Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.13

Valiokunnan mietintö VaVM 17/2020 vpHE 131/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi (HE 131/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valtioneuvosto teki 11.9.2020 periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa, mikä lisää rajanylityksiin liittyvän koronavirustestauksen tarvetta. Päätöksen toimeenpanoa varten hallitus esittää 200 milj. euron määrärahaa testaukseen tarvittavan kapasiteetin nostamiseen.  

Tuloarvioihin ei esitetä tässä yhteydessä muutoksia.Valtion vuoden 2020 nettolainanoton tarve nousee näin ollen 200 milj. eurolla ja on tämän esityksen jälkeen noin 17,8 mrd. euroa.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
38.Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Hallitus ehdottaa pääluokkaan 33 uutta momenttia ja sille 200 milj. euron määrärahaa, joka on tarkoitettu covid-19 testauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen julkisen terveydenhuollon yksiköille. Määrärahatarve aiheutuu valtioneuvoston 11.9.2020 tekemästä periaatepäätöksestä hybridistrategian toteuttamiseksi rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa, mikä edellyttää testauskapasiteetin ja analyysitoiminnan lisäämistä.  

Rajanylityksiin liittyvän testaustarpeen arvioidaan kasvavan 10 000 testillä/päivä, mikä tuo lisäkustannuksia erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia on tarkoitus kohdentaa myös sairaanhoitopiirien omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen.  

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja tarpeellisena, sillä periaatepäätöksen mukaan testauskapasiteetin kasvattamiseen liittyvät kustannukset katetaan täysimääräisesti. Valiokunta painottaa, että testaus tulee suorittaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. On niin ikään tärkeää, että testaukseen osoitettujen resurssien käytön seuranta on johdonmukaista ja kattavaa.  

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että momentin päätösosasta puuttuu maininta määrärahan budjetoinnista maksatuspäätösperusteisesti. Saadun selvityksen mukaan maksatuspäätösperusteinen budjetointi on määrärahan sujuvan hallinnoinnin ja käytön kannalta välttämätöntä. Valiokunta tekee tätä koskevan lisäyksen momentin päätösosaan. 

Momentti muuttuu seuraavaksi: 
(1. ja 2. kappale kuten HE 131/2020 vp
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. (Uusi) 

YHTEENVETO

Hallituksen esityksessä ehdotetaan sekä määrärahoihin että nettolainanottoon ja velanhallintaan 200 000 000 euron lisäystä. 

Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio ja ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides ja kuudes lisätalousarvio huomioon ottaen 67 254 605 000 euroa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus: 

Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen HE 131/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi edellä todetuin muutoksin. 
Eduskunta päättää, että vuoden 2020 kuudetta lisätalousarviota sovelletaan 21.10.2020 alkaen. 
Helsingissä 7.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes 
Koskinen 
sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto 
Pirttilahti 
kesk 
 
jäsen 
Anders 
Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja 
Filatov 
sd 
 
jäsen 
Timo 
Heinonen 
kok 
(osittain) 
 
jäsen 
Heli 
Järvinen 
vihr 
 
jäsen 
Anneli 
Kiljunen 
sd 
 
jäsen 
Esko 
Kiviranta 
kesk 
 
jäsen 
Jari 
Koskela 
ps 
 
jäsen 
Katri 
Kulmuni 
kesk 
 
jäsen 
Elina 
Lepomäki 
kok 
 
jäsen 
Pia 
Lohikoski 
vas 
 
jäsen 
Raimo 
Piirainen 
sd 
 
jäsen 
Jussi 
Saramo 
vas 
 
jäsen 
Iiris 
Suomela 
vihr 
 
jäsen 
Ville 
Vähämäki 
ps 
 
varajäsen 
Jukka 
Kopra 
kok 
 
varajäsen 
Merja 
Kyllönen 
vas 
 
varajäsen 
Jani 
Mäkelä 
ps 
 
varajäsen 
Lulu 
Ranne 
ps 
 
varajäsen 
Janne 
Sankelo 
kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Hellevi 
Ikävalko 
 
 

VASTALAUSE kok

Yleisperustelut

Kuudes lisätalousarvio on pääosiltaan hyväksyttävissä. Kokoomus on johdonmukaisesti tukenut kaikkien välttämättömien koronan aiheuttamien kustannusten kattamista. Ihmiset ja yritykset on kannettava kriisin yli, mutta talous saatava kasvu-uralle mahdollisimman pian. Yritysten konkurssiaalto, laaja työttömyys ja inhimilliset vahingot on kyettävä välttämään. Koronaepidemian hoidossa on kuitenkin syytä käyttää kaikkia käytettävissä olevia resursseja, ja siksi ehdotamme kahta lausumaa, joissa painotetaan yksityisen sektorin vahvempaa hyödyntämistä sekä koronakoirien käytön edistämistä. 

Edellä olevan perusteella ehdotamme hyväksyttäväksi seuraavat lausumat: 

Vastalauseen lausumaehdotus 1 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee lakimuutoksen, jolla koronakoiria voidaan käyttää virkakoirina, ja varmistaa riittävät resurssit koirien koulutukseen ja laajaan käyttöön koronatartuntojen tunnistamisessa. 

Vastalauseen lausumaehdotus 2 

Eduskunta edellyttää, että hallitus hyödyntää myös yksityisen sektorin kapasiteettia ja osaamista testauksessa ja jäljityksessä silloin, kun se on kustannusvaikuttavaa. 
Ehdotus
Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme, 

että ehdotus vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena ja  
että edellä ehdotetut 2 lausumaa hyväksytään. 
Helsingissä 7.10.2020
Timo 
Heinonen 
kok 
 
Elina 
Lepomäki 
kok 
 
Jukka 
Kopra 
kok 
 
Janne 
Sankelo 
kok