Täysistunnon puheenvuoro
PTK
125
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 4.12.2018 klo 14.02—20.52
2
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Antti
Kaikkonen
kesk
ym.
14.03
Antti
Kaikkonen
kesk
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ihmisten luottamus eduskuntaa kohtaan rakentuu paljolti siitä, että me kansanedustajat hoidamme työmme, lakien säätämisen ja valtion talousarvion hyväksymisen, mahdollisimman hyvin. Tärkeää luottamuksen rakentamisen kannalta ja rakentumisen kannalta on myös, että toimimme oikeudenmukaisesti ja pidämme kaikessa kiinni kohtuuden vaatimuksesta. 
Kansanedustajien sopeutumiseläke on etenkin viime vuosina koetellut ihmisten oikeudentuntoa — kai voi sanoa, että aivan syystä. Se on koettu epäoikeudenmukaiseksi, kun samaan aikaan on Suomen talouden kuntoon laittamiseksi muun muassa nostettu eläkeikää ja jouduttu hallituspohjasta riippumatta usein säästämään palveluista ja etuuksista ja muutoinkin edellytetty monessa kohtaa ihmisiltä joustamista. On myös todettava, että joissain tapauksissa sopeutumiseläkettä on käytetty alkuperäisen tarkoituksensa vastaisesti. 
Arvoisa puhemies! Nyt epäkohdat ollaan korjaamassa. Tällä kahdeksan eduskuntaryhmän yhteisellä lakialoitteella sopeutumiseläke, jota on periaatteessa voinut saada maailman tappiin asti, niin sanoakseni, lopetetaan. Se loppuu nyt. Jos eduskunta hyväksyy uudistuksen, maaliskuusta alkaen kansanedustajat ovat toimikautensa jälkeen oikeutettuja sopeutumisrahaan. Sitä voi saada yhdestä kolmeen vuotta. Sopeutumisrahan suuruus olisi vähintään 2 100 euroa kuukaudessa, ja sen määräytymisessä otetaan huomioon myös pääomatulot. Sopeutumisrahaa maksetaan jo vuonna 2011 ja sen jälkeen eduskuntaan valituille. Nyt sen piiriin ovat siis tulossa kaikki maamme entiset ja nykyiset kansanedustajat. 
Arvoisa puhemies! Eduskunnassa pitkään toimineiden kansanedustajien etuja heikennetään uudistuksessa taannehtivasti. Nyt sopeutumiseläkettä saavilla olisi oikeus saada sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi muut eläkkeeseen oikeutetut entiset kansanedustajat voivat saada uutta sopeutumisrahaa kaksi tai kolme vuotta riippuen siitä, kuinka pitkään he ovat eduskunnassa olleet. Lakialoitteen allekirjoittaneet eduskuntaryhmät pitävät näitä järjestelyjä perusteltuina kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi. Lakialoitteen laadinnassa kuultiin myös perustuslakiasiantuntijoita. Heidän näkemykselleen annettiin tässä työssä iso painoarvo. 
Arvoisa puhemies! Uskon, että uudistuksen jälkeen olemme tilanteessa, joka istuu nykyistä tuntuvasti paremmin ihmisten oikeudentuntoon ja oikeudentajuun. Samalla eduskunnassa siirrytään tavanomaisemman työttömyysturvan suuntaan. Kiitän keskustan eduskuntaryhmän puolesta lämpimästi muita lakialoitteen allekirjoittaneita edustakuntaryhmiä ja eduskunnan puhemiestä hyvästä yhteistyöstä uudistuksen valmistelussa. Ajattelen, että samanlaista yhteisen näkemyksen rakentamista tarvitsemme tulevaisuudessa muissakin asioissa, kun teemme yhdessä työtä Suomen ja suomalaisten parhaaksi. 
Lopuksi esitän, arvoisa puhemies, toiveen asianomaisille valiokunnille, että tämä lakialoite voitaisiin käsitellä valiokunnissa ripeästi mutta asianmukaisesti ja hyvissä ajoin ennen vaalikauden loppua. 
Viimeksi julkaistu 17.1.2019 12:39