Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat EU-asiat (U, E, UTP)
TunnusUusin jatkokirjelmäNimeke
perustuslakivaliokunta
E 120/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Europarlamenttivaalien 2019 ajankohdan määräytyminen
E 121/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n kehittämistä koskeva kansalaiskeskustelu; Ranskan ehdotus
Lausuntoa varten
E 115/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Tiedoksi
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
ulkoasiainvaliokunta
Lausuntoa varten
E 96/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 91/2015 vpEJ 20/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
E 96/2016 vpEJ 35/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n komission mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Azerbaidzhanin tasavallan kanssa
E 53/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
E 111/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään Maailman kauppajärjestön (WTO) 11. ministerikokoukseen
Tiedoksi
E 73/2014 vpEJ 37/2017 vpValtioneuvoston selvitys Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudeksi viisumisäännöstöksi sekä kiertomatkaviisumin luomisesta ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä asetuksen (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008 muuttamisesta
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 104/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi
E 107/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
valtiovarainvaliokunta
U 71/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamisesta (hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta)
U 72/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspensiosta ja asetuksen (EY) N:o 1147/2002 kumoamisesta
U 73/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen verokannan vähimmäistaso)
E 115/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Lausuntoa varten
U 64/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi (lopullinen ALV-järjestelmä)
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
tarkastusvaliokunta
E 115/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
hallintovaliokunta
E 113/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista, radioaktiivisista aineista ja ydinaseista aiheutuvien turvallisuusuhkien johdosta
E 114/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin (PSI-direktiivi) tarkistamisesta
E 117/2017 vpValtioneuvoston selvitys: OSA; Ehdotus unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen muuttamiseksi (RescEU)
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 73/2014 vpEJ 37/2017 vpValtioneuvoston selvitys Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudeksi viisumisäännöstöksi sekä kiertomatkaviisumin luomisesta ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä asetuksen (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008 muuttamisesta
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
lakivaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
liikenne- ja viestintävaliokunta
U 67/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2 raja-arvoiksi)
U 68/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhdistetyt kuljetukset)
U 69/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (linja-autoliikenteen markkinoillepääsy)
U 70/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
Lausuntoa varten
U 25/2017 vpUJ 41/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (päästökauppadirektiivin muutos)
U 59/2017 vpUJ 42/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datan vapaa liikkuvuus)
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
maa- ja metsätalousvaliokunta
E 118/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta
E 122/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus - Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
puolustusvaliokunta
UTP 16/2011 vpUTPJ 30/2017 vpValtioneuvoston selvitys Suomen osallistumisesta YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa
UTP 21/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Naton ulkoministerikokous 5. - 6.12.2017
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Tiedoksi
UTP 3/2017 vpUTPJ 28/2017 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; Eurooppa-neuvoston 15.12.2016 seuranta
sivistysvaliokunta
E 112/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suosituksiksi laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista
E 116/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla
E 119/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2019-2020)
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 34/2017 vpEJ 32/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 97/2016 vpValtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
talousvaliokunta
E 115/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
E 119/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2019-2020)
Lausuntoa varten
U 66/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin suuntautuvien ulkomaisten suorien sijoitusten seurannasta (sijoitusten seuranta –asetus)
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 25/2017 vpUJ 41/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (päästökauppadirektiivin muutos)
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 107/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
tulevaisuusvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
ympäristövaliokunta
U 67/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2 raja-arvoiksi)
U 70/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
E 118/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 25/2017 vpUJ 41/2017 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (päästökauppadirektiivin muutos)
E 125/2016 vpEJ 38/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Viimeksi julkaistu 3.2.2018 0:37