Eduskunnan kirjelmä
EK
3
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 5/2019 vp
VaVM 2/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 5/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 2/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 toisen lisätalousarvion: 
Vuoden 2019 II lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
298 000 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
191 000 000
01.
Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä
234 000 000
03.
Korkotulojen lähdevero, vähennystä
-43 000 000
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
164 000 000
01.
Arvonlisävero, lisäystä
164 000 000
10.
Muut verot
-57 000 000
03.
Autovero, vähennystä
-57 000 000
Osasto 12
12.
SEKALAISET TULOT
-43 200 000
39.
Muut sekalaiset tulot
-43 200 000
01.
Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä
-43 200 000
Osasto 13
13.
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
43 000 000
04.
Osuus valtion rahalaitosten voitosta
43 000 000
01.
Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä
43 000 000
Osasto 15
15.
LAINAT
-136 184 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
-136 184 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä
-136 184 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
161 616 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
euroa
23.
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
2 920 000
01.
Hallinto
2 920 000
02.
Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä
2 920 000
Pääluokka 24
24.
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Pääluokka 26
26.
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10 000
01.
Hallinto
10 000
50.
Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
10 000
40.
Maahanmuutto
01.
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
100 000
22.
Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-100 000
Pääluokka 27
27.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
400 000
01.
Puolustuspolitiikka ja hallinto
400 000
01.
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
400 000
Pääluokka 28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
1 340 000
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
05.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
1 340 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä
1 340 000
Pääluokka 29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
26 700 000
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
3 700 000
02.
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
3 700 000
20.
Ammatillinen koulutus
20 000 000
21.
Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
30.
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä
20 000 000
80.
Taide ja kulttuuri
3 000 000
50.
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
3 000 000
Pääluokka 30
30.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
1 017 000
01.
Hallinto ja tutkimus
900 000
05.
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
900 000
20.
Maa- ja elintarviketalous
117 000
46.
EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
117 000
Pääluokka 31
31.
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
111 315 000
10.
Liikenneverkko
111 315 000
20.
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
40 000 000
36.
Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
380 000
77.
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
70 935 000
Pääluokka 32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
1 814 000
01.
Hallinto
530 000
40.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
530 000
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
470 000
44.
Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-530 000
95.
Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha), lisäystä
1 000 000
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
814 000
40.
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
814 000
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
15 200 000
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
15 000 000
60.
Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
15 000 000
40.
Eläkkeet
200 000
52.
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä
200 000
Pääluokka 35
35.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
900 000
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
900 000
52.
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
900 000
20.
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
60.
Siirto valtion asuntorahastoon
Määrärahojen kokonaismäärä:
161 616 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.
Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 234 000 000 euroa. 
03.
Korkotulojen lähdevero
Momentilta vähennetään 43 000 000 euroa. 
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.
Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 164 000 000 euroa. 
10.
Muut verot
03.
Autovero
Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa. 
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
39.
Muut sekalaiset tulot
01.
Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
Momentilta vähennetään 43 200 000 euroa. 
Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
04.
Osuus valtion rahalaitosten voitosta
01.
Osuus Suomen Pankin voitosta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 43 000 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 136 184 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01.
Hallinto
02.
Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 920 000 euroa.  
Pääluokka 24
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö
(siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2019 aikana saa tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2019 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 516 353 000 euroa. 
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
50.
Eräät avustukset
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.  
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
Suomen meripelastusseura 
204 000 
Ålands Sjöräddningssällskap 
11 000 
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus 
20 000 
Yhteensä 
235 000 
40.
Maahanmuutto
01.
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
22.
Vapaaehtoinen paluu
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 100 000 euroa. 
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Puolustuspolitiikka ja hallinto
01.
Puolustusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
05.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää:  
1) hallitusohjelman mukaisten tuottavuustoimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen  
2) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen ja siihen liittyvien valtakunnallisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden menojen maksamiseen 
3) avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimukseen varataan 4 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen. 
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 340 000 euroa. 
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
02.
Opetushallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa. 
20.
Ammatillinen koulutus
21.
Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 
30.
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 797 224 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 824 000 euroa uudistettavan opetusmetsiä koskevan sopimusmallin pilotointia koskeviin menoihin ja avustuksiin. 
80.
Taide ja kulttuuri
50.
Eräät avustukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että Paimion parantolan hallinnointia varten perustetaan säätiö, jolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa Paimion parantolan kiinteistön ja irtaimiston korvauksetta. 
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto ja tutkimus
05.
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
20.
Maa- ja elintarviketalous
46.
EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 117 000 euroa. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 2 200 000 euroa. 
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Liikenneverkko
20.
Perusväylänpito
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa. 
36.
Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 380 000 euroa. 
77.
Väyläverkon kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 70 935 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia 
1) hankkeeseen Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 98 000 000 euroa 
2) hankkeeseen Iisalmi—Ylivieska -rataosan sähköistys ja Iisalmen kolmioraide liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 55 000 000 euroa 
3) hankkeeseen Joensuun ratapihan parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 74 000 000 euroa 
4) hankkeeseen vt 3 Hämeenkyrön ohitustie liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 64 000 000 euroa 
5) hankkeeseen vt 8 Turku—Pori, ohituskaistojen täydentäminen (Mynämäki, Laitila, Eurajoki) liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Oulun meriväylän rakentaminen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmat sopimukset mukaan lukien enintään 27 500 000 euroa. 
Vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 035 000 euroa.  
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
40.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 530 000 euroa. 
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
44.
Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 530 000 euroa. 
95.
Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
40.
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 814 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kimolan kanavan kunnostamiseen.  
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös biopankkien osuuskunnan osuuden merkintään ja vuosijäsenmaksuihin. 
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
60.
Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa. 
40.
Eläkkeet
52.
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa. 
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
52.
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
20.
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
60.
Siirto valtion asuntorahastoon
Lykkäykset, velkajärjestelyt ja akordit 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että purettaessa pysyvästi tyhjilleen jääneitä aravavuokrataloja väestöltään vähenevillä alueilla tai, mikäli on välttämätöntä suurempien luottotappioiden estämiseksi asuntotarpeeltaan supistuvilla alueilla, saa vuonna 2019 valtion vastuulle aravarajoituslain (1190/1993) 17 a §:n ja 16 a §:n mukaisesti jättää aravalainapääomia yhteensä enintään 8 000 000 euroa, kuitenkin siten, että aravarajoituslain 16 a §:n mukaisten rajoitusakordien määrä on yhteensä enintään 3 000 000 euroa. 
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 105 000 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain nojalla myöntää asuntojen purkuavustuksia yhteensä enintään 5 000 000 euroa siten kuin aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (79/2006) on tarkemmin säädetty. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2019 toista lisätalousarviota sovelletaan 8 päivästä heinäkuuta 2019 alkaen. 
Helsingissä 28.6.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 28.6.2019 10.54