Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta VaVL 3/2020 vp, FiUU 3/2020 rd, VaVL 3/2020 vp, VaVL 3/2020 vp, FiUU 3/2020 rd, VaVL 3/2020 vp vko 45
K 12/2020 vpOikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019 marras- tai joulukuu 2020
Lausuntoa varten
HE 6/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksiFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,PeV vko 43
HE 98/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiSiVL 10/2020 vp, KuUU 10/2020 rd, SiVL 10/2020 vp, SiVL 10/2020 vp, KuUU 10/2020 rd, SiVL 10/2020 vp, UtUU 6/2020 rd, UtUU 6/2020 rd, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UtUU 6/2020 rd, UaVL 6/2020 vp,PeV vko 43
HE 149/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisestaPeV viikko 46 tai 47
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
K 3/2020 vpPohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2019
Lausuntoa varten
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 73/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi syysistuntokausi 2020
HE 136/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
HE 142/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
HE 143/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
HE 144/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
HE 145/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV11.12.2020
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 1/2020 vpHallituksen vuosikertomus 2019FiUU 5/2020 rd, FiUU 5/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, VaVL 5/2020 vp, VaVL 5/2020 vp, FiUU 5/2020 rd, VaVL 5/2020 vp, FrUU 4/2020 rd, FrUU 4/2020 rd, TuVL 4/2020 vp, TuVL 4/2020 vp, FrUU 4/2020 rd, TuVL 4/2020 vp, FvUU 16/2020 rd, FvUU 16/2020 rd, HaVL 16/2020 vp, HaVL 16/2020 vp, KoUU 6/2020 rd, KoUU 6/2020 rd, HaVL 16/2020 vp, LiVL 6/2020 vp, KoUU 6/2020 rd, LiVL 6/2020 vp, HaVL 16/2020 vp, HaVL 16/2020 vp, FvUU 16/2020 rd, HaVL 16/2020 vp, PuVL 3/2020 vp, UtUU 5/2020 rd, UtUU 5/2020 rd, UaVL 5/2020 vp, UtUU 5/2020 rd, UaVL 5/2020 vp, PeVL 27/2020 vp, FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, FsUU 3/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, GrUU 27/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PuVL 3/2020 vp, FsUU 3/2020 rd, PuVL 3/2020 vp, PeVL 27/2020 vp, GrUU 27/2020 rd, PeVL 27/2020 vp, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, MiUU 10/2020 rd, YmVL 10/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, AjUU 7/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, ShUU 5/2020 rd, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, TyVL 7/2020 vp, StVL 5/2020 vp, ShUU 5/2020 rd, StVL 5/2020 vp, AjUU 7/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, KuUU 9/2020 rd, SiVL 9/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaVL 6/2020 vp, LaUU 6/2020 rd, LaVL 6/2020 vp, TiVL 1/2020 vp, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, EkUU 17/2020 rd, TaVL 17/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, UndUU 1/2020 rd, TiVL 1/2020 vp, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp, JsUU 15/2020 rd, MmVL 15/2020 vp Syysistuntokausi 2020
hallintovaliokunta
HE 137/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisestaGrUU 32/2020 rd, GrUU 32/2020 rd, PeVL 32/2020 vp, PeVL 32/2020 vp, PeVL 32/2020 vp, GrUU 32/2020 rd, PeVL 32/2020 vp,StV,HaV Odottaa joko täydentävää tai kokonaan uutta hallituksen esitystä
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, odottaa kokonaan uuden esityksen valmistelua, asiasta ilmoitettu kirkkohallitukselle ja OKM:lle
HE 127/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta22.10.2020
HE 141/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi Viimeistään 27.11.2020
HE 147/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta Viikko 45
HE 148/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta Viimeistään 27.11.2020
HE 158/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta Viimeistään 27.11.2020
HE 159/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta Viimeistään 4.12.2020
HE 160/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta VIikko 47
Lausuntoa varten
HE 31/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 34/2020 rd, GrUU 34/2020 rd, PeVL 34/2020 vp, GrUU 34/2020 rd, PeVL 34/2020 vp,HaV Marraskuu 2020
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV Viimeistään 13.11.2020
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 6/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksiFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp, FvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,PeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 109/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta vk. 43
HE 110/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta vk. 43/45
Lausuntoa varten
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV
liikenne- ja viestintävaliokunta
HE 98/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiSiVL 10/2020 vp, KuUU 10/2020 rd, SiVL 10/2020 vp, SiVL 10/2020 vp, KuUU 10/2020 rd, SiVL 10/2020 vp, UtUU 6/2020 rd, UtUU 6/2020 rd, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UaVL 6/2020 vp, UtUU 6/2020 rd, UaVL 6/2020 vp,PeV marraskuu
HE 137/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisestaGrUU 32/2020 rd, GrUU 32/2020 rd, PeVL 32/2020 vp, PeVL 32/2020 vp, PeVL 32/2020 vp, GrUU 32/2020 rd, PeVL 32/2020 vp,StV,HaV vk 42
Mietintöä varten
HE 17/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi syysistuntokausi 2020
HE 113/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta vk 43
HE 153/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
K 6/2020 vpYleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019
Lausuntoa varten
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV
maa- ja metsätalousvaliokunta
HE 150/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
HE 151/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta
HE 152/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV
Mietintöä varten
HE 125/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta
HE 133/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
puolustusvaliokunta
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV
Mietintöä varten
HE 31/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 34/2020 rd, GrUU 34/2020 rd, PeVL 34/2020 vp, GrUU 34/2020 rd, PeVL 34/2020 vp,HaV Odottaa PeV:n ja HaV:n lausuntoa. Marraskuun alku 2020?
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 132/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 149/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisestaPeV
Lausuntoa varten
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 14/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisestaGrUU 33/2020 rd, GrUU 33/2020 rd, PeVL 33/2020 vp, GrUU 33/2020 rd, PeVL 33/2020 vp Marraskuu 2020
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaUU 7/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp Marraskuu 2020
HE 81/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta viikko 46
HE 108/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta viikko 46
HE 129/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta Marraskuu 2020
HE 140/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
HE 156/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 162/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
K 7/2020 vpKansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019 Marraskuu 2020
Lausuntoa varten
HE 137/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisestaGrUU 32/2020 rd, GrUU 32/2020 rd, PeVL 32/2020 vp, PeVL 32/2020 vp, PeVL 32/2020 vp, GrUU 32/2020 rd, PeVL 32/2020 vp,StV,HaV
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 8/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisestaPeVL 22/2020 vp, GrUU 22/2020 rd, PeVL 22/2020 vp, GrUU 22/2020 rd, PeVL 22/2020 vp vk 43
HE 70/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisestaMmVL 20/2020 vp, JsUU 20/2020 rd, JsUU 20/2020 rd, JsUU 20/2020 rd, MmVL 20/2020 vp, MmVL 20/2020 vp, JsUU 20/2020 rd, MmVL 20/2020 vp, MiUU 12/2020 rd, MiUU 12/2020 rd, YmVL 12/2020 vp, YmVL 12/2020 vp, YmVL 12/2020 vp, YmVL 12/2020 vp, YmVL 12/2020 vp, MiUU 12/2020 rd, YmVL 12/2020 vp vk 43
HE 154/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 171/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
K 16/2020 vpSuomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019 vk 45
K 20/2020 vpEduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019 vk 43
Lausuntoa varten
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV viim. 12.11.
tiedusteluvalvontavaliokunta
Mietintöä varten
K 14/2020 vpTiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 87/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilustaFvUU 17/2020 rd, FvUU 17/2020 rd, FvUU 17/2020 rd, FvUU 17/2020 rd, FvUU 17/2020 rd, HaVL 17/2020 vp, HaVL 17/2020 vp, HaVL 17/2020 vp, FvUU 17/2020 rd, HaVL 17/2020 vp, PeVL 25/2020 vp, GrUU 25/2020 rd, GrUU 25/2020 rd, PeVL 25/2020 vp, PeVL 25/2020 vp, GrUU 25/2020 rd, PeVL 25/2020 vp odottaa HaVL, syysistuntokausi 2020
ympäristövaliokunta
HE 146/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021PuV,LaV,HaV,MmV,SiV,TaV,YmV,LiV,UaV,StV
Viimeksi julkaistu 22.10.2020 0.34