Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 44/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta aika sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp koskevan StV:n mietinnön kanssa
HE 198/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisestaFvUU 7/2018 rd, HaVL 7/2018 vp, FsUU 4/2018 rd, PuVL 4/2018 vp, UtUU 3/2018 rd, UaVL 3/2018 vp syysistuntokauden alussa
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaFsUU 8/2018 rd, PuVL 8/2018 vp, ReUU 2/2018 rd, TrVL 2/2018 vp,HaV,LaV syysistuntokaudella
HE 84/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
K 4/2018 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017 syysistuntokaudella
Lausuntoa varten
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV ajankohta sovitetaan yhteen HE 16/2018 vp käsittelyn kanssa; lausunto sen valmistumisen jälkeen
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV ajankohta sovitetaan yhteen HE 14/2018 vp käsittelyn kanssa
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiUtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp,PeV,LaV,LiV,PuV syysistuntokaudella
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiUtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV,LiV syysistuntokaudella
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV aika sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp koskevan StV:n mietinnön kanssa
HE 9/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksiLaUU 5/2018 rd, LaVL 5/2018 vp, GrUU 14/2018 rd, PeVL 14/2018 vp,PeV syysistuntokauden alussa
HE 13/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV syysistuntokauden alussa
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV aika sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp koskevan StV:n mietinnön kanssa
HE 17/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV syyskuu
HE 29/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV lokakuu
HE 31/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaUU 10/2018 rd, LaVL 10/2018 vp,PeV syysistuntokauden alussa
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV syysistuntokaudella
HE 52/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaEkUU 23/2018 rd, TaVL 23/2018 vp,PeV syysistuntokaudella
HE 54/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisestaPeV syysistuntokaudella
HE 55/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV syysistuntokaudella
HE 56/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseenPeV syysistuntokaudella
HE 62/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV syysistuntokaudella
HE 71/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV syysistuntokaudella
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 67/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
valtiovarainvaliokunta
Lausuntoa varten
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,VaV,HaV,LaV,PuV,SiV,StV
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,VaV,HaV,LaV,PuV,SiV,StV syksyllä 2018
K 13/2018 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 alkusyksy 2018
K 14/2018 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 alkusyksy 2018
K 15/2018 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 alkusyksy 2018
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV Syysistuntokausi 2018
HE 77/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 42/2017 rd, PeVL 42/2017 vp Kesäkuu 2018
HE 201/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksiGrUU 6/2018 rd, PeVL 6/2018 vp, FsUU 3/2018 rd, PuVL 3/2018 vp Syysistuntokausi
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiUtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp,PeV,LaV,LiV,PuV Syysistuntokausi 2018
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV Syysistuntokausi 2018
HE 9/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksiLaUU 5/2018 rd, LaVL 5/2018 vp, GrUU 14/2018 rd, PeVL 14/2018 vp,PeV Syysistuntokausi 2018
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV Syysistuntokausi 2018
HE 18/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksiMiUU 11/2018 rd, YmVL 11/2018 vp Syysistuntokausi 2018
HE 19/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta Kesäkuu 2018
HE 24/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisestaGrUU 18/2018 rd, PeVL 18/2018 vp Syysistuntokausi 2018
HE 31/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaUU 10/2018 rd, LaVL 10/2018 vp,PeV Kesäkuu 2018
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV Syysistuntokausi 2018
HE 37/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
HE 55/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV Syysistuntokausi 2018
HE 60/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisestaLiV Syysistuntokausi 2018
HE 64/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
Lausuntoa varten
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV Syysistuntokausi 2018
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaFsUU 8/2018 rd, PuVL 8/2018 vp, ReUU 2/2018 rd, TrVL 2/2018 vp,HaV,LaV Syysistuntokausi 2018
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiUtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV,LiV Syysistuntokausi 2018
VNS 2/2018 vpValtioneuvoston paikkatietopoliittinen selontekoHaV,LiV,PuV,TuV,YmV Syysistuntokausi 2018
K 6/2018 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018LaV,HaV,StV Syysistuntokausi 2018
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,VaV,HaV,LaV,PuV,SiV,StV27.09.2018
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 17/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 29/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV syysistuntokausi
HE 30/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisestaGrUU 20/2018 rd, PeVL 20/2018 vp syysistuntokausi
HE 65/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta syysistuntokausi
HE 71/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV syysistuntokausi
HE 81/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta syysistuntokausi
HE 1/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisestaGrUU 9/2016 rd, PeVL 9/2016 vp
Lausuntoa varten
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaFsUU 8/2018 rd, PuVL 8/2018 vp, ReUU 2/2018 rd, TrVL 2/2018 vp,HaV,LaV syysistuntokausi
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiUtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp,PeV,LaV,LiV,PuV syysistuntokausi
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiUtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV,LiV syysistuntokausi
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 15/2018 rd, PeVL 15/2018 vp, ReUU 9/2018 rd, TrVL 9/2018 vp, FvUU 12/2018 rd, HaVL 12/2018 vp, EkUU 18/2018 rd, TaVL 18/2018 vp,LaV kesäkuu
K 6/2018 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018LaV,HaV,StV syysistuntokauden alku
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,VaV,HaV,LaV,PuV,SiV,StV syyskuu
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 61/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi syyskuu
HE 86/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
HE 90/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiUtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp,PeV,LaV,LiV,PuV syyskuu
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiUtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV,LiV syyskuu
HE 60/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisestaLiV syyskuu
VNS 2/2018 vpValtioneuvoston paikkatietopoliittinen selontekoHaV,LiV,PuV,TuV,YmV
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 85/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisestaYmV
VNS 2/2018 vpValtioneuvoston paikkatietopoliittinen selontekoHaV,LiV,PuV,TuV,YmV
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiUtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV,LiV Syksy 2018
HE 13/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV Odottaa PeV:n lausuntoa ja HE 31/2018 mietintöä
HE 72/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiUtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp,PeV,LaV,LiV,PuV Kesäkuu 2018
VNS 2/2018 vpValtioneuvoston paikkatietopoliittinen selontekoHaV,LiV,PuV,TuV,YmV
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,VaV,HaV,LaV,PuV,SiV,StV
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 33/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta
HE 56/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseenPeV
K 2/2018 vpEduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017
Lausuntoa varten
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,VaV,HaV,LaV,PuV,SiV,StV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFiUU 5/2018 rd, VaVL 5/2018 vp, AjUU 4/2018 rd, TyVL 4/2018 vp, FvUU 3/2018 rd, HaVL 3/2018 vp, GrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp
HE 52/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
HE 57/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV
HE 71/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV Kevät 2018
HE 159/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 1/2018 rd, PeVL 1/2018 vp
HE 15/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskienFvUU 11/2018 rd, HaVL 11/2018 vp
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 15/2018 rd, PeVL 15/2018 vp, ReUU 9/2018 rd, TrVL 9/2018 vp, FvUU 12/2018 rd, HaVL 12/2018 vp, EkUU 18/2018 rd, TaVL 18/2018 vp,LaV
HE 52/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaEkUU 23/2018 rd, TaVL 23/2018 vp,PeV
HE 54/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisestaPeV
HE 69/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
HE 76/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
HE 77/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 87/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön
K 5/2018 vpLapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 FiUU 6/2018 rd, VaVL 6/2018 vp, KuUU 3/2018 rd, SiVL 3/2018 vp, AjUU 3/2018 rd, TyVL 3/2018 vp
Lausuntoa varten
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV
HE 59/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisestaGrUU 19/2018 rd, PeVL 19/2018 vp,StV
K 6/2018 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018LaV,HaV,StV
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,VaV,HaV,LaV,PuV,SiV,StV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta syyskausi
HE 76/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaShUU 7/2017 rd, StVL 7/2017 vp syyskausi
HE 68/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi syksy
K 18/2018 vpEduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017 syksy
tulevaisuusvaliokunta
Lausuntoa varten
VNS 2/2018 vpValtioneuvoston paikkatietopoliittinen selontekoHaV,LiV,PuV,TuV,YmV12.10.2018
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 28/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 21/2018 rd, PeVL 21/2018 vp, MiUU 14/2018 rd, YmVL 14/2018 vp Syysistuntokausi
HE 59/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisestaGrUU 19/2018 rd, PeVL 19/2018 vp,StV Syysistuntokaudella
HE 62/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV Syysistuntokaudella
K 6/2018 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018LaV,HaV,StV Syysistuntokaudella
Lausuntoa varten
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV Syysistuntokaudella
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 79/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta11.10.2018
Lausuntoa varten
HE 85/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisestaYmV
VNS 2/2018 vpValtioneuvoston paikkatietopoliittinen selontekoHaV,LiV,PuV,TuV,YmV28.09.2018
Viimeksi julkaistu 25.6.2018 0:32