Viimeksi julkaistu 18.1.2023 15.51

Täysistunnon puheenvuoro PTK 151/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 18.1.2023 klo 14.00

3. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 6/2022 vp
14.07 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa puhemies, hyvät kansanedustajat! Kiitos valiokunnan puheenjohtajalle mietinnön esittelystä ja oikeuskansleri Pöystille siitä, että olette täällä paikalla. 

Arvoisa puhemies! Oikeuskansleri totesi tuossa puheensa lopuksi, että lainsäädäntötyön kääntyminen tässä eduskuntakauden loppuvaiheessa kiihkeimmilleen on haasteellista. Näin tulkitsin, ja koen sen kyllä myös kansanedustajana, että kun eduskuntakausi on päättymässä, niin asioita tulee paljon ja sitten niitä rynnitään, viedään kiireesti eteenpäin, viedään joko hidastelemalla tai kiireellä, ja nämä ovat kyllä hieman vaikeita tilanteita. 

Mutta se, mistä haluan puhua, liittyy siihen, että oikeuskansleri lausuu hallituksen esityksiin tärkeitä kannanottoja ja niitä sitten lainvalmistelussa myös valiokunnissa käsittelemme. Nostan muutaman tärkeän lausunnon, mitä oikeuskansleri on lausunut, ja käsittelyssä on siis tämä toimintakertomus vuodelta 2021. 

Oikeuskansleri lausui perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta seuraavanlaisesti: on kiinnitettävä huomiota mielenterveyspalvelujen saatavuuteen. Tämä on erittäin tärkeä asia, mikä myös valiokunnassa huomioitiin, ja on myös tärkeää se, mitä oikeuskansleri lausui, miten potilaan yhteydensaanti terveyskeskukseen ja hoidon tarpeen arviointi on järjestettävissä nopeaksi ja sujuvaksi toiminnaksi. 

Sitten hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevasta lainsäädännöstä. Täällä oikeuskansleri peräsi resursseja. Hän totesi, että TE-toimistojen työvoimapoliittisten lausuntojen antamisen viiveet ja puutteet sekä niihin liittyvät Kelan etuusasioiden käsittelyssä tapahtuvat laiminlyönnit ovat nousseet esille kantelujen yhteydessä. On tärkeää, että TE-toimistot, ely-keskukset ja Kela valmistautuvat ja kouluttautuvat uudistuksen tuomiin muutoksiin, ja tämähän tarvitsee resursseja. 

Genomikeskukseen liittyen oikeuskansleri totesi, että esitysluonnoksen perusteluihin on jäänyt epäloogisuuksia. Eli on tärkeää, että lainvalmistelu on perusteellista ja siellä ei ole epäloogisuutta. 

Sitten vielä, jos mainitsen tästä lastensuojelun laista, niin muun muassa vaativa sijaishuolto sai oikeuskanslerin huomiota. Siellä puututtiin muun muassa siihen, kuinka paljon asiakkaita sosiaalityöntekijöillä tulisi olla. Hän nosti myös esille työn palkkaukseen liittyvän kysymyksen, ja vielä eteenpäin mentäessä, kun lastensuojelulakia muutettiin, oikeuskansleri nosti tärkeän seikan esille, muun muassa lisäkoulutuspaikat ja sen, että niitä koulutuspaikkoja on riittävästi. 

Sitten vielä yhden maininnan haluan nostaa esille liittyen sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain muuttamiseen. Pidän erittäin tärkeänä oikeuskanslerin lausuntoa myös tähän. Hän ottaa kantaa kotihoidon ympärivuorokautisuuden aiheuttamaan merkittävään lisätyövoiman tarpeen kasvuun ja nostaa esille muun muassa lähihoitajien saatavuuden ja sen haasteen, mikä tällä hetkellä on. Eli oikeuskansleri toteaa, että on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka riittävä työvoiman saatavuus turvataan, ja tästähän me täällä eduskunnassa olemme viimeksi eilen keskustelleet, että terveydenhuollon henkilöstön saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. 

Mutta nyt kysyisin, arvoisa oikeuskansleri, teiltä: miten koette, että teidän lausuntonne huomioidaan valiokunnissa, ja kuinka tärkeänä pitäisitte sitä, että olisi melkeinpä velvoite huomioida teidän lausunnot niin hyvin kuin mahdollista, jotta saadaan tärkeät näkemykset sinne valiokunnan mietintöihin ja siihen lainvalmisteluun mukaan? — Kiitos. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. Kiitoksia. — Edustaja Hoskonen.