah’n ehdotus 16 ja Timo Heinosen ehdotus 17 koskevat samaa määrärahaa, joten ensin äänestetään Timo Heinosen ehdotuksesta 17 Sari Essayah’n ehdotusta 16 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Sari Essayah’n ehdotus 16 ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 37, tyhjiä 2; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Essayah’n ehdotuksen. 
2) Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 49; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 48, tyhjiä 7; poissa 25
 
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 74; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 20 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 45; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 21 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 41, tyhjiä 2; poissa 24
 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 22 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 68; poissa 20
 
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 23 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 65, tyhjiä 2; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 24 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 74; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 25 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 63, tyhjiä 1; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 26 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 60, tyhjiä 5; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 27 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 53, tyhjiä 2; poissa 34
 
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 28 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 41, tyhjiä 6; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 29 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 45; poissa 26
 
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 30 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 64, tyhjiä 4; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 31 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 75, tyhjiä 1; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 32 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 43; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 33 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 52, tyhjiä 3; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus 34 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 42, tyhjiä 2; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Toimi Kankaanniemen ehdotus 35 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 35, tyhjiä 3; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Kohdassa 13 Peter Östmanin /kd oli tarkoitus äänestää ”jaa”, ja kohdassa 27 Jukka Mäkysen /ps oli tarkoitus äänestää ”ei”. 
Eduskunta hyväksyi pääluokan 32 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 21.36