Täysistunnon puheenvuoro
PTK
34
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 4.4.2017 klo 14.03—20.53
2
Välikysymys hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta
Välikysymys
14.18
Tuula
Haatainen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Me olemme valmiita yhdessä työskentelemään sote-uudistuksen tavoitteiden eteen Suomen täyttäessä 100 vuotta. Sote-uudistus on niin tärkeä asia, että sitä ei tule rakentaa yhdenkään yksittäisen poliittisen puolueen ideologian ympärille. Uudistuksen kantavana voimana pitäisi olla luottamus, joka syntyy vain parlamentaarisen valmistelun kautta. 
Sipilän hallitus valitsi toisin. Se asetti poliittisen sopimuksen luottamuksen edelle, poliittisen sopimuksen, jossa hallituksen sisäisen kriisin kautta on sidottu yhteen markkinamalli ja maakuntamalli. Siitä härkäpäisesti kiinni pitämällä hallitus leikkii ihmisten tervey-dellä ja hyvinvoinniIla. Hallituksen muutokset aikatauluun ovat niin kosmeettisia, että ne eivät poista suuria huolia, jotka ovat yhteisiä asiantuntijoilla ja myös oppositiolla. Peruspalvelut, kuten terveyskeskukset, on tässä hallituksen esityksessä yhtiöitettävä ja laitettava kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa asiakkaista. 
"Valinnanvapausmalli ei edistä sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita — palveluiden integraatiota, terveyserojen kaventamista ja kestäviä kustannussäästöjä. Uudistuksen suunniteltu toteutusaikataulu on ilman valinnanvapausmalliakin liian tiukka, ja uudistuksen toimeenpanon porrastamista olisi syytä harkita." Näin ei totea oppositio, jota te syytätte pelottelemisesta. Näin toteaa valtiovarainministeri Petteri Orpon kotikaupunki Turku lausunnossaan hallituksen yhtiöittämisesitykseen. [Vasemmalta: Ohhoh!] 
Arvoisa puhemies! Ihmiset toivovat sosiaali- ja terveyspalveluilta yksinkertaisia asioita: Hoitoon on päästävä jonottamatta. Asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriinmenoa. Laadun on oltava kunnossa. Sosiaalipalveluiden on oltava aukottomia. Erityisesti lastensuojelusta, vanhuksista sekä vammaisista on pidettävä huolta. Näitä asioita ihmiset toivovat, ja näihin pitää sote-uudistuksella vastata. 
Hallituksen sote-uudistuksessa ihminen on kuitenkin unohtunut ja tilalle on tullut yksityisten terveysjättien eduista huolehtiminen. Hallituksen esittämä yhtiöittäminen pilkkoo toimivat kokonaisuudet. Syntyy sekalainen joukko yhtiöitä, ja ihminen seilaa maksuseteleiden, asiakasseteleiden, budjettien ja suorien valintojen välillä. "Malli on monimutkainen, koska se johtaa massiiviseen määrään sopimuksia eri toimijoiden välillä." Näin lausuu sanatarkasti korkein hallinto-oikeus. 
"Ehdotettu valinnanvapausmalli merkitsee perusterveydenhuollon vahvistamisen sijaan kokonaisvaltaisen perusterveydenhuollon alasajoa", toteaa aiheen huippuasiantuntija, Lääkäriseura Duodecim. Onko ministeri Rehula tietoinen siitä, että tällä esityksellä esimerkiksi Etelä-Karjalan Eksotessa joudutaan pilkkomaan hyvin toimivia omia palveluita? Vuosi sitten tässä salissa te, ministeri Rehula, totesitte itse: "Se olisi uutinen, jos sanoisin täältä aitiosta että Eksote pitää hajottaa. Eksotea ei pidä hajottaa." Kysynkin: miksi te sitten teette tällaisen esityksen, jossa Eksoten palvelut hajotetaan liikelaitoksiin, omiin ja vieraisiin yhtiöihin? [Susanna Huovinen: Ministerin kannattaisi kuunnella!] "Lakiehdotuksen mukainen malli luo kaaoksen moneksi vuodeksi ja vaarantaa väestön terveydenhuollon ja palveluiden saamisen", toteaa Eksote itsekin omassa lausunnossaan. 
Arvoisa puhemies! Ihmisen arki on unohtunut etenkin asiakasmaksupolitiikassa. "Riskinä on asiakasmaksujen kasvu, mikä toteutuessaan uhkaa entisestään kasvattaa terveys-eroja, kun vähävaraisilla ei ole varaa hakeutua tarvitsemiensa palveluiden piiriin." Näin toteaa puolestaan yli 600 000 asukkaan kaupunki Helsinki. Jos taas asiakasmaksuja ei nosteta, joudutaan palveluja karsimaan. Sote-palveluiden sekavuudesta ja hatarasta rahoitusmallista kärsivät erityisesti eniten hoitoa tarvitsevat. Riskinä on, että terveimpiä ihmisiä ylihoidetaan ja eniten apua tarvitsevia alihoidetaan. "Esityksellä ei näyttäisi olevan mitään positiivista vaikutusta väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen." Näin lausuu A-klinikkasäätiö. "Uudistus ei johda mitenkään automaattisesti terveyserojen pienenemiseen", jatkaa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. 
Arvoisa puhemies! Suurin ongelma tässä hallituksen sote-esityksessä on se, että julkinen valta korvataan markkinoiden vallalla. Hallitus väittää tavoittelevansa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta lääkkeeksi on valittu julkisten palveluiden heittäminen markkinoille kilpailemaan yksityisten hoivajättien kanssa. "Ehdotettu tapa toteuttaa perustason ja eräiden erityistason palveluiden valinnanvapaus yhtiöittämisvelvollisuuden ja markkinamekanismien kautta on ristiriidassa sote- ja maakuntauudistukselle alun perin asetettujen tavoitteiden kanssa, jotka koskevat yhdenvertaisuutta, palveluiden integraatiota ja kustannusten hillintää." Näin toteaa — kuin yhdestä suusta — kaksi lausunnonantajaa: ministeri Rehulan kotikunta Hollola ja ministeri Risikon kotikunta Seinäjoki. [Vasemmalta: Ohhoh!] Näyttääkin siltä, että todellinen syy markkinavallan suosimiseen on lähinnä ideologinen. "Vaatimus kilpailluilla markkinoilla olevan julkisen tuotannon yhtiöittämisestä tulee aiheuttamaan maakunnille huomattavia haasteita ja aikataulullisia vaikeuksia", toteaa THL. "Julkisten palvelujen yhtiöittäminen lisää henkilöstön pelkoa työsuhteiden pirstoutumisesta ja työpaikkojen säilymisestä", jatkaa Sairaanhoitajaliitto. "Vaatimus kilpailuneutraliteetin noudattamisesta jättää kansalaisten perusoikeuksien turvaamisen taka-alalle", sanovat sosiaalialan korkeakoulutetut Talentiasta. 
Arvoisa puhemies! Toisin kuin hallitus on väittänyt, esitetty markkinamalli ei tuota alueellista yhdenvertaisuutta, ei kavenna hyvinvointi- ja terveyseroja, ei vähennä osaoptimointia eikä satsaa ennaltaehkäisyyn. Verovaroista kustannettujen lääkärikäyntien, fysioterapiapalveluiden [Sari Sarkomaan välihuuto] ja neuvolareissujen täytyy olla siellä, missä ihmiset niitä tarvitsevat — myös harvaan asutuilla seuduilla. "Todennäköistä on, että terveydenhuollon markkinat syntyvät vain suuriin kaupunkikeskuksiin mutta eivät harva-alueille", toteaa 4 000 asukkaan Ranuan kunta. [Ben Zyskowicz: Eikös se ole hyvä, jos kerran markkinat on pahasta?] Esitetty markkinavalta ei näin ollen kannusta kokonaisuuksien hallintaan tai ennaltaehkäisyyn vaan osaoptimointiin. Miksi tämä sote-keskus panostaisi vaikka ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön, kun kärjistyneistä ongelmista vastaa aina joku muu? "Hallituksen esitys uhkaa pirstoa ja hajottaa sosiaalityötä ja asiakkaiden saamaa palvelua", toteaa Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät lausunnossaan. "Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen liittyvät kannustimet jäävät kevyiksi", sanoo Kokkolan kaupunki. 
Arvoisa puhemies! Hallitus ei ole kertonut, miten se turvaa pienten ja keskisuurten yrittäjien aseman uudistuksessa. Yrittäjien itsensäkin mukaan moni pk-yritys kaatuu liian koviin tietojärjestelmä- ja hallintokustannuksiin ja ajautuu fuusioitavaksi isompiin yhtiöihin. Tällä hetkellähän viiden suurimman yrityksen osuus on jo yli 70 prosenttia liikevaihdosta sote-alalla. Todellinen kilpailu jää kauaksi. "Suuremmilla toimijoilla on parempi neuvotteluvoima ja siten paremmat yhteistyöverkostot kuin pienemmillä toimijoilla ja mahdollisuus estää pienempien toimijoiden markkinoilletulo kieltäytymällä yhteistyösopimuksesta tai asettamalla hyvin korkean hinnan sopimuksille", toteaa VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 
Hallitus on väittänyt, että markkinoille vieminen perustuu EU-lainsäädännön vaatimuksiin. Väite ei pidä paikkaansa. Missään Euroopassa ei ole toteutettu tällaista mallia. Ministeri Rehula, viittasitte Ruotsin malliin. Edes Ruotsissa ei ole palveluita pakkoyhtiöitetty maakunnissa. 
Arvoisa puhemies! Ihmisten arvostama neuvolajärjestelmä on valittu kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi keksinnöksi. Se vertautuu innovatiivisuudessaan äitiyspakkaukseen, ja se on rakennettu parhaaseen tutkimustietoon nojaten kaikille täysin yhdenvertaisesti. 
Arvoisa puhemies! Miksi hallitus ei käytä hyväkseen parasta tutkimustietoa ja valmistele uudistusta huolellisesti, kuten asiantuntijat ovat esittäneet? [Kokoomuksen ryhmästä: Näin tehdään!] "Lain voimaantulon aikataulu on erityisesti Uudenmaan mittasuhteiden kannalta erittäin haastava. Nämä tekijät yhdessä muiden ongelmien kanssa voivat vaarantaa palvelujen jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden Uudellamaalla", toteaa Uudenmaan liitto. Joka kolmas suomalainen asuu Uudellamaalla. "Asukkaat voivat jäädä jopa kaoottisen palvelujärjestelmän asiakkaiksi, kun valmistelua ei ehditä tehdä huolellisesti", sanoo THL. 
Pääministeri Sipilä on sote-uudistuksen kritiikin edessä todennut, että esitykseen tehdään lausuntokierroksen jälkeen muutoksia ja vakavat puutteet korjataan. Tiistaina päättyi lausuntokierros, ja pääministeri ilmoitti pykälien valmistuvan viikossa. Viikonloppuna kerrottiin, että monien asiantuntijoiden korostamat perustuslakiongelmat on ratkaistu. Kysynkin: Onko hyvää valmistelua se, että tuhansien sivujen asiantuntijalausunnot kuitataan käsitellyiksi viikossa? [Sari Sarkomaa: Ei kuitattu!] Voidaanko koko suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon peruskivi muuttaa tällaisella valmistelulla?  
Arvoisa puhemies! Me olemme valmiita rakentamaan järjestelmän, jossa hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja hoitoonpääsy helpottuu. Onko hallitus valmis nyt kuuntelemaan ja kuulemaan, mitä kaikki varteenotettavat asiantuntijat tästä uudistuksesta lausuvat? Jos ei, palvelut heikkenevät, maksut nousevat ja eriarvoisuus kasvaa. 
Arvoisa puhemies! Te hallituspuolueista väitätte, että oppositio pelottelee. Me emme pelottele. Me vetoamme vain asiantuntijoiden kritiikkiin, jonka yhteenveto on selvä. Tällaista uudistusta Suomessa ei tule tehdä. 
Edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause-esityksen: "Eduskunta katsoo, että hallitus ei ole riittävästi huomioinut asiantuntijoiden näkemyksiä sote-uudistuksen valmistelussa eikä ole varmistanut, että esitys turvaisi suomalaisten oikeuden yhdenvertaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tästä syystä eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 
Puhemies Maria Lohela
Seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros. 
Viimeksi julkaistu 20.2.2018 13:48