Täysistunnon puheenvuoro
PTK
132
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 17.12.2018 klo 13.00—2.20
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
0.19
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esityksen keskeisten ehdotusten myötä takuueläkkeen määrää korotettaisiin, sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahoja korotettaisiin, sairausvakuutuslain mukaisiin vanhempainpäivärahoihin esitetään muutoksia lapsiperheiden aseman parantamiseksi ja sairausvakuutuslain mukaisten lääkekorvausten vuosiomavastuuosuutta alennettaisiin. Tällaiset ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia ja hyviä, ja sen voin tässä sanoa. Katson kuitenkin, että esitys sellaisenaan ja valiokunnan mietinnön mukaisena ei ole hyväksyttävissä, ja perussuomalaiset ovat jättäneet tähän hallituksen esitykseen vastalauseen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.  
Olen esitellyt tämän vastalauseen jo viime viikolla keskustelussa, mutta tässä otettiin kantaa lääkekustannuksiin, ja meidän eduskuntaryhmä katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön tulisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, millä keinoilla varmistettaisiin, että vähävaraisetkin pystyvät tosiasiallisesti hankkimaan tarvitsemansa lääkkeet. Esitänkin tätä koskevan lausumaehdotuksen. 
Toinen lausumaehdotukseni liittyy takuueläkkeeseen: Perussuomalaiset katsovat, että eläkeläisköyhyys on vakava ongelma. Pienituloisten eläkeläisten tulot menevät lähes kaikki kotimaiseen kulutukseen eli kiertoon. Hallituksen esityksessä pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa ehdotetaan parannettavaksi takuueläkettä korottamalla. Ehdotuksen mukaan täysimääräisen takuueläkkeen lainmukaista määrää korotettaisiin 631,69 euroon vuoden 2019 alussa. Tämä huomioiden me katsomme, että takuueläkkeen määrää koskevat ehdotukset ovat toki oikeansuuntaisia ja hyviä mutta pelkät nimelliset takuueläkkeen nostot eivät riitä. Perussuomalaiset pitävät kohtuuttomana liian vähäistä etuuksien korotusta kohderyhmälle, joka on tätä maata rakentanut ja edelleen on Suomen pienituloisimpien joukossa. 
Ja esitän tässä kaksi lausumaa liittyen tähän meidän vastalauseeseen:  
Toinen lausuma liittyy lääkkeisiin: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta jatkossa lääkkeiden vuosiomavastuuta vähennetään pienituloisille henkilöille summalla, jonka suuruus vahvistetaan erikseen valtioneuvoston asetuksella.” 
Ja toinen lausuma on: ”Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin eri keinojen käyttöönottamiseksi sen varmistamiseksi, että eläkeläisten toimeentulo säilyy riittävällä tasolla.” 
Perussuomalaiset kantavat suurta huolta eläkeläisten pärjäämisestä, ja pienituloiset ja pientä eläkettä saavat naiset ovat todella kurjassa tilanteessa Suomessa, ja se huoli on perussuomalaisilla syvä. 
Viimeksi julkaistu 18.1.2019 14:09