Valiokunnan mietintö
VaVM
6
2017 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 127/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostossa. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksessä korotetaan varsinaisten tulojen arviota nettomääräisesti noin 1,0 mrd. eurolla ja lisätään määrärahoja noin 18,5 milj. eurolla.  
Tuloarvioiden korotuksen taustalla on sekä talouden nopea kasvu että eräitä kertaluontoisia tekijöitä, jotka kasvattavat verotulokertymää aiemmin arvioitua suuremmaksi. Merkittävimmät lisäykset koskevat yhteisöveroa (810 milj. euroa) sekä perintö- ja lahjaveroa (200 milj. euroa). Myös arvonlisäveron ja autoveron tuottoarviota korotetaan yhteensä 180 milj. eurolla. 
Lisätalousarvioesityksen keskeinen määrärahamuutos liittyy veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin, joihin osoitetaan 11,6 milj. euron lisärahoitus. Valiokunta käsittelee tätä tarkemmin jäljempänä momentin 33.50.56 kohdalla.  
Vuoden 2017 toinen lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 1,028 mrd. eurolla. Valtion nettolainanoton arvioidaan olevan tänä vuonna noin 4,4 mrd. euroa ja valtionvelan määrän vuoden 2017 lopussa noin 107 mrd. euroa, mikä on noin 48 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.  
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
50.
Veteraanien tukeminen
56.
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
(siirtomääräraha 2 v)
Valiokunta on tyytyväinen hallituksen esitykseen, jolla veteraanipalveluiden määrärahaan ehdotetaan 11,6 milj. euron korotusta. Tämän lisäyksen myötä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja avopalveluihin on käytettävissä tänä vuonna yhteensä 52,9 milj. euroa.  
Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi veteraanimäärärahoja korotettiin jo vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa 20 milj. eurolla. Hyväksyessään mainitun talousarvion eduskunta edellytti lisäksi, että hallitus seuraa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin osoitettujen määrärahojen riittävyyttä ja palvelujen toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin (VaVM 35/2016 vpHE 134/2016 vp, HE 249/2016 vp).  
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määrärahatarve on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi. Tämä aiheutuu suurelta osin siitä, että kunnat ovat järjestäneet veteraanipalveluja aiempaa tehokkaammin ja näin useammat veteraanit ovat päässeet palvelujen piiriin. Jotta palvelujen saatavuus voidaan turvata myös loppuvuoden aikana, on määrärahakorotus tarpeellinen ja perusteltu. Valiokunta pitää hyvänä myös sitä, että määräraha on tarkoitus kohdentaa pääosin kotiin vietäviin palveluihin, millä voidaan osaltaan tukea kotona asumista.  
Valiokunta ottaa kantaa ensi vuoden veteraanimäärärahojen riittävyyteen käsitellessään vuoden 2018 talousarvioesitystä (HE 106/2017 vp). Valiokunta korostaa kuitenkin jo tässä yhteydessä, että veteraanipalveluiden rahoitus on turvattava itsenäisyyden juhlavuoden päätöksen hengen mukaisesti myös ensi vuonna siten, että kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä veteraanipalveluiden piiriin.  
YHTEENVETO
Hallituksen esityksessä ehdotetaan määrärahoihin 18 547 000 euron lisäystä, tuloarvioihin (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 1 046 637 000 euron lisäystä ja nettolainanottoon ja velanhallintaan 1 028 090 000 euron vähennystä. 
Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio, ensimmäinen ja toinen lisätalousarvio huomioon ottaen 55 814 230 000 euroa.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus: 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 127/2017 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi.  
Eduskunta päättää, että vuoden 2017 toista lisätalousarviota sovelletaan 20.10.2017 alkaen. 
Helsingissä 6.10.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Aila
Paloniemi
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
(osittain)
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Maria
Tolppanen
sd
jäsen
Matti
Torvinen
si
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ozan
Yanar
vihr
varajäsen
Li
Andersson
vas
(osittain)
varajäsen
Timo
Harakka
sd
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Martti
Mölsä
si
(osittain)
varajäsen
Eero
Suutari
kok
(osittain)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
VASTALAUSE sd, vihr, vas
Yksityiskohtaiset perustelut
MÄÄRÄRAHAT 
Pääluokka 33 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 
50. Veteraanien tukeminen 
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot 
Rintamaveteraanien kuntoutukseen ja palveluihin on varattu vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 41,3 miljoonan euron määräraha, josta 37,7 miljoonaa on momentilla 33.50.56 ja 3,6 miljoonaa on momentilla 33.50.57. Kuntoutustoimintaan ja palveluihin varatut määrärahat ovat jo pitkään olleet alimitoitetut. 
Nyt ehdotettu 11,6 miljoonan euron lisäys rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan perustuu kun-nille toukokuussa 2017 tehtyyn seurantakyselyyn vuoden 2017 talousarvion määrärahan riittävyydestä. Kuntien arvion mukaan määräraha ei ole riittävä kaikkien palveluita tarvitsevien veteraanien pääsemiseksi kuntoutuksen piiriin. Ehdotetun lisäyksen määrä perustuu kuntien ilmoittamaan määrärahatarpeeseen. 
Lisäys on näin ollen tarpeellinen ja perusteltu. Huoli määrärahan riittävyydestä on lisäyksen jäl-keenkin todellinen. Ehdotettavan lisäyksen määrä perustuu kuntien arvioon toukokuussa 2017, jolloin määrärahatarpeet eivät olleet vielä täysin ennakoitavissa, koska veteraaneille tehdyt palvelutarpeen arvioinnit olivat osin kesken. Lisämäärärahan tarve olisi todennäköisesti hallituksen esityksen perustana olevia laskelmia suurempi, mikäli kustannusten arviointi olisi tehty kunnissa esimerkiksi vasta heinäkuussa 2017. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme hyväksyttäväksi seuraavan lausuman: 
Vastalauseen lausumaehdotus 
Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät määrärahat veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ja arvioi jatkossa määrärahojen tason todellisen tarpeen mukaan. 
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että ehdotus vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena ja 
että edellä ehdotettu lausuma hyväksytään. 
Helsingissä 6.10.2017
Krista
Kiuru
sd
Pia
Viitanen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Timo
Harakka
sd
Li
Andersson
vas
Ozan
Yanar
vihr
Viimeksi julkaistu 10.10.2017 12.46