Täysistunnon puheenvuoro
PTK
119
2018 vp
Täysistunto
Torstai 22.11.2018 klo 16.00—19.08
17
Lakialoite laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Satu
Taavitsainen
sd
ym.
18.46
Satu
Taavitsainen
sd
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Jätin lakialoitteen, jolla lisättäisiin työelämän kiistojen sopimista. Ehdotan tässä lakialoitteessani työneuvoston roolin päivittämistä, koska työelämässä on tapahtunut niin valtavan paljon muutoksia. Työneuvoston toimivallan laajentaminen keventäisi tuomioistuimiin menevien juttujen paljoutta ja parantaisi kansalaisten oikeusturvaa. Epäselvyyksien vieminen työneuvostoon on helpompaa ja halvempaa kuin oikeudenkäynti tuomioistuimessa, ja ratkaisukin tulee nopeammin. 
Työneuvosto on valtioneuvoston nimittämä työ- ja elinkeinoministeriön alainen riippumaton erityisviranomainen, joka antaa pyynnöstä lausuntoja muun muassa työaikalain, vuosilomalain, työturvallisuuslain ja nuorista työntekijöistä annetun lain soveltamisesta ja tulkinnasta. On ollut monia tilanteita, joihin työneuvosto on antanut oikeusohjeen ja asia on pystytty ratkaisemaan työpaikalla ilman raskasta ja vuosia kestävää oikeudenkäyntiä. Työneuvoston käyttäminen on osapuolille tuomioistuinta edullisempi vaihtoehto.  
Nykyisen lain puute on, että yksittäisellä työntekijällä, työnantajalla, työntekijä- ja työnantajaliitolla ja yrittäjien yhdistyksellä ei ole oikeutta pyytää lausuntoa työneuvostolta. Nykyaikaa ei ole se, että liittojen on pyydettävä keskusjärjestöään tai aluehallintovirastoa vaatimaan lausuntoa työneuvostolta. Yksittäisen työntekijän, työnantajan, liittojen ja yrittäjien yhdistysten voi näin ollen nykyisellä lailla olla hankalaa saada asiansa selvitetyksi. Nykyinen käytäntö on monimutkainen ja hidastaa asian etenemistä. 
Tein siis tämän lakialoitteen työneuvoston muuttamisesta siten, että myös yksittäinen työnantaja, työntekijä, työntekijöiden ja työnantajien sekä yrittäjien järjestöt voivat pyytää työneuvoston lausuntoa. Lisäksi työneuvoston tehtäviä esitän laajennettavaksi siten, että työneuvosto valvoisi ja kehittäisi toimialaansa kuuluvaa työnlainsäädäntöä. Työneuvostolla olisi myös oikeus kuulla todistajia, vahvistaa sovintoja ja esittää vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä. 
Arvoisa puhemies! Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin. EU suosittelee jäsenvaltioilleen matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja, koska niiden avulla perinteisiä oikeussuojakeinoja voidaan täydentää edullisesti ja tehokkaasti. Komission suosituksessa kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että niillä on käytössään oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja nopeita oikeussuojamenettelyitä ja että ne eivät ole niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle. Tämä lakialoitteeni olisi juuri näiden tavoitteiden mukainen.  
Viimeksi julkaistu 14.12.2018 14.21