Pöytäkirjan asiakohta
PTK
91
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 28.9.2016 klo 14.01—16.32
11
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ja evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 
Keskustelu
16.06
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Tämä esitys liittyy vuoden 2017 eläkelakimuutoksiin, ja tällä esityksellä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi siten, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen viranhaltijan eroamis-ikää nostetaan asteittain nykyisestä 68 vuodesta 70 vuoteen. Tämä muutos vastaa vuoden 2017 alussa voimaan tulevia työeläkelakien muutoksia, joilla nostetaan eläkeikää ja ikää, johon asti eläkettä karttuu. Vastaavat muutokset on tehty työsopimuslakiin, kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja valtion virkamieslakiin. 
Tämä esitys parantaisi viranhaltijoiden oikeudellista asemaa sekä edistäisi viranhaltijoiden ja työsopimussuhteessa olevien yhdenvertaista kohtelua. Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen, ja kirkolliskokoukselle esitys valmisteltiin Kirkkohallituksessa, ja asiasta on myös neuvoteltu kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa. Eli esitys on kannatettava. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 19.6.2017 10.44