Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
K 2/2019 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018 helmikuu 2020
Lausuntoa varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeV helmikuu 2020
HE 87/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaEkUU 9/2019 rd, TaVL 9/2019 vp,PeV12.12.2019
HE 88/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristäPeV12.12.2019
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020FvUU 8/2019 rd, HaVL 8/2019 vp, LaUU 5/2019 rd, LaVL 5/2019 vp, EkUU 6/2019 rd, TaVL 6/2019 vp, ShUU 4/2019 rd, StVL 4/2019 vp, KuUU 3/2019 rd, SiVL 3/2019 vp, JsUU 5/2019 rd, MmVL 5/2019 vp, UtUU 2/2019 rd, UaVL 2/2019 vp, KoUU 5/2019 rd, LiVL 5/2019 vp, AjUU 3/2019 rd, MiUU 5/2019 rd, YmVL 5/2019 vp, FsUU 3/2019 rd, PuVL 3/2019 vp, FrUU 2/2019 rd, TuVL 2/2019 vp12.12.2019
HE 89/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 18/2019 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 18/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 7/2019 rd, PeVL 7/2019 vp kevätistuntokausi
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi
HE 84/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta helmikuu 2020
HE 90/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi helmikuu 2020
lakivaliokunta
Lausuntoa varten
HE 54/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaV kevätistuntokausi 2020
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 92/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 87/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaEkUU 9/2019 rd, TaVL 9/2019 vp,PeV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 47/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisestaGrUU 15/2019 rd, PeVL 15/2019 vp helmikuu 2020
HE 54/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaV joulukuu 2019
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 88/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristäPeV odottaa PeVL
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
K 17/2019 vpIlmastovuosikertomus 2019JsUU 6/2019 rd, MmVL 6/2019 vp, KoUU 4/2019 rd, LiVL 4/2019 vp, EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp11.02.2020
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 0:30