Viimeksi julkaistu 19.10.2021 15.21

Täysistunnon puheenvuoro PTK 61/2020 vp Täysistunto Perjantai 24.4.2020 klo 13.00—14.07

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta

Hallituksen esitysHE 51/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-298809
Lausumaehdotukset 24.4.2020
Liite 4A
13.04 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys ja valiokunnan mietintö, johon liittyy perussuomalaisten jättämä vastalause liittyen lakiin koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta. Lain tarkoituksena on korvata vanhemmalle aiheutuvaa palkanmenetystä ja turvata toimeentuloa silloin, kun vanhempi on noudattanut hallituksen poikkeusoloissa antamia koronavirusepidemian torjumiseen liittyviä suosituksia varhaiskasvatuksessa olevan tai perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana oikeutetun lapsen hoidosta kotona. Tätä etuutta maksettaisiin myös niille ulkomailta Suomeen saapuville, jotka on ohjattu koronavirusepidemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka tästä syystä ovat ansiotyöstään palkattomasti poissa. 

Perussuomalaiset ovat jättäneet tähän hallituksen esitykseen vastalauseen. Pykälät jo äänestettiin, ja nyt esittelen meidän kolme lausumaamme, jotka liittyvät tähän vastalauseeseen.  

Tässä hallituksen esityksessä käsitellään sekä vanhempien oikeutta jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta lasta näissä poikkeusoloissa että myös kausityöntekijöiden mahdollisuutta tulla työskentelemään kahden viikon karanteeniajalla. Perussuomalaisten mielestä on erittäin tärkeää, että myös ne tällä hetkellä työttömät tai työttömyysuhan tai yt-neuvottelujen uhan alla olevat tai lomautettuina olevat suomalaiset voivat lähteä niin halutessaan kausitöihin.  

Olemme tehneet lausuman, joka kuuluu näin: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin väliaikaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi, jotta COVID-19‑epidemian vuoksi irtisanottu tai lomautettu henkilö voisi ottaa vastaan kausityötä huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä ilman, että tällä olisi vaikutusta vuonna 2020 maksettavan työttömyysturvan määrään.” Tämä on perussuomalaisten esityksenä ollut. 

Sitten kaksi muuta lausumaa liittyvät yli 10-vuotiaan lapsen vanhempien mahdollisuuteen jäädä hoitamaan lasta poikkeustiloissa, kuten esimerkiksi omaishoitajat tai jos lapsi on sairas tai vammainen tai muita tällaisia tärkeitä syitä siihen on. Haluamme, että myös omaishoitajat kuuluisivat tämän lain piiriin, varsinkin, kun lapsi on yli 10-vuotias.  

Lausumaehdotus kuuluu: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan tuen maksaminen myös oppivelvollisuusiän ylittäneen tai toisella asteella opiskelevan vammansa tai sairautensa takia erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmalle.”  

Ja seuraava lausumaesitys: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan vastaavan tuen maksaminen myös omaishoitajalle, joka on joutunut jäämään palkatta pois töistä varmistaakseen omaishoidettavansa turvallisen hoidon koronavirusepidemian aikana.”