Kirjelmä säädöskokoelmaan
EK
7
2018 vp
Eduskunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
PNE 2/2018 vp
PeVM 1/2018 vp
Eduskunnan päätös  
eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 72 §:n 1 momentti seuraavasti: 
72 § 
Kansliatoimikunta 
Eduskunnan hallintoa varten on kansliatoimikunta. Siihen kuuluvat puhemies ja varapuhemiehet sekä neljä eduskunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joille eduskunta valitsee vähintään neljä ja enintään niin monta varajäsentä kuin eduskunnassa on vaalikauden alkaessa järjestäytyneitä eduskuntaryhmiä ja sellaisia vaalikauden aikana muodostuneita eduskuntaryhmiä, joissa on vähintään kolme edustajaa.  
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018. 
Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
Tuula
Haatainen
pääsihteeri
Maija-Leena
Paavola
Viimeksi julkaistu 23.4.2018 10:54