Viimeksi julkaistu 8.11.2022 21.03

Täysistunnon puheenvuoro PTK 119/2022 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2022 klo 14.03—19.28

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2022 vp
14.04 
Puolustusministeri Antti Kaikkonen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämä kiinteistöomistuksen valvontaa koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa kohta kolme vuotta. Nyt tähän lakiin ollaan tekemässä tarpeellisia tiukennuksia. Kyseessä on kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävä esitys. Lakimuutokset valmisteltiin poikkeuksellisen nopeasti poikkihallinnollisena yhteistyönä. Työtä edelsi puolustusministeriön selvitys valvontalainsäädännön toimivuudesta puolustusvaliokunnalle viime joulukuussa. Haluan antaa kiitoksen kaikille työhön osallistuneille ministeriöille nopeasta valmistelusta. 

Puolustusministeriössä tehtävän kiinteistöomistuksen valvonnan lähtökohta on ollut, että EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleva kiinteistöomistus ei saa uhata maanpuolustusta, rajaturvallisuutta tai huoltovarmuutta. Lupalakiin esitetään nyt uudeksi kriteeriksi kansallista turvallisuutta, eli lain soveltamisalaa laajennetaan. Lisäksi esitetään, että lupahakemus voitaisiin hylätä, jos hankittava kiinteistö ei todellisuudessa soveltuisi hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Puolustusministeriö saisi laajemmat tiedonsaantioikeudet ja oikeuden selvittää nykyistäkin laajemmin kiinteistönhankinnan rahoituksen ja sen alkuperän. Näin ministeriö voisi itsenäisesti selvittää, mikä taho on kiinteistön todellinen vallankäyttäjä. Samalla voitaisiin puuttua paremmin myös tilanteisiin, joissa käytetään tai yritetään käyttää bulvaania. 

Valtion etuostolain osalta esitetään, että valtiolla olisi etuosto-oikeus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat enintään 1 000 metrin etäisyydellä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen kohteista, siten että näiden kohteiden ympärillä huomioitaisiin myös kansallinen turvallisuus. Määräaikaa valtion etuosto-oikeuden käyttämisen päättämisestä pidennettäisiin kolmesta neljään kuukauteen. 

Arvoisa puhemies! Euroopan turvallisuustilanne jatkuu jännitteisenä. Siksi on tärkeää, että EU- ja Eta-alueen ulkopuolista kiinteistöomistuksen valvontaa tiukennetaan nyt. Lakiin tehdään nyt kiireellisimmät ja tärkeimmät muutokset, jotka voitiin valmistella niin, että ne ehtivät voimaan vielä tällä vaalikaudella. Se on toki eduskunnasta kiinni, mutta mahdollista sen kyllä pitäisi ilman muuta olla. Selvitämme myös lain jatkokehitystarpeita. 

Puolustusministeriössä käynnistettiin jo viime helmikuussa tutkimushanke, jossa tarkastellaan muita kiinteän omaisuuden hallinnan muotoja, kuten asunto-osakkeita ja vuokraamistoimintaa. Tämä hanke valmistuu viimeistään helmikuun lopussa. Lisäksi puolustusministeriö on asettanut viime viikolla kiinteistökaupan lisärajoituksia selvittävän työryhmän, jonka ensimmäinen kokous oli eilen maanantaina. Venäläisten tekemään kiinteistökauppaan kohdistuvia lisärajoituksia käsittelevä mietintö valmistuu jo ensi kuussa ja muita lisärajoituksia koskeva mietintö helmikuun lopussa. Työryhmä tulee selvittämään myös Venäjän kansalaisten kiinteistöhankinnan lisärajoituksia, mukaan lukien täyskieltoa. Vaikka puolustusvaliokunta ei omassa lausunnossaan nostanut esiin kansalaisuuteen perustuvia lisärajoituksia tai täyskieltoa, katsoin, että meidän on hyvä selvittää lisärajoitusten ja myös tällaisen täyskiellon tarpeellisuutta ja toteuttamismahdollisuuksia. 

Arvoisa puhemies! Kansallisesta turvallisuudesta on pidettävä hyvää huolta aina ja varsinkin tällaisina aikoina. Haavoittuvuudet on tunnistettava, ja ne on paikattava. Sinisilmäisiä emme saa olla emmekä ole. Vaikka turvallisuustilanne on vakava, haluan muistuttaa, että meillä pitää olla malttiakin matkassa. Viranomaiset kyllä valvovat epäilyttävää toimintaa, ja työkalut siihen puuttumiseksi ovat olemassa. Samalla on hyvä muistaa, että oikeusvaltiossa päätöstemme on perustuttava aina faktoihin. Suomessa on laaja maassa pysyvästi asuvien venäläisten yhteisö, jolla on oikeus kattoon päänsä päälle. Vaikka otamme turvallisuutemme erittäin vakavasti, kansalaisuuteen perustuvaa vainoa tähän maahan ei saa syntyä. On myös pidettävä mielessä, että Suomen venäjänkieliset eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä esimerkiksi suhtautumisessa Venäjän nykyjohdon toimintaan. Tasavallan presidentti Niinistö totesi eilen hyvin puheessaan, että uhkakuvien tunnistamisen on oltava työkalu, ei itsetarkoitus. [Timo Heinonen: Viisas presidentti!] Tämän vuoksi on hyvä pitää pää kylmänä ja tehdä huolellista virkavalmistelua, jossa katsotaan tarve ja mahdollisuudet uusille tiukennuksille. Siksi olen asettanut tämän työryhmän, joka kuulee työssään myös muita turvallisuusviranomaisia. 

Arvoisa puhemies! Lopuksi vielä: Nämä selvitykset ja työryhmät ovat vain osa siitä työstä, jota puolustusministeriössä tehdään. Kiinteistöomistusten valvontaa tehdään koko ajan osana ministeriön arkista työtä, ja samalla valvontaa ja sen keinoja pyritään kehittämään kaiken aikaa. 

Lisäksi — viimeisenä huomiona — todettakoon, että ulkomaisia kiinteistökauppoja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että valtioneuvoston päätös tältä syksyltä kiristää viisumikäytäntöjä on jo vähentänyt huomattavasti lupaharkintaan tulevien kauppojen määrää. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Kiuru.