Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 44/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta ajankohta sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp koskevan StV:n mietinnön kanssa
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaFsUU 8/2018 rd, PuVL 8/2018 vp, ReUU 2/2018 rd, TrVL 2/2018 vp,HaV,LaV marras/joulukuu
HE 84/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 135/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta14.11.2018
HE 162/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta16.11.2018
HE 163/2018 vpHallituksen esitys laiksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta16.11.2018
Lausuntoa varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFiUU 5/2018 rd, VaVL 5/2018 vp, AjUU 4/2018 rd, TyVL 4/2018 vp, FvUU 3/2018 rd, HaVL 3/2018 vp, GrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,PeV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV ajankohta sovitetaan yhteen HE 16/2018 vp StV:n mietinnön kanssa
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV ajankohta sovitetaan yhteen HE 14/2018 vp käsittelyn kanssa
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiFsUU 16/2018 rd, PuVL 16/2018 vp, KoUU 26/2018 rd, LiVL 26/2018 vp, UtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp,PeV,LaV marraskuu
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 27/2018 rd, LiVL 27/2018 vp, UtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV marraskuu
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV ajankohta sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp koskevan StV:n mietinnön kanssa
HE 13/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV syysistuntokaudella
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV ajankohta sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp koskevan StV:n mietinnön kanssa
HE 29/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV marraskuu
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 52/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaEkUU 23/2018 rd, TaVL 23/2018 vp,PeV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 62/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV ajankohta sovitetaan yhteen HE 15/2017 vp koskevan StV:n mietinnön kanssa
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaPeV,HaV,TaV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 136/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksiPeV marras/joulukuu
HE 137/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiFsUU 18/2018 rd, PuVL 18/2018 vp,PeV vuoden 2018 valtiopäivien aikana
HE 139/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisestaPeV tammi/helmikuu 2019
HE 157/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV joulukuu 2018 tai tammikuu 2019
HE 159/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisestaPeV helmikuu 2019
HE 154/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,YmV tammi/helmikuu 2019
HE 158/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV joulukuu 2018
HE 160/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019 sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisestaPeV23.11.2018
HE 167/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV vko 48
HE 175/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisestaPeV helmikuussa 2019
HE 179/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisestaPeV,PuV tammikuu
HE 188/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,TyV23.11.2018
HE 192/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisestaPeV04.12.2018
HE 194/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisestaPeV tammikuussa 2019
HE 200/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisestaPeV,YmV tammikuussa 2019
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 216/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 123/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019FvUU 29/2018 rd, HaVL 29/2018 vp, FrUU 4/2018 rd, TuVL 4/2018 vp, MiUU 31/2018 rd, YmVL 31/2018 vp, KuUU 10/2018 rd, SiVL 10/2018 vp, EkUU 56/2018 rd, TaVL 56/2018 vp, JsUU 17/2018 rd, MmVL 17/2018 vp, FsUU 14/2018 rd, PuVL 14/2018 vp, ReUU 10/2018 rd, TrVL 10/2018 vp, LaUU 22/2018 rd, LaVL 22/2018 vp, KoUU 24/2018 rd, LiVL 24/2018 vp, AjUU 7/2018 rd, UtUU 12/2018 rd, UaVL 12/2018 vp,StV vk 50
HE 124/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta13.11.2018
HE 150/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta16.11.2018
HE 148/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta16.11.2018
HE 166/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta09.11.2018
HE 215/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi vk 46-47
HE 191/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi16.11.2018
HE 218/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 KuUU 9/2018 rd, SiVL 9/2018 vp, FsUU 11/2018 rd, PuVL 11/2018 vp, FvUU 22/2018 rd, HaVL 22/2018 vp, LaUU 13/2018 rd, LaVL 13/2018 vp, FiUU 9/2018 rd, VaVL 9/2018 vp, GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,StV kevät 2019
K 14/2018 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 marraskuu 2018
K 19/2018 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018 kevät 2019
K 20/2018 vpValtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa kevät 2019
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV odottaa StVL, syysistuntokausi 2018
HE 201/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksiGrUU 6/2018 rd, PeVL 6/2018 vp, FsUU 3/2018 rd, PuVL 3/2018 vp marraskuu 2018
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiFsUU 16/2018 rd, PuVL 16/2018 vp, KoUU 26/2018 rd, LiVL 26/2018 vp, UtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp,PeV,LaV Syysistuntokausi 2018
HE 5/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeVL, syysistuntokausi 2018
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV odottaa PeVL ja StVL, syysistuntokausi 2018
HE 18/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksiMiUU 11/2018 rd, YmVL 11/2018 vp Viikko 47/48
HE 19/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta Viikko 46
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV odottaa PeVL ja TyVL, syysistuntokausi 2018
HE 55/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 29/2018 rd, PeVL 29/2018 vp Syysistuntokausi 2018
HE 60/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisestaKoUU 33/2018 rd, LiVL 33/2018 vp Syysistuntokausi 2018
HE 96/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestäSiV,StV,TyV Odottaa SiVL, StVL ja TyVL, syysistuntokausi 2018 vp
HE 113/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Riippuvuus HE 60/2018 vp:hen
HE 125/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta budjettilakien määräajassa
HE 137/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiFsUU 18/2018 rd, PuVL 18/2018 vp,PeV Odottaa PeVL, syysistuntokausi 2018
HE 149/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta syysistuntokausi 2018
HE 164/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta Viikko 49
HE 179/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisestaPeV,PuV odottaa PeVL ja PuVL, syysistuntokausi 2018
HE 193/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta Viikolla 49
HE 213/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
HE 214/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiSiV Syysistuntokausi 2018
HE 217/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Syysistuntokausi 2018
Lausuntoa varten
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV Syysistuntokausi 2018
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaFsUU 8/2018 rd, PuVL 8/2018 vp, ReUU 2/2018 rd, TrVL 2/2018 vp,HaV,LaV Viikko 47
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 27/2018 rd, LiVL 27/2018 vp, UtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV marraskuu 2018
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaPeV,HaV,TaV Syysistuntokausi 2018 vp
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 29/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 65/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta syysistuntokausi
HE 71/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 30/2018 rd, PeVL 30/2018 vp syysistuntokausi
HE 81/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta vk 46
HE 88/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiStV viimeistään 4.12.2018
HE 119/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta viimeistään 4.12.2018
HE 120/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta viimeistään 4.12.2018
HE 136/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksiPeV odottaa PeV
HE 146/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta viim. 4.12.2018
HE 175/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisestaPeV syysistuntokausi
HE 176/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta vk. 46
HE 177/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tammi/helmikuu 2019
HE 178/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi tammi/helmikuu 2019
HE 190/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi marraskuu
HE 211/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta tammi/helmikuu 2019
HE 212/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tammi/helmikuu 2019
HE 1/2016 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisestaGrUU 9/2016 rd, PeVL 9/2016 vp
Lausuntoa varten
HE 199/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisestaFsUU 8/2018 rd, PuVL 8/2018 vp, ReUU 2/2018 rd, TrVL 2/2018 vp,HaV,LaV vk. 46
HE 202/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksiFsUU 16/2018 rd, PuVL 16/2018 vp, KoUU 26/2018 rd, LiVL 26/2018 vp, UtUU 5/2018 rd, UaVL 5/2018 vp, ReUU 3/2018 rd, TrVL 3/2018 vp,PeV,LaV marraskuu
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 27/2018 rd, LiVL 27/2018 vp, UtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV marraskuu
HE 201/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksiLaV tammi/helmikuu 2019
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 86/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi marras/joulukuu
HE 105/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta marras/joulukuu
HE 157/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV tammikuu
HE 173/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta vk 48
HE 181/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi vk 48
HE 182/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta marraskuu
HE 183/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi marras/joulukuu
HE 184/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi marras/joulukuu
HE 185/2018 vpHallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi vk 48
HE 186/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta vk 46
HE 197/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi vk 49
HE 198/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi vk 48
Lausuntoa varten
HE 199/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisestaLiV,YmV vk 48
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 114/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisestaGrUU 34/2018 rd, PeVL 34/2018 vp, MiUU 33/2018 rd, YmVL 33/2018 vp Marraskuu
HE 121/2018 vpHallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta Viikko 46
HE 127/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 32/2018 rd, PeVL 32/2018 vp, LaUU 26/2018 rd, LaVL 26/2018 vp Viikko 46
HE 153/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Viikko 43
HE 154/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,YmV Joulukuu
HE 172/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta Joulukuu
HE 196/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta
VNS 2/2018 vpValtioneuvoston paikkatietopoliittinen selontekoKoUU 23/2018 rd, LiVL 23/2018 vp, FvUU 24/2018 rd, HaVL 24/2018 vp, FrUU 3/2018 rd, TuVL 3/2018 vp, MiUU 29/2018 rd, YmVL 29/2018 vp, FsUU 12/2018 rd, PuVL 12/2018 vp Viikko 45
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 203/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 27/2018 rd, LiVL 27/2018 vp, UtUU 6/2018 rd, UaVL 6/2018 vp, ReUU 4/2018 rd, TrVL 4/2018 vp,PeV,HaV,LaV Syksy 2018
HE 13/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV Odottaa PeV:n lausuntoa ja HE 31/2018 mietintöä
HE 139/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisestaPeV PeV:n lausunnosta riippuen
Lausuntoa varten
HE 179/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisestaPeV,PuV marraskuu 2018
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 33/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta
HE 126/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta13.11.2018
HE 151/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi21.11.2018
HE 152/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
HE 171/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi20.11.2018
HE 195/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
HE 194/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisestaPeV
Lausuntoa varten
HE 96/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestäSiV,StV,TyV
HE 214/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiSiV
VNS 5/2018 vpValtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessaSiV,TyV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 15/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiFiUU 5/2018 rd, VaVL 5/2018 vp, AjUU 4/2018 rd, TyVL 4/2018 vp, FvUU 3/2018 rd, HaVL 3/2018 vp, GrUU 26/2017 rd, PeVL 26/2017 vp, KuUU 11/2017 rd, SiVL 11/2017 vp, MiUU 22/2017 rd, YmVL 22/2017 vp, JsUU 12/2017 rd, MmVL 12/2017 vp,PeV
HE 52/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
HE 68/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisestaPeV
HE 148/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalleJsUU 3/2018 rd, MmVL 3/2018 vp,PeV,HaV Kevät 2018
HE 159/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 1/2018 rd, PeVL 1/2018 vp
HE 16/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaUU 12/2018 rd, LaVL 12/2018 vp, GrUU 15/2018 rd, PeVL 15/2018 vp, ReUU 9/2018 rd, TrVL 9/2018 vp, FvUU 12/2018 rd, HaVL 12/2018 vp, EkUU 18/2018 rd, TaVL 18/2018 vp
HE 52/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaEkUU 23/2018 rd, TaVL 23/2018 vp,PeV
HE 54/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisestaGrUU 27/2018 rd, PeVL 27/2018 vp
HE 69/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
HE 99/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisestaGrUU 31/2018 rd, PeVL 31/2018 vp
HE 101/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 122/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisestaFsUU 13/2018 rd, PuVL 13/2018 vp
HE 133/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
HE 134/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta
HE 145/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKuUU 11/2018 rd, SiVL 11/2018 vp, GrUU 33/2018 rd, PeVL 33/2018 vp
HE 159/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisestaPeV
HE 161/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 160/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019 sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisestaPeV
HE 174/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 188/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,TyV
HE 203/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
HE 202/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
HE 204/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläketukilain muuttamisesta
HE 207/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 206/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 220/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi
K 5/2018 vpLapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 FiUU 6/2018 rd, VaVL 6/2018 vp, KuUU 3/2018 rd, SiVL 3/2018 vp, AjUU 3/2018 rd, TyVL 3/2018 vp
K 12/2018 vpKansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017
Lausuntoa varten
HE 16/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestäGrUU 27/2017 rd, PeVL 27/2017 vp,StV
HE 14/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksiMiUU 24/2018 rd, YmVL 24/2018 vp, JsUU 6/2018 rd, MmVL 6/2018 vp, KuUU 4/2018 rd, SiVL 4/2018 vp, AjUU 2/2018 rd, TyVL 2/2018 vp,StV,PeV
HE 59/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisestaGrUU 19/2018 rd, PeVL 19/2018 vp,StV
HE 88/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiStV
HE 96/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestäSiV,StV,TyV
HE 123/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019FvUU 29/2018 rd, HaVL 29/2018 vp, FrUU 4/2018 rd, TuVL 4/2018 vp, MiUU 31/2018 rd, YmVL 31/2018 vp, KuUU 10/2018 rd, SiVL 10/2018 vp, EkUU 56/2018 rd, TaVL 56/2018 vp, JsUU 17/2018 rd, MmVL 17/2018 vp, FsUU 14/2018 rd, PuVL 14/2018 vp, ReUU 10/2018 rd, TrVL 10/2018 vp, LaUU 22/2018 rd, LaVL 22/2018 vp, KoUU 24/2018 rd, LiVL 24/2018 vp, AjUU 7/2018 rd, UtUU 12/2018 rd, UaVL 12/2018 vp,StV
HE 205/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksiStV
K 6/2018 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018LaUU 21/2018 rd, LaVL 21/2018 vp, FvUU 23/2018 rd, HaVL 23/2018 vp,StV
K 11/2018 vpHallituksen vuosikertomus 2017 KuUU 9/2018 rd, SiVL 9/2018 vp, FsUU 11/2018 rd, PuVL 11/2018 vp, FvUU 22/2018 rd, HaVL 22/2018 vp, LaUU 13/2018 rd, LaVL 13/2018 vp, FiUU 9/2018 rd, VaVL 9/2018 vp, GrUU 22/2018 rd, PeVL 22/2018 vp, JsUU 13/2018 rd, MmVL 13/2018 vp, KoUU 13/2018 rd, LiVL 13/2018 vp, FrUU 2/2018 rd, TuVL 2/2018 vp, AjUU 6/2018 rd, MiUU 22/2018 rd, YmVL 22/2018 vp, UtUU 9/2018 rd, EkUU 21/2018 rd, TaVL 21/2018 vp,StV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta joulukuu?
HE 76/2017 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisestaShUU 7/2017 rd, StVL 7/2017 vp joulukuu?
HE 68/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi joulukuu?
HE 100/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi marraskuu
HE 132/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta vk 49
HE 144/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi vk 47
HE 147/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta vk 46
HE 167/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeVL
HE 187/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta vk 46
HE 192/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeVL
HE 199/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisestaLiV,YmV odottaa LiVL, YmVL
HE 201/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksiLaV odottaa LaVL
HE 200/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisestaPeV,YmV odottaa PeVL, YmVL
HE 205/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksiStV odottaa StVL
Lausuntoa varten
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaPeV,HaV,TaV joulukuu?
tulevaisuusvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 5/2018 vpValtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessaSiV,TyV27.02.2019
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 59/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisestaGrUU 19/2018 rd, PeVL 19/2018 vp,StV Odottaa StV
HE 62/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksiPeV Odottaa PeV
HE 93/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista,alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisestaPeV,HaV,TaV
HE 97/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta joulukuussa
HE 158/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 219/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta Viikko 48
K 6/2018 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018LaUU 21/2018 rd, LaVL 21/2018 vp, FvUU 23/2018 rd, HaVL 23/2018 vp,StV Odottaa StV
Lausuntoa varten
HE 35/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKoUU 11/2018 rd, LiVL 11/2018 vp, JsUU 8/2018 rd, MmVL 8/2018 vp, EkUU 20/2018 rd, TaVL 20/2018 vp,PeV,TyV Odottaa PeV
HE 96/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestäSiV,StV,TyV
HE 188/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,TyV viikko 46
VNS 5/2018 vpValtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessaSiV,TyV Joulukuu
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 102/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta21.11.2018
HE 116/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta16.11.2018
HE 189/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta04.12.2018
HE 208/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain sekä aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta04.12.2018
Lausuntoa varten
HE 154/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV,YmV14.12.2018
HE 199/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisestaLiV,YmV28.11.2018
HE 200/2018 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisestaPeV,YmV04.12.2018
Viimeksi julkaistu 13.11.2018 8:13