Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
K 2/2019 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018
K 11/2019 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018ShUU 3/2019 rd, StVL 3/2019 vp, KuUU 2/2019 rd, SiVL 2/2019 vp, FvUU 5/2019 rd, HaVL 5/2019 vp, LaUU 3/2019 rd, LaVL 3/2019 vp, AjUU 1/2019 rd25.10.2019
Lausuntoa varten
HE 18/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeV
HE 22/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisestaPeV23.10.2019
HE 36/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisestaPeV
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 17/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
VNS 1/2019 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä IrakissaFsUU 2/2019 rd, PuVL 2/2019 vp
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 7/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta18.10.2019
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV12.12.2019
HE 20/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
HE 28/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi 22.10.2019
HE 24/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
HE 25/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
HE 26/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
HE 27/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 3/2019 vpHallituksen vuosikertomus 2018FvUU 6/2019 rd, HaVL 6/2019 vp, FiUU 1/2019 rd, VaVL 1/2019 vp, KuUU 1/2019 rd, SiVL 1/2019 vp, ShUU 2/2019 rd, StVL 2/2019 vp, FrUU 1/2019 rd, TuVL 1/2019 vp, UndUU 1/2019 rd, TiVL 1/2019 vp, LaUU 2/2019 rd, LaVL 2/2019 vp, UtUU 1/2019 rd, UaVL 1/2019 vp, FsUU 1/2019 rd, PuVL 1/2019 vp, KoUU 3/2019 rd, LiVL 3/2019 vp, AjUU 2/2019 rd, GrUU 2/2019 rd, PeVL 2/2019 vp, MiUU 1/2019 rd, YmVL 1/2019 vp, EkUU 1/2019 rd, TaVL 1/2019 vp, JsUU 2/2019 rd, MmVL 2/2019 vp28.11.2019
K 5/2019 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 201816.10.2019
K 6/2019 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
K 8/2019 vpValtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 201816.10.2019
K 18/2019 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 10/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi lokakuu 2019
HE 18/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeVL
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeV odottaa PeVL
HE 31/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
HE 32/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 46/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
K 15/2019 vpTietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 lokakuu 2019
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV
lakivaliokunta
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
liikenne- ja viestintävaliokunta
Lausuntoa varten
K 17/2019 vpIlmastovuosikertomus 2019EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp,MmV,LiV vk 41
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 11/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 36/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisestaPeV
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
K 17/2019 vpIlmastovuosikertomus 2019EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp,MmV,LiV
puolustusvaliokunta
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 33/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
HE 34/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
HE 35/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 22/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisestaPeV
HE 23/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 38/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 39/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 40/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 41/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta
HE 42/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta
HE 43/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
K 9/2019 vpKansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
K 16/2019 vpEduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV
tulevaisuusvaliokunta
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 44/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta26.11.2019
K 17/2019 vpIlmastovuosikertomus 2019EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp,MmV,LiV11.02.2020
Lausuntoa varten
HE 29/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020LaV,StV,TuV,MmV,TyV,YmV,HaV,SiV,PuV,UaV,SuV,TrV,TaV06.11.2019
VNS 2/2019 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023TuV,TyV,YmV,HaV,SiV,UaV,SuV,PuV,TaV06.11.2019
Viimeksi julkaistu 17.10.2019 0:32