Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 44/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta riippuvainen StV HE 15/2017 vp mietinnöstä
HE 84/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 251/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta07.02.2019
HE 272/2018 vpHallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi28.02.2019
HE 302/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta28.02.2019
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFiUU 5/2018 rd, VaVL 5/2018 vp, AjUU 4/2018 rd, TyVL 4/2018 vp, FvUU 3/2018 rd, HaVL 3/2018 vp, GrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,PeV tammi/helmikuussa 2019
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV riippuvainen StV HE 15/2017 vp mietinnöstä
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV riippuvainen StV HE 15/2017 vp mietinnöstä
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 52/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaEkUU 23/2018 rd, TaVL 23/2018 vp,PeV helmikuussa 2019
HE 62/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaPeV,HaV,TaV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 137/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiFsUU 18/2018 rd, PuVL 18/2018 vp,PeV helmikuussa 2019
HE 139/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisestaPeV31.01.2019
HE 159/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksisosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisestaPeV riippuvainen StV:n HE 15/2017 mietinnöstä
HE 154/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,YmV riippuvainen StV:n HE 15/2017 mietinnöstä
HE 158/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV helmikuussa 2019
HE 175/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisestaPeV31.01.2019
HE 179/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisestaPeV,PuV31.01.2019
HE 194/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisestaPeV24.01.2019
HE 201/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksiLaV,PeV22.01.2019
HE 200/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisestaPeV,YmV24.01.2019
HE 224/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV08.02.2019
HE 237/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisestaPeV08.02.2019
HE 241/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV08.02.2019
HE 259/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV08.02.2019
HE 252/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisestaFvUU 41/2018 rd, HaVL 41/2018 vp,PeV helmikuussa 2019
HE 253/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksiKoUU 39/2018 rd, LiVL 39/2018 vp, EkUU 62/2018 rd, TaVL 62/2018 vp,PeV,YmV helmikuussa 2019
HE 264/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaPeV,TaV helmikuussa 2019
HE 254/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV07.02.2019
HE 266/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisestaPeV,TyV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 284/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV helmikuussa 2019
HE 297/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisestaPeV helmikuussa 2019
HE 298/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV08.02.2019
HE 300/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV helmikuussa 2019
HE 309/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisestaPeV helmikuussa 2019
HE 310/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuistaPeV07.02.2019
HE 311/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisestaPeV helmikuussa 2019
HE 312/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisestaPeV helmikuussa 2019
HE 314/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LiV helmikuussa 2019
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 270/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi29.01.2019
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 257/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta18.01.2019
HE 275/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi vk 7
HE 283/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta05.02.2019
HE 282/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta vk 9
HE 303/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta05.02.2019
HE 304/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta vk 8
HE 306/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta vk 8
HE 307/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi25.01.2019
HE 308/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta vk 5
HE 314/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LiV05.03.2019
Lausuntoa varten
VNS 6/2018 vpValtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikastaVaV,TuV vk 6
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 ShUU 9/2018 rd, StVL 9/2018 vp, KuUU 9/2018 rd, SiVL 9/2018 vp, FsUU 11/2018 rd, PuVL 11/2018 vp, FvUU 22/2018 rd, HaVL 22/2018 vp, LaUU 13/2018 rd, LaVL 13/2018 vp, FiUU 9/2018 rd, VaVL 9/2018 vp, GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp kevät 2019
K 14/2018 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 kevät 2019
K 19/2018 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018 kevät 2019
K 20/2018 vpValtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa kevät 2019
K 21/2018 vpValtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015-2018
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV odottaa StVL, syysistuntokausi 2018
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiLaUU 32/2018 rd, LaVL 32/2018 vp, GrUU 35/2018 rd, PeVL 35/2018 vp, FsUU 16/2018 rd, PuVL 16/2018 vp, KoUU 26/2018 rd, LiVL 26/2018 vp, UtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp Tammikuu 2019
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeVL, syysistuntokausi 2018
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV odottaa PeVL ja StVL, syysistuntokausi 2018
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV odottaa PeVL ja TyVL, syysistuntokausi 2018
HE 55/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 29/2018 rd, PeVL 29/2018 vp Tammikuu 2019
HE 60/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisestaKoUU 33/2018 rd, LiVL 33/2018 vp Tammikuu 2019
HE 96/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestäAjUU 10/2018 rd, KuUU 14/2018 rd, SiVL 14/2018 vp,StV Odottaa StVL ja TyVL, syysistuntokausi 2018 vp
HE 113/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Tammikuu 2019
HE 137/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiFsUU 18/2018 rd, PuVL 18/2018 vp,PeV Odottaa PeVL, helmikuu 2019
HE 179/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisestaPeV,PuV odottaa PeVL ja PuVL, syysistuntokausi 2018
HE 213/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta Tammikuu 2019
HE 214/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKuUU 15/2018 rd, SiVL 15/2018 vp Tammikuu 2019
HE 217/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Tammikuu 2019
HE 224/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV Odottaa PeVL, syysistuntokausi 2018
HE 233/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta Syysistuntokausi 2018
HE 240/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Syysistuntokausi 2018
HE 242/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 51/2018 rd, PeVL 51/2018 vp Odottaa PeVL, syysistuntokausi 2018
HE 239/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta Tammikuu 2019
HE 241/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV Odottaa PeVL, Syysistuntokausi 2018
HE 259/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV Odottaa PeVL, syysistuntokausi 2018
HE 255/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi Syysistuntokausi 2018
HE 266/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisestaPeV,TyV Odottaa PeVL + TyVL, syysistuntokausi 2018
HE 273/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
HE 284/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV Odottaa PeVL, syysistuntokausi 2018
Lausuntoa varten
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV Syysistuntokausi 2018
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaPeV,HaV,TaV Syysistuntokausi 2018 vp
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 29/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 50/2018 rd, PeVL 50/2018 vp helmikuu 2019
HE 65/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta riippuvuus maakunta- ja soteuudistuksesta
HE 71/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 30/2018 rd, PeVL 30/2018 vp tammi/helmikuu 2019
HE 175/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisestaPeV odottaa PeV
HE 177/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tammikuu 2019
HE 178/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi tammikuu 2019
HE 211/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta tammikuu 2019
HE 212/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi helmikuu 2019
HE 221/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiMiUU 40/2018 rd, YmVL 40/2018 vp helmikuu 2019
HE 222/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta helmikuu 2019
HE 231/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta tammi/helmikuu 2019
HE 271/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta helmikuu 2019
HE 1/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisestaGrUU 9/2016 rd, PeVL 9/2016 vp
Lausuntoa varten
HE 201/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksiLaV,PeV tammi/helmikuu 2019
HE 230/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisestaLaV tammikuu 2019
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 86/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi tammi/helmikuu
HE 157/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 42/2018 rd, PeVL 42/2018 vp tammi/helmikuu
HE 197/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.2.
HE 245/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta 7.2.
HE 264/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaPeV,TaV PeVL:n jälkeen
HE 265/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaTaV,YmV vk 7
HE 289/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi helmikuu
HE 299/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi helmikuu
Lausuntoa varten
HE 314/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,LiV 31.1.
VNS 7/2018 vpValtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystäLiV 22.1.
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 114/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisestaGrUU 34/2018 rd, PeVL 34/2018 vp, MiUU 33/2018 rd, YmVL 33/2018 vp Viikko 4
HE 154/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,YmV Helmikuun loppu
HE 172/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta Viikko 4
HE 261/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Viikko 6
HE 263/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta
HE 262/2018 vpHallituksen esitys Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta Helmikuun loppu
HE 286/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta Viikko 6
HE 288/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta Helmikuun loppu
HE 309/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisestaPeV Maaliskuun alku, odottaa PeV:n lausuntoa
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaUU 31/2018 rd, LaVL 31/2018 vp, FvUU 42/2018 rd, HaVL 42/2018 vp, GrUU 36/2018 rd, PeVL 36/2018 vp, KoUU 27/2018 rd, LiVL 27/2018 vp, UtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp Tammikuu 2019
HE 13/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 52/2018 rd, PeVL 52/2018 vp Tammikuu 2019
HE 139/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisestaPeV PeV:n lausunnosta riippuen
HE 252/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisestaFvUU 41/2018 rd, HaVL 41/2018 vp,PeV PeV:n lausunnosta riippuen
HE 253/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksiKoUU 39/2018 rd, LiVL 39/2018 vp, EkUU 62/2018 rd, TaVL 62/2018 vp,PeV,YmV PeV:n lausunnosta riippuen
HE 254/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV PeV:n lausunnosta riippuen
Lausuntoa varten
HE 179/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisestaPeV,PuV Tammikuu 2019
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 33/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta
HE 194/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisestaPeV
HE 235/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 260/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 285/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta
VNS 6/2018 vpValtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikastaVaV,TuV
VNS 7/2018 vpValtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystäLiV
Lausuntoa varten
HE 315/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamisestaSiV
VNS 5/2018 vpValtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessaAjUU 9/2018 rd,SiV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFiUU 5/2018 rd, VaVL 5/2018 vp, AjUU 4/2018 rd, TyVL 4/2018 vp, FvUU 3/2018 rd, HaVL 3/2018 vp, GrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,PeV
HE 52/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV Kevät 2018
HE 159/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 1/2018 rd, PeVL 1/2018 vp
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaUU 12/2018 rd, LaVL 12/2018 vp, GrUU 15/2018 rd, PeVL 15/2018 vp, ReUU 9/2018 rd, TrVL 9/2018 vp, FvUU 12/2018 rd, HaVL 12/2018 vp, EkUU 18/2018 rd, TaVL 18/2018 vp
HE 52/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaEkUU 23/2018 rd, TaVL 23/2018 vp,PeV
HE 69/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
HE 99/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisestaGrUU 31/2018 rd, PeVL 31/2018 vp
HE 145/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKuUU 11/2018 rd, SiVL 11/2018 vp, GrUU 33/2018 rd, PeVL 33/2018 vp vko 48
HE 159/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksisosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisestaPeV
HE 237/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisestaPeV
HE 267/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 278/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisestaTaV
HE 296/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
HE 297/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisestaPeV
HE 298/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 300/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 301/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
HE 295/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 310/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuistaPeV
HE 311/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisestaPeV
HE 312/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisestaPeV
HE 315/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamisestaSiV
K 12/2018 vpKansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017
Lausuntoa varten
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV
HE 96/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestäAjUU 10/2018 rd, KuUU 14/2018 rd, SiVL 14/2018 vp,StV
K 6/2018 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018LaUU 21/2018 rd, LaVL 21/2018 vp, FvUU 23/2018 rd, HaVL 23/2018 vp,StV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta maaliskuu?
HE 76/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaShUU 7/2017 rd, StVL 7/2017 vp maaliskuu?
HE 68/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi helmikuu
HE 100/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi vk 5
HE 167/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 48/2018 rd, PeVL 48/2018 vp vk 4
HE 199/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisestaMiUU 37/2018 rd, YmVL 37/2018 vp, KoUU 38/2018 rd, LiVL 38/2018 vp vk 4
HE 201/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksiLaV,PeV odottaa LaVL, PeVL
HE 200/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisestaPeV,YmV odottaa PeVL, YmVL
HE 230/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisestaLaV odottaa LaVL
HE 256/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta vk 7
HE 277/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi vk 7
HE 279/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta vk 9
HE 290/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta vk 4
HE 292/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta vk 5
HE 293/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisestaYmV maaliskuu
HE 305/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE 313/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausuntoa varten
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaPeV,HaV,TaV maaliskuu?
HE 264/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaPeV,TaV vk 3
HE 265/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaTaV,YmV vk 5
HE 269/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllistenlupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksiTaV vk 4
HE 278/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisestaTaV vk 5
tulevaisuusvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 5/2018 vpValtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessaAjUU 9/2018 rd,SiV27.02.2019
Lausuntoa varten
VNS 6/2018 vpValtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikastaVaV,TuV25.01.2019
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 62/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV Odottaa PeVL; 2019
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaPeV,HaV,TaV odottaa PeVL, HaVL, TaVL; 2019
HE 97/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 2019
HE 158/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeVL; 2019
HE 219/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta 2019
HE 291/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta 2019
HE 294/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta 2019
K 6/2018 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018LaUU 21/2018 rd, LaVL 21/2018 vp, FvUU 23/2018 rd, HaVL 23/2018 vp,StV Odottaa StVL; 2019
Lausuntoa varten
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV Odottaa PeVL; 2019
HE 266/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisestaPeV,TyV 2019
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 248/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisestaEkUU 61/2018 rd, TaVL 61/2018 vp01.02.2019
HE 247/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja jätelain 148 §:n muuttamisesta31.01.2019
HE 249/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta31.01.2019
HE 268/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta05.02.2019
HE 269/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllistenlupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksiTaV05.03.2019
Lausuntoa varten
HE 154/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,YmV31.01.2019
HE 200/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisestaPeV,YmV23.01.2019
HE 253/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksiKoUU 39/2018 rd, LiVL 39/2018 vp, EkUU 62/2018 rd, TaVL 62/2018 vp,PeV,YmV08.02.2019
HE 265/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaTaV,YmV31.01.2019
HE 293/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisestaYmV07.02.2019
Viimeksi julkaistu 18.1.2019 10:51