Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 90/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 26.9.2018 klo 14.02—17.20

3.  Hallituksen   esitys   eduskunnalle  laeiksi  pelastuslain   muuttamisesta  ja  väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi  laeiksi annetun  hallituksen   esityksen (HE 18/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 138/2018 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan 30 minuuttia. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan, 4. asiakohaan.  

Keskustelu
14.57 
Mia Laiho kok :

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä esitetään pelastuslain muuttamista ja väliaikaista muuttamista sekä eräiden muiden lakien muuttamista lähinnä liittyen maakuntauudistukseen ja samalla tehtävien tehtäväsiirtojen osalta. Tässä yhteydessä haluan tuoda esille joitakin kohtia näistä muutoksista. 

Täällä muutetaan Pelastusopistolle kuuluvia tehtäviä, ja siihen liittyen näenkin tärkeänä, että pelastusalan ammattikoulutuksen järjestämiseen Uudellamaalla pitää löytää toimiva ja vähintään nykyjärjestelmää vastaava koulutusmalli, jolla varmistetaan pelastajien saatavuus ja osaaminen myös jatkossa. Pelastajien ammatillisessa peruskoulutuksessa on tärkeää huomioida pääkaupunkiseudun erityisolosuhteet ja suuri väestömäärä. 

Toisena asiana, minkä tuon esille: Tässä ehdotuksessahan on tuotu esille väestönsuojien osalta säätelyn keventämistä niin, että rakennusluvan myöntävä viranomainen voi sallia esimerkiksi yhteisen väestönsuojan rakennettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluessa loppukatselmuksesta, jos siihen on perusteltu syy. Sinällänsä keventäminen on hyvä asia, ja ymmärrettävästi meidän varautumisen toimintaympäristö on myöskin muuttunut toisenlaiseksi, mitä silloin aikaisemmin varautumiseen liittyen on näistä väestönsuojista kirjattu. Ne ovat toki kalliita nykyään rakentaa ja nostavat rakennuskustannuksia. Mutta lähinnä, että se perusteltu syy tulisi kirjattua ja myöskin sitten arvioidaan suojapaikkojen tarve sillä alueella niin, että sekä maakunta että pelastusviranomaiset tekevät tässä kohtaa yhteistyötä. 

15.00 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen asialliset sisällöt ovat kannatettavia. Tässä ehdotetaan muutoksia öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan, pelastustoimen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusvaatimuksiin ja muun muassa sitten väestönsuojelua ja väestönsuojien rakentamista koskeviin säädöksiin. Niissä ei mielestäni ole mitään asiallisesti hätkähdyttävää, mutta sen sijaan tämä prosessi kertoo siitä, miten suurissa ongelmissa sosiaali- ja terveys- ja maakuntauudistus on. Tämä esityshän annetaan sen vuoksi nyt uudestaan, että maakuntauudistus on lykkäytynyt. Maakuntien aloittamisen ajankohtaa siirrettiin vuoden 2021 alkuun, ja jotta nämä esitykset voisivat tulla voimaan, tämä ikään kuin täytyi antaa uudestaan. Tämä kertoo myös osaltaan siitä, kuinka paljon ministeriöiden virkamiehet joutuvat tekemään työtä tämän aika hämmentävän sote- ja maakuntauudistusprosessin kautta. 

Mutta koska tässä on tämä väestönsuojiin ja väestönsuojien rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö myös esillä, haluan todeta sen — kun turvallisuusasiat tänään ovat hyvin paljon esillä — että niin kauan kuin meillä on olemassa Puolustusvoimat, jotka ovat sitä varten, että maamme voi mahdollisesti joutua joskus sotatoimien kohteeksi, niin kauan tarvitaan myös suojia, joilla voidaan sitten tarvittaessa väestöä suojata. Omasta historiastammehan tämän varsin hyvin tiedämme, että ne ovat olleet todellakin tarpeen. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.