Eduskunnan kirjelmä
EK
12
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
HE 24/2020 vp
VaVM 3/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi (HE 24/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 3/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2020 lisätalousarvion: 
Vuoden 2020 lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 12
euroa
12.
SEKALAISET TULOT
900 000
29.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
900 000
99.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä
900 000
Osasto 15
15.
LAINAT
1 083 490 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
1 083 490 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä
1 083 490 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
1 084 390 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 25
euroa
25.
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
433 000
40.
Rangaistusten täytäntöönpano
433 000
01.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
433 000
Pääluokka 26
26.
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
9 153 000
10.
Poliisitoimi
5 553 000
01.
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
5 553 000
20.
Rajavartiolaitos
3 000 000
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
3 000 000
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
600 000
01.
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
600 000
Pääluokka 27
27.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
600 000
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
600 000
01.
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
600 000
Pääluokka 28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
200 004 000
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
4 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä
4 000
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
200 000 000
95.
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha), lisäystä
200 000 000
Pääluokka 29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
900 000
80.
Taide ja kulttuuri
900 000
01.
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
900 000
Pääluokka 32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
795 500 000
01.
Hallinto
500 000
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
500 000
20.
Uudistuminen ja vähähiilisyys
595 000 000
40.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä
595 000 000
30.
Työllisyys ja yrittäjyys
200 000 000
42.
Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä
200 000 000
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
77 800 000
01.
Hallinto
5 000 000
66.
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
5 000 000
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
12 800 000
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
12 800 000
70.
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
60 000 000
22.
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
60 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
1 084 390 000
TULOARVIOT
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
29.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
99.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 900 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 1 083 490 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
40.
Rangaistusten täytäntöönpano
01.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 433 000 euroa. 
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Poliisitoimi
01.
Poliisitoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 553 000 euroa. 
20.
Rajavartiolaitos
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.
Pelastustoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa. 
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
01.
Puolustusvoimien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa. 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen pääomaltaan enintään 600 milj. euron valtiontakauksen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Finnair Oyj:n työeläkkeiden takaisinlainauksen (tyel-takaisinlainaus) vakuudeksi. 
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa. 
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
95.
Satunnaiset säädösperusteiset menot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa.  
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
80.
Taide ja kulttuuri
01.
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 900 000 euroa avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille. 
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
20.
Uudistuminen ja vähähiilisyys
40.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 595 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä yhteensä 1 027 516 000 eurolla. 
30.
Työllisyys ja yrittäjyys
42.
Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisiin avustuksiin. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 304 000 000 eurolla. 
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
66.
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 12 800 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa laaja-alaiseen tutkimuskonsortioon liittyen koronaviruksen aiheuttaman epidemian tutkimukseen, erityisesti pikadiagnostisten menetelmien kehittämiseen ja immuniteetin synnyn tutkimiseen sekä sitä koskevan kansallisen seurantajärjestelmän luomiseen. 
70.
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
22.
Tartuntatautien valvonta
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 60 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Huoltovarmuuskeskuksen tekemien materiaalihankintojen korvaamiseen. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2020 lisätalousarviota sovelletaan 31 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen. 
Helsingissä 26.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 21.30