Viimeksi julkaistu 20.3.2023 0.31

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)

TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 64/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
HE 192/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 254/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä kansalaisaloitelain 10 §:n muuttamisestaReUU 7/2022 rd, TrVL 7/2022 vp
HE 274/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisestaTaVL 71/2022 vp, TyVL 18/2022 vp, MmVL 34/2022 vp, AjUU 18/2022 rd, EkUU 71/2022 rd, JsUU 34/2022 rd
Lausuntoa varten
HE 70/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisestaPeV
HE 243/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisestaHaVL 35/2022 vp, PuVL 13/2022 vp, FvUU 35/2022 rd, FsUU 13/2022 rd,PeV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 103/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisestaPeVL 44/2022 vp, GrUU 44/2022 rd
HE 132/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksiPeVL 87/2022 vp, GrUU 87/2022 rd
HE 133/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksiPeVL 83/2022 vp, GrUU 83/2022 rd
HE 273/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisestaPeVL 84/2022 vp, LaUU 33/2022 rd, LaVL 33/2022 vp, GrUU 84/2022 rd
HE 276/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 294/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta
VNS 9/2022 vpValtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnostaTrVL 6/2022 vp, TaVL 68/2022 vp, PuVL 14/2022 vp, ReUU 6/2022 rd, EkUU 68/2022 rd, FsUU 14/2022 rd
K 12/2022 vpTietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2021
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 70/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisestaPeV PeVL:n jälkeen
HE 243/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisestaHaVL 35/2022 vp, PuVL 13/2022 vp, FvUU 35/2022 rd, FsUU 13/2022 rd,PeV PeVL:n valmistuttua
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 110/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 48/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisestaStVL 9/2022 vp, ShUU 9/2022 rd, SiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd
HE 109/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 115/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta
HE 297/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta
HE 311/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
VNS 6/2022 vpValtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategiaMmVL 33/2022 vp, YmVL 45/2022 vp, MiUU 45/2022 rd, JsUU 33/2022 rd, LiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd
VNS 12/2022 vpValtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 35/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta