Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat EU-asiat (U, E, UTP)
TunnusUusin jatkokirjelmäNimeke
perustuslakivaliokunta
Lausuntoa varten
E 115/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 4/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä
U 5/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)
E 96/2017 vpEJ 6/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
ulkoasiainvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 24/2016 vpUJ 2/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Japanin kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
E 91/2015 vpEJ 20/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
E 53/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
E 96/2017 vpEJ 6/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
E 111/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään Maailman kauppajärjestön (WTO) 11. ministerikokoukseen
E 7/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely
Tiedoksi
E 104/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi
E 107/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
valtiovarainvaliokunta
E 16/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 1/2018 varainhoitovuodelle 2018; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Lausuntoa varten
U 6/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (rakenneuudistusten tukipaketti)
U 9/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta
U 10/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (pienyritysten arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä)
E 115/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Tiedoksi
E 19/2017 vpEJ 5/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komitologia ja delegoidut säädökset/Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen
tarkastusvaliokunta
E 15/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2017
Lausuntoa varten
E 115/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 4/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä
U 5/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)
hallintovaliokunta
Lausuntoa varten
U 6/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (rakenneuudistusten tukipaketti)
U 7/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen perustamista
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 1/2017 vpEJ 4/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Neuvottelut komission antaman ampuma-aseiden deaktivoimista koskevan asetuksen muuttamisesta
E 4/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Suositusluonnokset neuvoston päätöksiksi neuvottelujen aloittamisesta; Europol ja kolmannet maat
Tiedoksi
E 19/2017 vpEJ 5/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komitologia ja delegoidut säädökset/Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen
lakivaliokunta
Tiedoksi
U 24/2016 vpUJ 2/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Japanin kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
E 19/2017 vpEJ 5/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komitologia ja delegoidut säädökset/Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen
E 15/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2017
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 61/2016 vpUJ 3/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
Tiedoksi
E 8/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission asetuksiksi miehittämättömän ilmailun sääntelystä; EASA Opinion 01/2018
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta "Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta"
E 5/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Kiertotalouspaketti 2018
puolustusvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
UTP 5/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto 10.11.2017 koskien sotilaallista liikkuvuutta (Military Mobility) Euroopan unionissa sekä muut sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat
Tiedoksi
UTP 6/2012 vpUTPJ 6/2018 vpValtioneuvoston selvitys Suomen osallistumisesta Naton kumppanuusyhteistyöhön
sivistysvaliokunta
E 17/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 61/2016 vpUJ 3/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)
E 10/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus neuvoston suositukseksi yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä
E 11/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission tiedonanto digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta
E 13/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista
E 14/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Erasmus+ -ohjelman väliarviointi
Tiedoksi
E 34/2017 vpEJ 2/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Lausuntoa varten
E 106/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 97/2016 vpValtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma
Tiedoksi
U 24/2016 vpUJ 2/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Japanin kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
talousvaliokunta
E 17/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin
Lausuntoa varten
U 6/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (rakenneuudistusten tukipaketti)
U 11/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta
U 12/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuotteiden vaatimustenmukaisuus ja markkinavalvonta)
E 115/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 4/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä
U 5/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)
E 5/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Kiertotalouspaketti 2018
E 12/2018 vpValtioneuvoston selvitys:Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille: Ensimmäinen seurantaraportti järjestämättömien lainojen vähentämisestä Euroopassa
ympäristövaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 5/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Kiertotalouspaketti 2018
Viimeksi julkaistu 19.3.2018 0:38