Viimeksi julkaistu 23.11.2015 14.32

Valiokunnan mietintö VaVM 7/2015 vpHE 101/2015 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 101/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Lisätalousarvioaloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä aloitteet LTA 5—6/2015 vp. Aloiteluettelo on tämän asiakirjan liitteenä. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu asiayhteyden mukaisesti kaikissa valtiovarainvaliokunnan jaostoissa. 

  VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

  Lisätalousarviossa korotetaan varsinaisten tulojen arviota nettomääräisesti noin 33 milj. eurolla. Ansio- ja pääomatuloveron arviota alennetaan 135 milj. eurolla lähinnä aiempien vuosien lähdeveropalautuksista johtuen. Yliopistokiinteistöyhtiöiden myynnit puolestaan korottavat Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta 160 milj. euroa, ja valtiolle takaisin maksettavien lainojen tuloarviota nostetaan 103 milj. euroa ennenaikaisen viennin jälleenrahoituslainan takaisinmaksun vuoksi. Lisäksi tuloarvioissa on huomioitu mm. Suomen EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hätäapuosuus (8 milj. euroa). 

  Määrärahoja lisätään nettomääräisesti noin 1,7 milj. euroa. Suurimmat määrärahalisäykset tehdään pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon (yhteensä 61,3 milj. euroa), Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (44,3 milj. euroa), ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvien arvonlisäveromenojen korvauksiin (39,5 milj. euroa) ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa koskeviin menoihin (yhteensä 23,1 milj. euroa). Suurimmat menon vähennykset puolestaan aiheutuvat rakennerahastojen ohjelmakauden käynnistymisen viivästymisestä (-60 milj. euroa), työmarkkinatukien arvion alentumisesta (-45 milj. euroa) ja työttömyysvakuutusrahastolle maksettavien koulutuskorvausten vähenemisestä (-17 milj. euroa).  

  Neljäs lisätalousarvio vähentää valtion nettolainanoton tarvetta noin 31 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi arvioidaan vuonna 2015 noin 5,2 mrd. euroa. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 100 mrd. euroa, mikä on noin 49 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.  

  VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

  MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  01.Ministeriö ja hallinto
  04.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

  Valiokunnan saaman selvityksen mukaan momentin päätösosaa tulisi korjata, jotta momentin määräraha voidaan käyttää hallituksen esityksessä tarkoitetulla tavalla.  

  Kyse on siitä, että aikaisemmin oikeusministeriön yhteydessä toiminut Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos siirtyi 1.1.2015 lukien Helsingin yliopiston yhteyteen ja sen nimi muuttui Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiksi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen määrärahoista siirtyi tälle vuodelle 320 000 euroa, jotka on nyt tarkoitus siirtää em. instituutin käyttöön. Jotta näin voidaan tehdä, tulee momentin perusteluihin lisätä maininta siitä, että kyse on vuoden 2014 määrärahoista, mikä on mainittu nyt vain momentin selvitysosassa. 

  Momentti muuttuu seuraavaksi: 
  Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2014 talousarvion määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutille.  

  Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

  92.EU ja kansainväliset järjestöt
  69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)

  Arviomääräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi, jotta voidaan varautua ennakoimattomiin muuttoliikkeestä ja turvallisuustilanteesta aiheutuviin menoihin vuonna 2016. 

  Momentin määrärahalaji muuttuu seuraavaksi: 
  69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 2 v
  (1. kappale kuten HE 101/2015 vp) 

  Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

  10.Maaseudun kehittäminen
  44.Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

  Momentin määräraha on esitetyn 1,0 milj. euron lisäyksen jälkeen yhteensä 20 milj. euroa. Lisäksi käytössä on lähes 9 milj. euroa Euroopan unionin kokonaan rahoittamaa kriisitukea maidon- ja lihantuotantoon (mom. 30.20.41). 

  Valiokunta toteaa, että maataloustuotanto on poikkeuksellisen suuressa kannattavuuskriisissä. Maataloustuotteiden vaikean markkinatilanteen vuoksi tuottajahinnat ovat laskeneet kaikissa tuotantosuunnissa vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi Venäjän elintarvikkeille asettamat tuontirajoitukset ja niistä johtuvat markkinahäiriöt aiheuttavat edelleen suoria tulonmenetyksiä. Esimerkiksi pelkästään maidon osalta myyntitulojen vähenemisen arvioidaan olevan yli 200 milj. euroa vuodessa. Myös kasvukauden 2015 hankalat sääolot aiheuttivat tulonmenetyksiä ja lisäkustannuksia laajalti maataloudessa.  

  Valiokunta painottaa, että maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen tarvitaan monenlaisia keinoja ja niukka julkinen tuki tulee kohdistaa mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Suorien tukien lisäksi valiokunta pitää tärkeänä mm. tilakohtaisia kehittämistoimenpiteitä, kuten tuotannon tehokkuuden ja kustannusten hallinnan parantamista. Maatalouden toimintaedellytyksiä turvaavina toimenpiteinä tulee siten huomioida myös tiloille tarjottavat tuetut neuvontapalvelut. Valiokunta korostaa, että tilatason kehittämiseen sijoitetulle rahalle saadaan vipuvaikutusta maatilojen kannattavuuden parantamisen kautta ja samalla voidaan välttää myös turhia konkursseja. 

  YHTEENVETO

  Hallituksen esityksessä ehdotetaan määrärahoihin 1 661 000 euron lisäystä, tuloarvioihin (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 32 990 000 euron lisäystä ja nettolainanottoon ja velanhallintaan 31 329 000 euron vähennystä. 

  Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio, ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs lisätalousarvio huomioon ottaen 54 386 676 000 euroa. 

  VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

  Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus: 

  Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen HE 101/2015 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi edellä todetuin muutoksin. 
  Eduskunta hylkää lisätalousarvioaloitteet LTA 5—6/2015 vp. 
  Eduskunta päättää, että vuoden neljättä lisätalousarviota sovelletaan 1.12.2015 alkaen. 
  Helsingissä 17.11.2015 

  Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  puheenjohtaja
  Timo
  Kalli
  kesk
  varapuheenjohtaja
  Maria
  Tolppanen
  ps
  jäsen
  Touko
  Aalto
  vihr
  (osittain)
  jäsen
  Timo
  Heinonen
  kok
  jäsen
  Eero
  Heinäluoma
  sd
  (osittain)
  jäsen
  Kalle
  Jokinen
  kok
  jäsen
  Kauko
  Juhantalo
  kesk
  (osittain)
  jäsen
  Toimi
  Kankaanniemi
  ps
  jäsen
  Krista
  Kiuru
  sd
  jäsen
  Esko
  Kiviranta
  kesk
  jäsen
  Elina
  Lepomäki
  kok
  jäsen
  Mika
  Lintilä
  kesk
  jäsen
  Antti
  Rantakangas
  kesk
  jäsen
  Markku
  Rossi
  kesk
  jäsen
  Sari
  Sarkomaa
  kok
  (osittain)
  jäsen
  Sami
  Savio
  ps
  jäsen
  Kari
  Uotila
  vas
  (osittain)
  jäsen
  Pia
  Viitanen
  sd
  jäsen
  Ville
  Vähämäki
  ps
  varajäsen
  Li
  Andersson
  vas
  (osittain)
  varajäsen
  Timo
  Harakka
  sd
  (osittain)
  varajäsen
  Lasse
  Hautala
  kesk
  (osittain)
  varajäsen
  Riitta
  Myller
  sd
  (osittain)
  varajäsen
  Joakim
  Strand
  r
  varajäsen
  Ozan
  Yanar
  vihr
  (osittain)

  Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

  valiokuntaneuvos
  Hellevi
  Ikävalko
  valiokuntaneuvos
  Mari
  Nuutila
  valiokuntaneuvos
  Maarit
  Pekkanen
  ylitarkastaja
  Arto
  Mäkelä

  VASTALAUSE sd, vihr, vas

  Yleisperustelut

  Työllisyysmäärärahoja on lisättävä 

  Hallituksen esityksessä neljänneksi lisätalousarvioksi kuvataan hyvin talouden ongelmat ja alati paheneva työttömyystilanne. Itse lisätalousarviossa esitetään kuitenkin vain 2,8 miljoonaa euroa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin johtuen Nokian ja Nokiaan kytköksissä olevien yritysten irtisanomisten perusteella Euroopan globalisaatiorahastosta saadun rahoituksen palautuksesta.  

  Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 syyskuussa 225 000. Työttömiä oli syyskuussa 7 000 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 8,2 prosenttia. Työllisiä oli 5 000 henkeä enemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä—syyskuussa) työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,5 prosenttia.  

  Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus syksylle 2015 toteaa, että työttömyys lisääntyy selvästi tänä vuonna. Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna aiemmin ennakoitua heikompaa ja työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin. Koko kuluvan vuoden työttömyysasteen arvioidaan olevan 9,6 prosenttia. 

  Työttömyyden kasvusta johtuvan huolen vuoksi sosialidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto ovat jättäneet vastalauseet sekä toiseen että kolmanteen lisätalousarvioon. Viesti on sekä kahdella edellisellä kerralla että nyt yksi ja sama: työllisyysmäärärahoja on lisättävä.  

  Vaikka hallitus on puhunut lisätalousarvioiden yhteydessä teknisistä lisätalousarvioista, kyse on poliittisesta arvovalinnasta. Hallitus on tehnyt tietoisen valinnan sekä toisessa että kolmannessa lisätalousarviossa siitä, että se maksaa mieluummin työttömyydestä kuin ihmisten työllistymisestä. 

  Juuri nyt on äärimmäisen tärkeää lisätä kannustimia ja tukitoimia aktiiviseen työnhakuun. Muuten työttömyysjaksot pitkittyvät entisestään ja rakenteellinen työttömyys lisääntyy. Työvoimakoulutuksen merkitys korostuu etenkin siinä, että suhdannepoliittisten ongelmien lisäksi taustalla on erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avointen työnpaikkojen välillä. Työvoimakoulutuksen tarvetta lisää se, että työttömyyden taustalla on työmarkkinoiden rakennemuutos, jossa moni perinteinen työpaikka katoaa tai edellyttää uudenlaista osaamista.  

  Hallituksen vastaus päivä päivältä pahenevaan työttömyystilanteeseen on työllisyysrahojen riittämätön tarjonta tänä vuonna, niiden merkittävä leikkaaminen vaalikaudella sekä kotimaista ostovoimaa heikentävät pakkolakiesitykset sekä leikkaukset. 

  Tutkimuksen ja tieteen valtuuspäätöksistä pidettävä kiinni 

  On syytä myös kiinnittää huomiota siihen, että Suomen Akatemian ja Strategisen tutkimusneuvoston uuden arviointimäärärahakäytännön puitteissa lisätalousarviossa on tehty teknisiä ajoituksen muutoksia. Näin toimittaessa on varmistettava, että jo tehdyistä eduskunnan päättämistä valtuuspäätöksistä tullaan pitämään kiinni ja valtuuksien edellyttämät arviointimäärärahat tullaan budjetoimaan myöhemmin käyttöön, kun hankkeet etenevät. On myös huolehdittava, että tuleville vuosille osoitettavat tieteen ja tutkimuksen määrärahat eivät pienene tämän lisätalousarvion teknisen päätöksen johdosta. Siten tekniset ajoitusmuutokset tieteen ja tutkimuksen määrärahoissa eivät saa myöhemmin johtaa valtuuksien leikkauksiin.  

  Edellä olevan perusteella ehdotamme hyväksyttäviksi seuraavat lausumat: 

  Vastalauseen lausumaehdotus 1 

  Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo välittömästi eduskuntaan työllisyyttä tukevan lisätalousarvion.  

  Vastalauseen lausumaehdotus 2 

  Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu ensi vuodelle kohdistetut työllisyysmäärärahojen leikkaukset. 

  Vastalauseen lausumaehdotus 3 

  Eduskunta edellyttää, että arviointimäärärahoja muutettaessa on varmistettava että jo tehdyistä eduskunnan päättämistä Suomen Akatemian ja Strategisen tutkimusneuvoston valtuuspäätöksistä tullaan pitämään kiinni, ja valtuuksien edellyttämät arviointimäärärahat tullaan budjetoimaan myöhemmin käyttöön, kun hankkeet etenevät.  
  Ehdotus
  Ponsiosa 

  Edellä olevan perusteella ehdotamme, 

  että ehdotus vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena ja 
  että edellä ehdotetut kolme lausumaa hyväksytään.  
  Helsingissä 17.11.2015
  Krista
  Kiuru
  sd
  Touko
  Aalto
  vihr
  Kari
  Uotila
  vas
  Timo
  Harakka
  sd
  Pia
  Viitanen
  sd
  Riitta
  Myller
  sd
  Li
  Andersson
  vas
  Ozan
  Yanar
  vihr

  Liite

  Lisätalousarvioaloite
   LTA 5/2015 vp 
  Jukka
  Gustafsson
  sd
  ym.
  Lisätalousarvioaloite määrärahan  lisäämisestä  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahaan (10 000 000 euroa) 29.40.51
  Lisätalousarvioaloite
   LTA 6/2015 vp 
  Eeva-Johanna
  Eloranta
  sd
  ym.
  Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä strategiseen tutkimusrahoitukseen (4 000 000 euroa) 29.40.54