Viimeksi julkaistu 21.3.2023 15.39

Täysistunnon puheenvuoro PTK 154/2022 vp Täysistunto Tiistai 24.1.2023 klo 14.00—20.48

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 42/2022 vp
17.16 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Hyvät kansanedustajat! Käsittelyssä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi eli niin sanottu translaki. Nyt käsiteltävänä oleva esitys tarkoittaisi, että sukupuolimerkinnän vaihtaminen perustuisi ainoastaan henkilön omaan ilmoitukseen hänen sukupuolen kokemuksestaan. Sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ei enää olisi lääketieteellistä selvitystä tai diagnoosia. Näin siis mahdollistetaan sukupuolimerkinnän vaihtaminen kenelle tahansa, ei ainoastaan transsukupuoliselle. Kun vielä sukupuolimerkintää voi vaihtaa niin monta kertaa kuin haluaa, mahdollistetaan mittavat väärinkäytökset, joista on merkittävää haittaa muille kuin sukupuoltaan vaihtavalle. Näihin kielteisiin vaikutuksiin, joista saimme kuulla valiokunnan asiantuntijakuulemisissa, hallituspuolueet ja kokoomus eivät kuitenkaan suhtautuneet vakavasti, eikä esityksen keskeisimpiä ongelmia korjattu. Perussuomalaisten kanta on selkeä: sukupuoli ei ole ilmoitusasia. Me perussuomalaiset emme hyväksy tätä esitystä vaan tulemme esittämään hylkäystä siinä käsittelyssä, kun hylkäyksen esittämisen aika on. Esitämme myös lausuman. 

Mikään Suomea sitova ihmisoikeussopimus ei vaadi Suomea toteuttamaan hallituksen ehdotusta oikeudellisen sukupuolen subjektiivisesta itsemäärittelystä. Myöskään Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei vaadi itsemäärittelyä oikeudelliseen sukupuoleen, eikä lääketieteellisten tutkimusten tai sukupuolidysforiadiagnoosin vaatimista sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ehtona kansallisessa lainsäädännössä ole muutenkaan kielletty. Hallitus käyttää keppihevosena ongelmallisena pidettyä nykyisen lainsäädännön lisääntymiskyvyttömyyden vaatimusta tehdäkseen merkittävästi laajempia muutoksia kuin olisi ollut tarpeen. 

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen perustelut ovat vahvasti ristiriidassa sen todellisen sisällön kanssa. Esityksen mukaan henkilö voitaisiin vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Esityksessä selvitykselle ei kuitenkaan ole asetettu minkäänlaista kriteeristöä, jonka perusteella sukupuolikokemuksen pysyvyyttä arvioitaisiin. Hallituspuolueet suostuivat pitkän väännön jälkeen siihen, että sukupuolta voisi vaihtaa vain vuoden välein, mutta tästäkin voitaisiin poiketa erityisen painavasta syystä. Millainen pysyvä sukupuolikokemus on kyseessä, jos sukupuolimerkintää vaihdetaan vuoden välein? Miksi hallitus haluaa mahdollistaa tällaisen pelleilyn, jolla ei ole mitään tekemistä transsukupuolisuuden kanssa? 

Esitystä ei myöskään voi perustella suomalaisten enemmistön tahdolla. Vuonna 2020 Taloustutkimus selvitti suomalaisten kantoja translakiin. Tutkimuksessa kaksi kolmasosaa vastaajista ei halunnut muuttaa nykyistä translakia siihen suuntaan, ettei sukupuolen vaihtaminen enää edellyttäisi lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia. Alaikäisten sukupuolenvaihtoon suhtauduttiin tutkimuksen mukaan kielteisemmin. Kysymykseen, tulisiko sukupuolenvaihto ja siihen liittyvät hormonihoidot ja leikkaukset sallia myös alaikäisille, 78 prosenttia vastasi kieltävästi. Tästä huolimatta hallituspuolueet ja kokoomus leipoivat mietintöön lausuman, jossa halutaan laajentaa sukupuolen vahvistaminen myös lapsille ja nuorille. [Päivi Räsänen: Se on kyllä järkyttävää!] 

Arvoisa puhemies! Vaikka hallitus on itse hallitusohjelmassaan linjannut, että sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin, tämän esityksen kohdalla sukupuolivaikutusten arviointi on jäänyt pahasti puolitiehen. Esityksen vaikutuksia on arvioitu keskeisiltä osin vain sukupuoltaan vaihtavan itsensä kannalta, mutta kielteiset vaikutukset muihin yhteiskunnan jäseniin on unohdettu lähes kokonaan. Tätä laajempaa sukupuolivaikutusten arviointia peräänkuulutettiin myös valiokunnan asiantuntijakuulemisissa. 

Koska laissa ei ole määritelty päteviä tai epäpäteviä syitä juridisen sukupuolen vaihtamiseksi, sen muuttaminen on mahdollista myös muille kuin transsukupuolisille. Muualta maailmasta on nähtävissä runsaasti varoittavia esimerkkejä siitä, mihin mahdollisuus vaihtaa sukupuolta ilmoituksella johtaa käytännössä. Mahdollisuutta ovat käyttäneet ahkerasti rikolliset. Konkreettisena esimerkkinä: lain tultua voimaan naisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu mieshenkilö voi hakea sukupuolensa vahvistamista naiseksi siinä tarkoituksessa, että hänet sijoitettaisiin naisvankilaan. 

Arvoisa puhemies! Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen puhtaasti subjektiivisin perustein ja erityisesti naisten oikeudet ovat joka tapauksessa ristiriidassa keskenään. Naisilla ja tytöillä, kuten vastaavasti tietysti myös miehillä ja pojilla, on perinteisesti ollut oikeus omiin tiloihin ja palveluihin turvallisuuden ja yksityisyyden takaamiseksi, esimerkkeinä vessat, pukuhuoneet ja pesutilat. Esimerkiksi Islannissa oikeudellisen sukupuolen itsemäärittely on kuitenkin johtanut muun muassa uimahalleissa käytäntöön, jonka mukaan ulkoiselta olemukseltaan biologisen miehen oletetaan olevan transnainen, jos hän on naisten suihkutiloissa, eikä tätä asiaa voida kyseenalaistaa. 

Arvoisa puhemies! Merkittävä epäkohta liittyy myös urheilun naistensarjoihin. Kilpaurheilussa on usein kaksi sukupuolisarjaa, koska biologisella sukupuolella on merkittävä vaikutus suorituskykyyn ja fyysiseen kapasiteettiin monissa lajeissa. Olympiakomitean asiantuntijalausunnon mukaan kilpaurheilun uskottavuus edellyttää, että kilpailijoilla on tasapuoliset toimintaedellytykset eikä yksilöillä ole suhteessa toisiin epäreilua tai suhteetonta etua. Eli tämänkin ongelman tämä laki tuo tullessaan. 

Tulemme esittämään seuraavassa käsittelyssä sitten tälle laille hylkyä. 

Viikonloppuna kiertäessäni pitkin Uuttamaata ei tullut yksikään keskustelija, joka siinä kävi juttelemassa, kehumaan tätä lakia. Päinvastoin ihmiset kokivat, että kyllä tämä laki olisi pitänyt valmistella uudelleen. — Kiitos. [Iiris Suomela: Ehkä se kertoo enemmän perussuomalaisten kannattajista kuin suomalaisista yleisesti ottaen!] 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Edustaja Hyrkkö.