Viimeksi julkaistu 13.10.2022 13.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 89/2022 vp Täysistunto Tiistai 13.9.2022 klo 13.59—17.53

6. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 120/2022 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan tässä vaiheessa enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Esittelypuheenvuoro, ministeri Ohisalo, olkaa hyvä. 

Keskustelu
14.52 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hyvät edustajat! Hallitus esittää muutettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia eli yva-lakia, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia eli sova-lakia, maankäyttö- ja rakennuslakia, ilmailulakia, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia, maa-aineslakia, ratalakia sekä ympäristönsuojelulakia. Kyseessä on varsin tekninen lakiesitys, jolla on tarkoitus selkeyttää ympäristövaikutuksia koskevia viranomaistehtäviä. Käyn seuraavassa läpi hieman pääkohtia. 

Esitys koskee siis seuraavia asioita: 

Suomen ympäristökeskukselle siirrettäisiin ympäristöministeriöllä olevat hankkeiden, suunnitelmien ja ohjelmien valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat viranomaistehtävät. Nämä viranomaistehtävät liittyvät esimerkiksi toisen valtion yleisön ja viranomaisten kuulemiseen, ja ne on tällä hetkellä säädetty ympäristöministeriön vastuulle. Syy muutokseen on se, että vahvasti operationaalisten viranomaistehtävien hoitaminen ei vastaa tyypillistä ministeriöiden tehtäväkenttää, minkä takia niiden vastuutahoa esitetään muutettavaksi. Tavoitteena on mahdollistaa ympäristöministeriön resurssien keskittäminen sille ensisijaisesti kuuluviin yhteiskunnallisesti merkittäviin, laaja-alaisiin ja strategisiin tehtäviin. 

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää yva-lakiin lisättäväksi myös uutta säännöstä, joka mahdollistaa henkilötiedoiksi katsottavien hankkeesta vastaavan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tietojen julkaisemisen viranomaisen verkkosivuilla ennen 1.1.2020 julkaistujen asiakirjojen osalta. Laissa säädettäisiin myös ajankohdasta, jolloin asiakirjoihin sisältyvät henkilötiedot olisi poistettava tietoverkosta. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää voimassa olevaa sääntelyä. 

Lisäksi hallitus esittää, että sova-lain 4 §:ssä olevaa valtuutussäännöstä muutettaisiin niin, että sen nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen voidaan jatkossa sisällyttää kaikki ympäristöarviointivelvoitteen soveltamisehdot täyttävät suunnitelmat ja ohjelmat. Samalla lakia selkeytettäisiin poistamalla vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman sekä niiden toimenpideohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain 7 §:ssä oleva poikkeussäännös. Vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelma on jo tähänkin asti ympäristöarvioitu sova-lain mukaisesti, ja jatkossa ne olisivat lain soveltamisalaan kuuluvia. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia esittelystä. — Ja näin keskustelu... — Anteeksi, edustaja Myllykoski, olkaa hyvä. 

14.55 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa herra puhemies! Nyt kun ministeri on paikalla, niin kysynkin tähän liittyen: Kun meillä maa-ainesten käsittely osittain on jätelain puolella, niin voitaisiinko nähdä, että tähän yhteyteen voitaisiin joko nyt tuoda tämä hankkeilla oleva MASA, jossa on näitten vähän pilaantuneiden maiden käsittely ja sitten puhtaiden maiden käsittely, jotta se lupaviranomaiskäytäntö olisi ympäri Suomea samankaltainen? Ettei niin, että ympäristökeskukset lupaviranomaisena edellyttävät ympäristölupia, vaan että tämmöinen laajempi arviointi tehtäisiin niin, että siinä olisi yhdenmukaiset puitteet. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Haluaako ministeri vastata? 

14.56 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo :

Arvoisa puhemies! Ajattelen, että tähän on syytä varmasti palata jatkossa tarkemmin. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.