Täysistunnon puheenvuoro
PTK
132
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 17.12.2018 klo 13.00—2.20
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
1.06
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Nyt ehdotetussa uudessa laissa määriteltäisiin työskentelyn vähimmäisedellytykset sovellettaessa asumisperusteista etuuslainsäädäntöä Suomeen tulevaan työntekijään. Ehdotettu Suomeen tulevan työntekijän työskentelyn vähimmäiskestoa koskevan vaatimuksen muuttaminen tarkoittaisi sitä, että myös lyhytaikaisesti, alle neljä kuukautta, kestävän työskentelyn ajalta työntekijälle voisi tulla oikeus niihin asumisperusteisiin etuuksiin, jotka ovat EU-asetuksen 883/2004 soveltamisalassa, kuten lapsilisään ja sairausvakuutuksen etuuksiin. Muutoksesta johtuen arvioidaan sairauspäivärahamenon kasvavan vuositasolla 0,8 miljoonaa, sairaanhoitokorvausten 0,6 miljoonaa ja lapsilisämenojen 0,6 miljoonaa euroa. 
Esityksen mukaan taasen Suomesta tilapäisesti ulkomaille lähtevä henkilö voisi säilyä asumisperusteisen sosiaaliturvan piirissä kuusi kuukautta nykyisen 12 kuukauden sijaan. Ulkomailla oleskelun tilapäisen aikarajan lyhentäminen heikentää erityisesti muita kuin päätoimisia opintoja suorittavien opiskelijoiden ja muiden tilapäisesti ulkomaille lähtevien henkilöiden oikeutta asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin nykyisestä. 
Perussuomalaiset katsovat, että tässä nyt esillä olevassa lakiesityksessä on ongelmakohtia, jotka eivät ole niin selkeitä kuin haluaisimme, ja me näemme, että tämä hallituksen esitys ja sen tuomat ehdotukset heikentävät myös suomalaisten sosiaaliturvaa. Se heikkenee, kun se on aikaisemmin ollut vuosi ja sitten se muuttuu puoleen vuoteen. 
Tästä syystä esitänkin vastalauseen 3 mukaisesti, että lakiehdotukset hylätään. Elikkä hylkäysesitys on meidän ryhmältä. 
Viimeksi julkaistu 18.1.2019 14.06