Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 90/2016 vp Täysistunto Tiistai 27.9.2016 klo 14.03—21.47

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun  lain muuttamisesta sekä  merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2016 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

Keskustelu
20.50 
Kari Kulmala ps :

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että tukiohjelma laajennettaisiin koskemaan merenmittausaluksia. 

Erityisalusten miehistökustannuksiin ei ole tällä hetkellä voinut saada tukea miehistötukilain nojalla. Ruotsi, kuten moni muukin eurooppalainen maa, on saanut huomattavaa kilpailuetua Suomeen nähden. Esimerkiksi Ruotsi on laajentanut tukiohjelmaansa vuodesta 2014 alkaen siten, että sen tukiohjelma kattaa erityisalukset, kuten merenmittausalukset, merentutkimusalukset sekä väyläalukset. Myös Tanskan ja Hollannin osalta vastaavia tukiohjelman laajennuksia on hyväksytty. Merenmittaus on kansainväliselle kilpailulle erittäin altista, ja tämä epäkohta on heikentänyt tarpeettomasti Suomen lipun alla purjehtivien merenmittausalusten kansainvälistä kilpailukykyä sekä Suomen että Euroopan pohjois-osien vesialueilla. Mikäli tilanne jatkuisi ennallaan, johtaisi se todennäköisesti siihen, että Suomen alueella merenmittausta harjoittavat alukset toimisivat ymmärrettävistä syistä esimerkiksi Panaman lipun alla ja saisivat Suomen aluevesillä toimiessaan toisesta maasta tukea ulkomaan meriliikenteeseen. En pidä tätä millään tavoin Suomen edun mukaisena. 

Nykyinen tilanne koetaan epäkohdaksi suomalaisen merenmittaushenkilöstön työllisyyden, suomalaisen merenmittausosaamisen säilymisen sekä varautumisen ja maanpuolustuksen kannalta, joten näidenkin syiden vuoksi hallituksen esitys on tarpeellinen ja erittäin kannatettava. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.