Viimeksi julkaistu 27.5.2022 15.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 9/2022 vp Täysistunto Tiistai 15.2.2022 klo 14.00—15.27

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 2/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Yleiskeskusteluun, valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Grahn-Laasonen. 

Keskustelu
15.19 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Talousvaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen 139/2021 eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia sekä 16:ta siihen liittyvää lakia. Lakeihin tehtäisiin ne välttämättömät muutokset, jotka aiheutuvat markkinavalvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta, antamalla kansallista täydentävää sääntelyä soveltamisen tueksi. Asetuksen täytäntöönpano edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään muun muassa markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista sekä talouden toimijoihin kohdistettavista seuraamuksista. 

Esitys liittyy markkinavalvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston markkinavalvonta-asetukseen 2019/1020, jonka soveltamisen tueksi ja kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamiseksi tarvitaan tosiaan kansallista sääntelyratkaisua. Markkinavalvonta-asetus on soveltamisalaltaan laaja ja horisontaalinen eri tuoteryhmien markkinavalvontaa koskeva säädös, sillä asetuksen soveltamisalaan kuuluu 70 EU:n tuotesäädöstä. 

Markkinavalvonta-asetuksesta johtuvat kansalliset säädösmuutostarpeet kohdistuvat laajasti eri tuotesektoreille. Nyt käsiteltävänä oleva esitys sisältää muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan lainsäädännön lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön lainsäädäntöön. 

Markkinavalvontalain soveltamisalan laajentamisen lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset toimivaltaisista markkinavalvontaviranomaisista ja markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksista markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi. Talousvaliokunta toteaa, että esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa viranomaisten nykyistä työnjakoa. 

Markkinavalvontaa koskevien säännösten keskittäminen yhteen lakiin turvaa valiokunnan näkemyksen mukaan markkinavalvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta. Kansallinen sääntelyrakenne vastaa myös paremmin EU:n markkinavalvontasääntelyn rakennetta. Talousvaliokunta pitää tätä tehtyä lainsäädäntöratkaisua perusteltuna. 

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella talousvaliokunta katsoo, että esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyin teknisin muutoksin. Näin ollen siis talousvaliokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 139/2021 sisältyvät 2.—17. lakiehdotuksen ja että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen. — Kiitos, arvoisa puhemies. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Kiitos, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 139/2021 vp sisältyvien 1.—17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.