Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat EU-asiat (U, E, UTP)
TunnusUusin jatkokirjelmäNimeke
perustuslakivaliokunta
Lausuntoa varten
U 19/2017 vpUJ 17/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
U 33/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
Tiedoksi
E 137/2014 vpEJ 16/2018 vpValtioneuvoston selvitys Kreikan toisen sopeutusohjelman päättymisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä
E 43/2017 vpEJ 15/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
ulkoasiainvaliokunta
E 47/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU-Japani huippukokous 2018
E 50/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU-CELAC-ulkoministerikokous 16.-17.7.2018
E 6/2018 vpEJ 17/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto 10.11.2017 koskien sotilaallista liikkuvuutta (Military Mobility) Euroopan unionissa sekä muut sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat
Lausuntoa varten
U 30/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 59/2016 vpUJ 11/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (kaksikäyttötuoteasetus)
E 91/2015 vpEJ 20/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
E 53/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
E 111/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään Maailman kauppajärjestön (WTO) 11. ministerikokoukseen
E 34/2017 vpEJ 14/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
E 29/2018 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
valtiovarainvaliokunta
E 45/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 46/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 51/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 4/2018 varainhoitovuodelle 2018; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Lausuntoa varten
U 36/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi arvonlisäverodirektiivin ja valmisteverodirektiivin muuttamisesta Italian kunnan Campione d'Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja valmisteverodirektiivin alueelliseen soveltamisalaan (unionin tullikoodeksin muutokset)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 43/2017 vpEJ 15/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
E 29/2018 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Tiedoksi
E 137/2014 vpEJ 16/2018 vpValtioneuvoston selvitys Kreikan toisen sopeutusohjelman päättymisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä
tarkastusvaliokunta
E 137/2014 vpEJ 16/2018 vpValtioneuvoston selvitys Kreikan toisen sopeutusohjelman päättymisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä
E 43/2017 vpEJ 15/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 34/2017 vpEJ 14/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
E 29/2018 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Tiedoksi
E 24/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2018
hallintovaliokunta
Lausuntoa varten
U 33/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
U 34/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilökorttien ja oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämiseksi
U 35/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 34/2017 vpEJ 14/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
E 29/2018 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
E 43/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja säännönmukaista siirtolaisuutta käsittelevä neuvotteluprosessi YK:n puitteissa ja globaalia pakolaisuutta käsittelevä konsultaatioprosessi YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston puitteissa
lakivaliokunta
Lausuntoa varten
U 31/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (edustajakanne kuluttajan etujen suojaamiseksi)
U 33/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 26/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (EU:n kuluttajansuojasäännösten tehokkaampi täytäntöönpano ja nykyaikaistaminen)
U 27/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
E 29/2018 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Tiedoksi
U 24/2016 vpUJ 2/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Japanin kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
liikenne- ja viestintävaliokunta
Lausuntoa varten
U 33/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 19/2017 vpUJ 17/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
maa- ja metsätalousvaliokunta
E 42/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattorien kehityksestä
E 44/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista Itämerelle
Lausuntoa varten
U 29/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (UTP-direktiivi)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 29/2018 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
puolustusvaliokunta
E 6/2018 vpEJ 17/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto 10.11.2017 koskien sotilaallista liikkuvuutta (Military Mobility) Euroopan unionissa sekä muut sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat
UTP 14/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen Ison-Britannian johtaman JEF-joukon toimintaan
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 29/2018 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
UTP 5/2012 vpUTPJ 13/2018 vpValtioneuvoston selvitys Naton ajankohtaisista aiheista
Tiedoksi
UTP 8/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitustoiminnasta
sivistysvaliokunta
E 51/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 4/2018 varainhoitovuodelle 2018; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 59/2016 vpEJ 10/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista
E 17/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin
E 27/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kohti yhteistä eurooppalaista data-aluetta
E 31/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU; Tutkimus ja innovaatiot; Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen suurteholaskennan yhteisyrityksen (EuroHPC-yhteisyrityksen) perustamisesta
E 39/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Lausuntoa varten
U 13/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi)
U 14/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 97/2016 vpValtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma
talousvaliokunta
Lausuntoa varten
U 26/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (EU:n kuluttajansuojasäännösten tehokkaampi täytäntöönpano ja nykyaikaistaminen)
U 30/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
U 31/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (edustajakanne kuluttajan etujen suojaamiseksi)
U 32/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 21/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien digitaalista kiinteää toimipaikkaa
E 43/2017 vpEJ 15/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
E 29/2018 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
E 35/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - Matkalla automatisoituun liikkuvuuteen: EU:n strategia tulevaisuuden liikkuvuudelle
E 36/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille: Suunnitelma omaisuudenhoitoyhtiöksi
Tiedoksi
E 137/2014 vpEJ 16/2018 vpValtioneuvoston selvitys Kreikan toisen sopeutusohjelman päättymisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä
tulevaisuusvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 26/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Kestävän kasvun rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma, tiedonanto
E 38/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tekoäly Euroopassa
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
E 48/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
Lausuntoa varten
U 2/2018 vpUJ 16/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työsuhteen ehtoja koskeva direktiivi)
ympäristövaliokunta
E 44/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista Itämerelle
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 5/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Kiertotalouspaketti 2018
Viimeksi julkaistu 19.6.2018 0:39