Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.07

Täysistunnon puheenvuoro PTK 52/2020 vp Täysistunto Torstai 9.4.2020 klo 10.00—10.54

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-296401
Lausumaehdotus 9.4.2020
Liite 4A
10.19 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on väliaikaisesti muuttaa työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia. Esityksen mukaan työttömyysetuuden maksamisen käynnistymisen yhteydessä asetettavalta omavastuuajalta maksettaisiin työttömyysetuutta peruspäivärahana, ansiopäivärahana tai työmarkkinatukena. 

Arvoisa puhemies! Tämä on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitelty, ja mietintö hyväksyttiin siellä yksimielisesti. Kannoimme suurta huolta siitä, millä tavalla työttömyysturvaetuuden käsittely olisi sujuvaa, ja jätimmekin siellä yhteisesti hyväksytyn lausumaehdotuksen: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää välittömästi keinoja työttömyysturvaetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi ja varmistaa työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen etuuksien toimeenpanon niin, että etuudet pystytään maksamaan viivytyksettä.” 

Arvoisa puhemies! Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa laajasti yritystoiminnan toimintaedellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Moni ihminen miettii kodissaan lomautettuna tai yt-neuvottelujen alla, miten kaikesta selvitään, miten pääsiäisestä selvitään ja millaiset ovat ne tulevaisuudennäkymät. 

Yritykset ovat ahdingossa. Me emme voi mennä kaupoille, mutta tänäkin pääsiäisenä me voimme mennä verkkokaupoille. Olisi erittäin tärkeää, että tuemme niitä suomalaisia yrityksiä, joilla on muun muassa verkkokauppamahdollisuus, ja teemme sieltä tilauksia kykyjemme mukaisesti. 

Tämän hallituksen esityksen tavoitteena on helpottaa lomautettujen ja muusta syystä työttömyysturvaa saavien taloudellista tilannetta näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Arvoisa puhemies! Edustaja Laiho esitti täällä lausumaesityksen. Valitettavasti tätä lausumaa ei ole sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuitenkaan nostettu esille eikä käsitelty, niin siinä mielessä se tuli nyt perussuomalaisten eduskuntaryhmälle yllätyksenä, mutta tietysti kuulostaa hyvälle, että ajatus siinä on samantyylinen kuin perussuomalaiset ovat täällä asioita tähän päivään saakka ajaneet.