Viimeksi julkaistu 22.10.2021 0.32

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)

TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UaV syysistuntokausi 2021
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020LaUU 17/2021 rd, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp,TrV,HaV,LiV,MmV,SiV,TiV,TuV
K 17/2021 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd, LaVL 19/2021 vp,HaV,MmV,PuV,TiV,TuV
Lausuntoa varten
HE 30/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisestaPeV 27.10.2021
HE 35/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksiPeV 10.11.2021
HE 106/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksiPeV,PuV marraskuu 2021
HE 109/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisestaEkUU 35/2021 rd, TaVL 35/2021 vp, TaVL 35/2021 vp, EkUU 35/2021 rd, TaVL 35/2021 vp,PeV marraskuu 2021
HE 127/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisestaPeV marraskuu 2021
HE 132/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeV marraskuu 2021
HE 133/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksiPeV marraskuu 2021
HE 134/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudestaPeV marraskuu 2021
HE 135/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV,SiV,StV,TaV marraskuu 2021
HE 136/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027PeV 27.10.2021
HE 137/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta PeV
HE 141/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisestaPeV,TaV
HE 148/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisestaPeV 18.11.2021
HE 160/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV
HE 163/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV,TaV
HE 167/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksiPeV,StV marraskuu 2021
HE 170/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisestaPeV
HE 173/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksiPeV
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 5/2021 vpKehityspolitiikan ylivaalikautinen selontekoYmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd, YmVL 19/2021 vp,TyV,HaV,SiV syysistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
HE 146/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, FvUU 29/2021 rd, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, MiUU 21/2021 rd, YmVL 21/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, KoUU 20/2021 rd, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, ShUU 16/2021 rd, StVL 16/2021 vp, PuVL 6/2021 vp, FsUU 6/2021 rd, PuVL 6/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp,HaV,TyV,MmV,SiV,UaV,TaV,TuV
VNS 4/2021 vpValtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudestaAjUU 11/2021 rd, TyVL 11/2021 vp, TyVL 11/2021 vp, AjUU 11/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, VaVL 8/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, StVL 15/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,PuV,SiV,UaV,TuV,MmV,TiV
VNS 8/2021 vpValtioneuvoston puolustusselontekoVaV,UaV,HaV
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UaV
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 99/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksiEkUU 30/2021 rd, EkUU 30/2021 rd, TaVL 30/2021 vp, TaVL 30/2021 vp, TaVL 30/2021 vp, EkUU 30/2021 rd, TaVL 30/2021 vp, PeVL 29/2021 vp, GrUU 29/2021 rd, GrUU 29/2021 rd, PeVL 29/2021 vp, PeVL 29/2021 vp, GrUU 29/2021 rd, PeVL 29/2021 vp22.10.2021
HE 137/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta PeV Odottaa PeVL
HE 142/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta12.11.2021
HE 143/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta12.11.2021
HE 144/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta12.11.2021
HE 145/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta12.11.2021
HE 146/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, FvUU 29/2021 rd, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, MiUU 21/2021 rd, YmVL 21/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, KoUU 20/2021 rd, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, ShUU 16/2021 rd, StVL 16/2021 vp, PuVL 6/2021 vp, FsUU 6/2021 rd, PuVL 6/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp,HaV,TyV,MmV,SiV,UaV,TaV,TuV
Lausuntoa varten
VNS 8/2021 vpValtioneuvoston puolustusselontekoVaV,UaV,HaV
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 3/2021 vpHallituksen vuosikertomus 2020FrUU 6/2021 rd, TuVL 6/2021 vp, FrUU 6/2021 rd, TuVL 6/2021 vp, StVL 14/2021 vp, PeVL 31/2021 vp, LiVL 18/2021 vp, LiVL 18/2021 vp, GrUU 31/2021 rd, PeVL 31/2021 vp, PeVL 31/2021 vp, GrUU 31/2021 rd, PeVL 31/2021 vp, SiVL 13/2021 vp, KoUU 18/2021 rd, KoUU 18/2021 rd, EkUU 26/2021 rd, LiVL 18/2021 vp, KoUU 18/2021 rd, LiVL 18/2021 vp, ShUU 14/2021 rd, ShUU 14/2021 rd, StVL 14/2021 vp, ShUU 14/2021 rd, StVL 14/2021 vp, KuUU 13/2021 rd, KuUU 13/2021 rd, SiVL 13/2021 vp, KuUU 13/2021 rd, SiVL 13/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UtUU 6/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp
K 11/2021 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020
K 12/2021 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020
K 13/2021 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020 syysistuntokausi 2021
K 20/2021 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021
Lausuntoa varten
VNS 6/2021 vpValtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeistaTrV,SiV,StV,TyV
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020LaUU 17/2021 rd, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp,TrV,HaV,LiV,MmV,SiV,TiV,TuV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, odottaa kokonaan uuden esityksen valmistelua, asiasta ilmoitettu kirkkohallitukselle ja OKM:lle
HE 35/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksiPeV loka-marraskuu 2021
HE 106/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksiPeV,PuV marras-joulukuu 2021
HE 112/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta viikko 43 2021
HE 122/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 26.11.2021 mennessä
HE 134/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudestaPeV 26.11.2021 mennessä, odottaa PeVL
HE 135/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV,SiV,StV,TaV 26.11.2021 mennessä
HE 136/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027PeV 17.11.2021 mennessä
HE 162/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 26.11.2021 mennessä
HE 163/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV,TaV odottaa TaVL
HE 164/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 30.11.2021 mennessä
HE 173/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksiPeV 26.11.2021 mennessä, odottaa PeVL
VNS 4/2021 vpValtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudestaAjUU 11/2021 rd, TyVL 11/2021 vp, TyVL 11/2021 vp, AjUU 11/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, VaVL 8/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, StVL 15/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,PuV,SiV,UaV,TuV,MmV,TiV syysistuntokausi 2021
VNS 6/2021 vpValtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeistaTrV,SiV,StV,TyV kevätistuntokausi 2022 alkupuoli
K 13/2020 vpTietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 syysistuntokausi 2021
K 9/2021 vpTietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020 syysistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
HE 146/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, FvUU 29/2021 rd, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, MiUU 21/2021 rd, YmVL 21/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, KoUU 20/2021 rd, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, ShUU 16/2021 rd, StVL 16/2021 vp, PuVL 6/2021 vp, FsUU 6/2021 rd, PuVL 6/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp,HaV,TyV,MmV,SiV,UaV,TaV,TuV21.10.2021
VNS 5/2021 vpKehityspolitiikan ylivaalikautinen selontekoYmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd, YmVL 19/2021 vp,TyV,HaV,SiV syysistuntokausi 2021
VNS 8/2021 vpValtioneuvoston puolustusselontekoVaV,UaV,HaV 15.11.2021 mennessä
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020LaUU 17/2021 rd, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp,TrV,HaV,LiV,MmV,SiV,TiV,TuV 1.12.2021 mennessä
K 17/2021 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd, LaVL 19/2021 vp,HaV,MmV,PuV,TiV,TuV 1.12.2021 mennessä
lakivaliokunta
HE 165/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisestaGrUU 40/2020 rd, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp odotetaan syyskaudella annettavaa täydentävää hallituksen esitystä
Mietintöä varten
HE 7/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta syysistuntokausi 2021
HE 57/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi syysistuntokausi 2021
HE 89/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiGrUU 34/2021 rd, GrUU 34/2021 rd, PeVL 34/2021 vp, GrUU 34/2021 rd, PeVL 34/2021 vp marraskuu
HE 90/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksiVaVL 7/2021 vp, FiUU 7/2021 rd, VaVL 7/2021 vp, FiUU 7/2021 rd, VaVL 7/2021 vp syysistuntokausi 2021
HE 109/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisestaEkUU 35/2021 rd, TaVL 35/2021 vp, TaVL 35/2021 vp, EkUU 35/2021 rd, TaVL 35/2021 vp,PeV odottaa PeV:n ja TaV:n lausuntoa
HE 132/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 133/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksiPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 172/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
liikenne- ja viestintävaliokunta
HE 166/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisestaTaV
Mietintöä varten
HE 250/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisestaPeVL 32/2021 vp, GrUU 32/2021 rd, PeVL 32/2021 vp, GrUU 32/2021 rd, PeVL 32/2021 vp PeVL:n valmistuttua syyskaudella
Lausuntoa varten
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020LaUU 17/2021 rd, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp,TrV,HaV,LiV,MmV,SiV,TiV,TuV
maa- ja metsätalousvaliokunta
HE 30/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisestaPeV odottaa PeV:n lausuntoa, joulukuu
HE 101/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi Lokakuu
HE 146/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, FvUU 29/2021 rd, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, MiUU 21/2021 rd, YmVL 21/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, KoUU 20/2021 rd, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, ShUU 16/2021 rd, StVL 16/2021 vp, PuVL 6/2021 vp, FsUU 6/2021 rd, PuVL 6/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp,HaV,TyV,MmV,SiV,UaV,TaV,TuV viikko 43
VNS 4/2021 vpValtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudestaAjUU 11/2021 rd, TyVL 11/2021 vp, TyVL 11/2021 vp, AjUU 11/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, VaVL 8/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, StVL 15/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,PuV,SiV,UaV,TuV,MmV,TiV
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020LaUU 17/2021 rd, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp,TrV,HaV,LiV,MmV,SiV,TiV,TuV
K 17/2021 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd, LaVL 19/2021 vp,HaV,MmV,PuV,TiV,TuV
Mietintöä varten
HE 156/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta marraskuu
Lausuntoa varten
HE 154/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisestaMmV viikko 43
K 18/2021 vpIlmastovuosikertomus 2021EkUU 37/2021 rd, EkUU 37/2021 rd, LiVL 19/2021 vp, LiVL 19/2021 vp, TaVL 37/2021 vp, TaVL 37/2021 vp, TaVL 37/2021 vp, TaVL 37/2021 vp, EkUU 37/2021 rd, TaVL 37/2021 vp, KoUU 19/2021 rd, LiVL 19/2021 vp, LiVL 19/2021 vp, KoUU 19/2021 rd, LiVL 19/2021 vp,MmV
puolustusvaliokunta
VNS 4/2021 vpValtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudestaAjUU 11/2021 rd, TyVL 11/2021 vp, TyVL 11/2021 vp, AjUU 11/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, VaVL 8/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, StVL 15/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,PuV,SiV,UaV,TuV,MmV,TiV
Mietintöä varten
VNS 8/2021 vpValtioneuvoston puolustusselontekoVaV,UaV,HaV
Lausuntoa varten
HE 106/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksiPeV,PuV
K 17/2021 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd, LaVL 19/2021 vp,HaV,MmV,PuV,TiV,TuV
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 127/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisestaPeV marraskuu
HE 147/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi marraskuu
HE 148/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisestaPeV marraskuu
HE 155/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
HE 165/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
HE 177/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta
VNS 1/2021 vpValtioneuvoston koulutuspoliittinen selontekoTuVL 4/2021 vp, TuVL 4/2021 vp, FrUU 4/2021 rd, FrUU 4/2021 rd, FrUU 4/2021 rd, TuVL 4/2021 vp, TuVL 4/2021 vp, FrUU 4/2021 rd, TuVL 4/2021 vp
Lausuntoa varten
HE 129/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiSiV,TyV vk 43
HE 135/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV,SiV,StV,TaV marraskuu
HE 146/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, FvUU 29/2021 rd, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, MiUU 21/2021 rd, YmVL 21/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, KoUU 20/2021 rd, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, ShUU 16/2021 rd, StVL 16/2021 vp, PuVL 6/2021 vp, FsUU 6/2021 rd, PuVL 6/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp,HaV,TyV,MmV,SiV,UaV,TaV,TuV viim. 1.11.
VNS 4/2021 vpValtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudestaAjUU 11/2021 rd, TyVL 11/2021 vp, TyVL 11/2021 vp, AjUU 11/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, VaVL 8/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, StVL 15/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,PuV,SiV,UaV,TuV,MmV,TiV
VNS 5/2021 vpKehityspolitiikan ylivaalikautinen selontekoYmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd, YmVL 19/2021 vp,TyV,HaV,SiV
VNS 6/2021 vpValtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeistaTrV,SiV,StV,TyV
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020LaUU 17/2021 rd, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp,TrV,HaV,LiV,MmV,SiV,TiV,TuV mahdollinen lausunto viim. 1.12.2021
sosiaali- ja terveysvaliokunta
HE 170/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisestaPeV
HE 171/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
HE 167/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksiPeV,StV
Mietintöä varten
HE 56/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHaVL 28/2021 vp, HaVL 28/2021 vp, FvUU 28/2021 rd, FvUU 28/2021 rd, FvUU 28/2021 rd, HaVL 28/2021 vp, HaVL 28/2021 vp, FvUU 28/2021 rd, HaVL 28/2021 vp
HE 107/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisestaPeVL 36/2021 vp, GrUU 36/2021 rd, PeVL 36/2021 vp, EkUU 33/2021 rd, EkUU 33/2021 rd, TaVL 33/2021 vp, TaVL 33/2021 vp, TaVL 33/2021 vp, TaVL 33/2021 vp, TaVL 33/2021 vp, EkUU 33/2021 rd, TaVL 33/2021 vp
HE 129/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiSiV,TyV
HE 140/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
HE 141/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisestaPeV,TaV
HE 152/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta
K 6/2021 vpKansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020
Lausuntoa varten
HE 135/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV,SiV,StV,TaV
VNS 6/2021 vpValtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeistaTrV,SiV,StV,TyV
talousvaliokunta
HE 135/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV,SiV,StV,TaV
HE 141/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisestaPeV,TaV
Mietintöä varten
HE 211/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta syysistuntokausi 2021
HE 87/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuistaPeVL 33/2021 vp, GrUU 33/2021 rd, GrUU 33/2021 rd, PeVL 33/2021 vp, GrUU 33/2021 rd, PeVL 33/2021 vp viikko 43
HE 117/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta viikko 45
HE 126/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi
HE 139/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
HE 150/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 151/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta viikko 43
HE 158/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
HE 168/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta
HE 169/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 146/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, FvUU 29/2021 rd, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, MiUU 21/2021 rd, YmVL 21/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, KoUU 20/2021 rd, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, ShUU 16/2021 rd, StVL 16/2021 vp, PuVL 6/2021 vp, FsUU 6/2021 rd, PuVL 6/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp,HaV,TyV,MmV,SiV,UaV,TaV,TuV viikko 42
HE 163/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisestaPeV,TaV
HE 166/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisestaTaV
tiedusteluvalvontavaliokunta
K 17/2021 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd, LaVL 19/2021 vp,HaV,MmV,PuV,TiV,TuV
Mietintöä varten
K 10/2021 vpTiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020
Lausuntoa varten
VNS 4/2021 vpValtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudestaAjUU 11/2021 rd, TyVL 11/2021 vp, TyVL 11/2021 vp, AjUU 11/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, VaVL 8/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, StVL 15/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,PuV,SiV,UaV,TuV,MmV,TiV
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020LaUU 17/2021 rd, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp,TrV,HaV,LiV,MmV,SiV,TiV,TuV
tulevaisuusvaliokunta
HE 146/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, FvUU 29/2021 rd, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, MiUU 21/2021 rd, YmVL 21/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, KoUU 20/2021 rd, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, ShUU 16/2021 rd, StVL 16/2021 vp, PuVL 6/2021 vp, FsUU 6/2021 rd, PuVL 6/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp,HaV,TyV,MmV,SiV,UaV,TaV,TuV27.10.2021
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020LaUU 17/2021 rd, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd, LaVL 17/2021 vp,TrV,HaV,LiV,MmV,SiV,TiV,TuV
K 17/2021 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd, LaVL 19/2021 vp,HaV,MmV,PuV,TiV,TuV
Lausuntoa varten
VNS 4/2021 vpValtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudestaAjUU 11/2021 rd, TyVL 11/2021 vp, TyVL 11/2021 vp, AjUU 11/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaVL 16/2021 vp, LaUU 16/2021 rd, LaVL 16/2021 vp, VaVL 8/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, StVL 15/2021 vp, ShUU 15/2021 rd, StVL 15/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, FiUU 8/2021 rd, VaVL 8/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp, TaVL 24/2021 vp, EkUU 24/2021 rd, TaVL 24/2021 vp,PuV,SiV,UaV,TuV,MmV,TiV27.10.2021
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 159/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi viim. 7.12.
HE 160/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeVL
HE 161/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta viikko 43
HE 167/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksiPeV,StV odottaa PeVL ja StVL
Lausuntoa varten
HE 129/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiSiV,TyV viikko 45
HE 146/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, FvUU 29/2021 rd, HaVL 29/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, YmVL 21/2021 vp, MiUU 21/2021 rd, YmVL 21/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, StVL 16/2021 vp, KoUU 20/2021 rd, LiVL 20/2021 vp, StVL 16/2021 vp, ShUU 16/2021 rd, StVL 16/2021 vp, PuVL 6/2021 vp, FsUU 6/2021 rd, PuVL 6/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaVL 18/2021 vp, LaUU 18/2021 rd, LaVL 18/2021 vp,HaV,TyV,MmV,SiV,UaV,TaV,TuV viikko 43
VNS 5/2021 vpKehityspolitiikan ylivaalikautinen selontekoYmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd, YmVL 19/2021 vp,TyV,HaV,SiV joulukuu
VNS 6/2021 vpValtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeistaTrV,SiV,StV,TyV joulukuu
ympäristövaliokunta
HE 104/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistostaJsUU 20/2021 rd, JsUU 20/2021 rd, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, MmVL 20/2021 vp, JsUU 20/2021 rd, MmVL 20/2021 vp10.11.2021
K 18/2021 vpIlmastovuosikertomus 2021EkUU 37/2021 rd, EkUU 37/2021 rd, LiVL 19/2021 vp, LiVL 19/2021 vp, TaVL 37/2021 vp, TaVL 37/2021 vp, TaVL 37/2021 vp, TaVL 37/2021 vp, EkUU 37/2021 rd, TaVL 37/2021 vp, KoUU 19/2021 rd, LiVL 19/2021 vp, LiVL 19/2021 vp, KoUU 19/2021 rd, LiVL 19/2021 vp,MmV07.12.2021
Mietintöä varten
HE 154/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisestaMmV26.11.2021