Pöytäkirjan asiakohta
PTK
90
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 26.9.2018 klo 14.02—17.20
5
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 
Lähetekeskusteluun varataan 30 minuuttia. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan, 6. asiakohtaan.  
Keskustelu
16.44
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys on varsin tekninen luonteeltaan, ja sen tavoitteena on poistaa byrokratiaa ja sujuvoittaa menettelyjä.  
Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että verotusmenettelylaista poistettaisiin säännös rakennuttajan velvollisuudesta esittää katselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Rakennuttajana toimimivan luonnollisen henkilön ei jatkossa tarvitsisi esittää rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antamaa todistusta rakentamisilmoituksen tekemisestä rakentamisluvan alaisesta rakentamisesta. Kehittyneen tiedonsaannin johdosta rakennusvalvontaviranomaisen ilmoituksen merkitys ilmoitusvalvonnassa on vähentynyt. Verohallinto saa tietoa aikaisempaa joustavammin näistäkin asioista. 
Toinen tärkeä asia on, että verotusmenettelystä annettuun lakiin ja ennakkoperintälakiin lisättäisiin säännös, joka antaa Verohallinnolle mahdollisuuden antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti, jos verovelvollinen on antanut tähän suostumuksen.  
Nämä asiat ovat olleet jo ennakkokäsittelyssä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa, ja uskallan tässä ennakoida, että nämä viedään suuressa sovussa eteenpäin. 
Keskustelu päättyi.  
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 10:27