Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 89/2017 vp Täysistunto Tiistai 19.9.2017 klo 14.01—20.49

5.  Hallituksen esitys  eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 97/2017 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Keskustelu
17.33 
Sami Savio ps :

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi veronkantolaki sekä muutettavaksi useita muita lakeja. Esityksen myötä kaikkiin veronkantolain soveltamisalaan kuuluviin veroihin sovellettaisiin yhtenäistä veronkantomenettelyä, mitä voidaan pitää hyvin positiivisena tavoitteena. 

Hallituksen esityksessä pienimmän määrättävän veron määrää koskevan sääntelyn yhtenäistämiseksi kiinteistöverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pienimmän määrättävän kiinteistöveron raja olisi 10 euroa. Myös apurahojen verotuksen toimittamista yhdenmukaistettaisiin hallinnollisen taakan keventämiseksi. 

Myös tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten myönnetyt stipendit ja muut apurahat sekä tieteellisen, taiteellisen ja yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot olisivat sen verovuoden tuloa, jona ne on maksettu. Nämä kaikki ovat myös kansalaisen näkökulmasta verotusta selkeyttäviä ja yhdenmukaistavia lähtökohtia. 

Korruptioon liittyvien rikosten paljastamisen ja selvittämisen edistämiseksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettäisiin Verohallinnon oikeudesta antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen esitutkintaviranomaiselle. Harmaan talouden ja korruption vastaisessa taistelussa tämä muutos on kannatettava, joskin paljon työtä tälläkin saralla jää vielä hallitukselle tulevaisuudessa tehtäväksi. 

Arvoisa puhemies! Eduskunta on jo aiemmin tällä kaudella muun muassa uudistanut tullilakia ja eräitä muita lakeja ja moneen liitännäislakiin on tehty lukuisia teknisiä muutoksia, joilla on ollut yhteys Valmis-hankkeeseen. Sen yhdessä verotusmenettelyuudistusten kanssa on tarkoitus mahdollistaa Verohallinnossa noin 100 henkilötyövuoden säästöt vuoteen 2022 mennessä. 

Tämä Valmis-hanke toteutetaan useassa eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen lainsäädäntöuudistukset koskivat erityisesti oma-aloitteisia veroja, ja ne tulivat voimaan tämän vuoden alussa. Hankkeen seuraavat vaiheet ovat vuorossa tämän ja ensi vuoden aikana, jolloin astuu voimaan lukuisia uusia verolakeja. Tässä uudistuksessa yli sadasta erilaisesta ja osin jopa keskenään yhteensopimattomasta järjestelmästä on tarkoitus siirtyä yhtenäiseen Verohallinnon tietojärjestelmään. Onkin varsin hämmästyttävää, että Verohallinnossa on ollut näin paljon erilaisia tietojärjestelmiä, ja Verohallinnon onkin jo korkea aika päästä yhtenäisen järjestelmän piiriin. Toivottavasti se myös selkeyttää ja nopeuttaa Verohallinnon prosesseja ja tuottaa tätä kautta hyötyä myös veronmaksajille. 

Arvoisa puhemies! Pitkällä tähtäimellä digitalisaatiota edistämällä ja käytäntöjä yhtenäistämällä on yleisemminkin mahdollista säästää runsaasti meidän kaikkien yhteisiä verovaroja. Tämä lienee koko eduskunnan hyväksyttävissä oleva tavoite, ja toivottavasti nämä hallituksen ja eduskunnan alulle panemat digitalisaatiohankkeet toteutuvat myös konkreettisina säästöinä. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.