Nimenhuutoraportti
Täysistunto
Nimenhuutoraportti maanantai 14.12.2015 klo 12.01
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-36109
Liite 1A
Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 56 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): 
Juho
Eerola
ps
(s)
Tarja
Filatov
sd
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Anna-Maja
Henriksson
r
Susanna
Huovinen
sd
Olli
Immonen
ps
Marisanna
Jarva
kesk
Harri
Jaskari
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Elsi
Katainen
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Anneli
Kiljunen
sd
Krista
Kiuru
sd
Kimmo
Kivelä
ps
Esko
Kiviranta
kesk
Jukka
Kopra
kok
Timo V.
Korhonen
kesk
Kari
Kulmala
ps
Antti
Kurvinen
kesk
Suna
Kymäläinen
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Jari
Lindström
ps
Mats
Löfström
r
Sanna
Marin
sd
Markus
Mustajärvi
vas
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Martti
Mölsä
ps
Ilmari
Nurminen
sd
Mats
Nylund
r
(s)
Pentti
Oinonen
ps
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
(s)
Tom
Packalén
ps
Aila
Paloniemi
kesk
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Ulla
Parviainen
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Sari
Raassina
kok
Markku
Rossi
kesk
Arto
Satonen
kok
Mikko
Savola
kesk
Matti
Semi
vas
Timo
Soini
ps
(e)
Joakim
Strand
r
Eero
Suutari
kok
Ville
Tavio
ps
Kimmo
Tiilikainen
kesk
(e)
Lenita
Toivakka
kok
(e)
Tytti
Tuppurainen
sd
Jutta
Urpilainen
sd
Mirja
Vehkaperä
kesk
(p)
Sofia
Vikman
kok
Eerikki
Viljanen
kesk
Anne-Mari
Virolainen
kok
Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 24 edustajaa: 
Eerikki
Viljanen
kesk
(12:17)
Pekka
Haavisto
vihr
(12:18)
Harri
Jaskari
kok
(12:34)
Jukka
Kopra
kok
(12:49)
Tarja
Filatov
sd
(13:11)
Anneli
Kiljunen
sd
(14:10)
Kimmo
Tiilikainen
kesk
(14:45)
Eero
Suutari
kok
(15:59)
Seppo
Kääriäinen
kesk
(16:15)
Marisanna
Jarva
kesk
(16:45)
Ilmari
Nurminen
sd
(17:50)
Elsi
Katainen
kesk
(18:29)
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
(18:48)
Ulla
Parviainen
kesk
(18:54)
Timo V.
Korhonen
kesk
(19:36)
Markus
Mustajärvi
vas
(20:09)
Sanna
Marin
sd
(20:42)
Sofia
Vikman
kok
(20:43)
Kimmo
Kivelä
ps
(21:01)
Anne-Mari
Virolainen
kok
(21:02)
Tytti
Tuppurainen
sd
(21:46)
Esko
Kiviranta
kesk
(21:53)
Arto
Pirttilahti
kesk
(22:21)
Krista
Kiuru
sd
(23:20)
Viimeksi julkaistu 7.1.2016 15:38