Pöytäkirjan asiakohta
PTK
91
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 28.9.2016 klo 14.01—16.32
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia.  Käsittelyn  pohjana  on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 14/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
16.27
Juho
Eerola
ps
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Kyseessä tosiaan on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta. 
Hallituksen esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi tätä turvallisuusselvityslakia sillä tavoin, että suojelupoliisista tulisi sisäministeriön hallinnonalalla ainoa toimivaltainen viranomainen tässä turvallisuusselvitysten laatimisessa. Lisäksi tätä lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että poikkeus turvallisuusselvityksen maksullisuudesta ei enää koskisi sisäministeriön hallinnonalan viranomaisia taikka sitten oppilaitoksen hakemusta. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä teknisiä tarkennuksia. 
Myös kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakua koskeva eräänlainen teknisluontoinen muutos. 
Nämä ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuun alusta 2017. 
Korostettakoon, että hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina ja tekee sen yksimielisesti. 
Eli vielä kerran: Kaikki sisäministeriön hallinnonalan turvallisuusselvitykset ehdotetaan tämän myötä keskitettäväksi suojelupoliisin tehtäväksi. Meidän valiokunnalle esitetyn selvityksen perusteella vuoden 2016 alusta hallinnollisella määräyksellä toteutetulla turvallisuusselvitysten keskittämisellä suojelupoliisille on jo nyt, tätä ennenkin siis, saavutettu merkittäviä etuja kansalaisten ja turvallisuusselvityksen hakijaorganisaatioiden yhdenvertaisessa kohtelussa. 
Mitä tämä sitten tarkoittaa turvallisuusselvitysten maksullisuuteen liittyen? Ehdotettu muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että suojelupoliisin tekemät turvallisuusselvitykset ovat jatkossa maksullisia myös silloin, kun turvallisuusselvityksen hakijana on sisäministeriön hallinnonalan toinen viranomainen. Tällä ehdotetulla muutoksella voidaan osaltaan vähentää hallinnon sisäisiä turvallisuusselvityksiä ja näin ollen myös niistä aiheutuvia kustannuksia. Samalla valiokunta kuitenkin korostaa, että turvallisuusselvitysrekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden määrä tulee pitää rajoitettuna. Valiokunta myös kiirehtii rekisterin käyttöönottoa. 
Arvoisa puhemies! Täällä kun ei ole ketään edustajia enää kuuntelemassa, päätän esitykseni tähän. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 122/2016 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 19.6.2017 11:46