Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.22

Täysistunnon puheenvuoro PTK 104/2020 vp Täysistunto Perjantai 26.6.2020 klo 10.00—13.01

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310462
Lausumaehdotus 26.6.2020
Liite 5A
11.00 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on niin sanottu henkilöstömitoitus- eli hoitajamitoituslakiesitys. Perussuomalaiset kannattivat esitystä, että hoitajamitoitus olisi ollut 0,7 nopeammin kuin hallituksen esityksessä. Hallitus esittää, että se on 0,5 alkaen 1.10. tänä vuonna. Meidän mielestämme mitoituksen olisi tullut olla korkeampi jo heti alkuunsa.  

Olemme jättäneet valiokunnassa lausumia, ja esittelen tässä meidän lausumamme: 

Ensimmäinen kuuluu: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa henkilöstömitoituksen toteutumista ja ryhtyy toimenpiteisiin määritelläkseen sen laiminlyönneistä sanktiot.” 

Toinen lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa vanhustenhoidon kotihoidon resurssien määrää ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin määritelläkseen kotihoitoon lakisääteisen henkilöstömitoituksen.” 

Seuraava lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta vanhustenhoidon saattohoidon parantamiseksi ja turvaamiseksi hoivayksiköissä laaditaan erilliset saattohoito-ohjeistukset ja suunnitelmat ja hoivayksikön osaamista ja tarvetta palliatiivisen hoidon turvaamiseen tuetaan.” 

Viides lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta vanhustenhoidon valtakunnallisia resursseja säästävä omaishoito huomioidaan erityisesti ja omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteutumista seurataan, ja selvittää omaishoidon tuen verovapauden mahdollisuuden.” 

Seuraava lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin seuratakseen vanhustenhoidon potilasturvallisuuden toteutumista valtakunnallisesti ja jotta hoitovirheistä sekä potilasvahingoista laaditaan erilliset tilastot ja vanhustenhoidon potilasturvallisuuden parantamiseksi sekä vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi hoivayksiköissä ja kotihoidossa laaditaan valtakunnallinen toimenpideohjelma.” 

Seuraava lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti toimenpideohjelman, jolla parannetaan hoitoalan töissä työskentelevien työoloja ja saadaan houkuteltua muille aloille työllistyneet ammattiin koulutetut hoitajat palaamaan hoitoalan töihin.” 

Ja seuraava lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vanhustenhoivapalveluiden valvontaohjelman ja varmistaa siihen tarvittavat resurssit aluehallintoviranomaisille ja Valviralle.” 

Lisäksi meillä on lausuma liittyen vanhuslain rahoitukseen, ja myös sen lausuman esitän. 

Ja sitten vielä viimeisin, tänä aamuna jätetty lausuma, joka liittyy tähän 22:een plus opiskelijoihin liittyviin toimenkuviin: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa henkilöstömitoituksen toteutumista huomioiden lakiehdotuksen 3 a §:n ammattinimikkeitä koskeva listaus, selvittää, miten uusien työntekijöiden palkkaaminen välittömään asiakastyöhön jakautuu eri ammattinimikkeiden välillä, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, mikäli esimerkiksi sairaanhoidon ja lääkehoidon tarpeisiin koulutettuja ammattihenkilöitä ei ole palkattu tarkoituksenmukaista määrää.”